מיסוי רילוקיישן ותושבים חוזרים
שאלות ותשובות בעניין "תושב חוזר ותיק" לצרכי מס

שאלה: מהו תיקון 168 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן:"הפקודה")?
תשובה: במסגרת חגיגות שנת ה- 60 למדינת ישראל, אושר ביום 16.9.2008 בקריאה שלישית בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה), התשס"ח – 2008 (להלן: "תיקון 168"). תיקון 168 חולל רפורמה ביחס להטבות המס המוענקות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. מטרת תיקון 168 הייתה לעודד עלייה לישראל ולהשיב ישראלים החיים בחו"ל, תוך הסרת חסמי מס משמעותיים. במסגרת תיקון 168 יצר המחוקק "יש מאין" סטאטוס חדש של "תושב חוזר ותיק", ועיגן את הטבות המס הניתנות לו.

 

שאלה: מיהו תושב חוזר ותיק?
תשובה: סעיף 14(א) לפקודה מגדיר "תושב חוזר ותיק", כדלקמן: "תושב חוזר ותיק" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות." דהיינו, יחיד שהיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות ייחשב כתושב חוזר ותיק לצרכי הפקודה.

 

שאלה: מהי שנת הסתגלות?
תשובה: על מנת לצמצם את החשש מפני חזרה לישראל נקבע במסגרת סעיף 14(ב) לפקודה, כי תושב חוזר ותיק יהיה זכאי לבחור שלא להיחשב לתושב ישראל לצרכי מס במשך שנה אחת מיום שובו ארצה (להלן: "שנת הסתגלות"). שנת ההסתגלות מותנית בכך שהתושב חוזר הוותיק יודיע על בחירתו כאמור בתוך 90 ימים מיום שובו לישראל.

 

שאלה: מהן הטבות המס העיקריות, הניתנות לתושב החוזר הוותיק?
תשובה: הטבות המס הושוו ככלל להטבות המס הניתנות לעולים חדשים, כמבואר להלן

  • סעיף 14(א) לפקודה מקנה פטור ממס לתושב חוזר ותיק למשך 10 שנים ממועד העלייה בגיןהכנסות שנצמחו מחוץ לישראל מהמקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3 לפקודה (רווחי עסקים, הכנסת עבודה, ריבית, דיבידנד, הכנסות שכירות וכיו"ב).
  • סעיף 97(ב)(1) לפקודה מעניק לתושב חוזר ותיק פטור ממס על רווח הון הנובע ממכירת נכס מחוץ לישראל. לשם כך נדרש, כי המכירה תעשה במהלך 10 שנים מהיום שהיחיד הפך לתושב ישראל, ובתנאי שהנכס לא הגיע לידי היחיד במתנה לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה. יצוין, כי סעיף 97(ב)(3) לפקודה מקנה פטור יחסי, אם הנכס נמכר לאחר תום 10 השנים. 
  •  חשוב לא פחות, סעיף 134ב לפקודה מעניק לתושב חוזר ותיק פטור מחובת הגשת דו"ח לגבי הכנסותיו שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, והכל במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל.
  • בהתאמה, סעיף 135(ב) לפקודה קובע, כי תושב חוזר ותיק יהיה פטור מחובת הגשת הצהרת הון על נכסיו והונו מחוץ לישראל, במשך 10 שנים מיום הפיכתו לתושב ישראל.
  • קיימות בפקודה הוראות נוספות, אשר מסווגות את התושב החוזר הוותיק כתושב חוץ במשך 10 שנים ממועד עלייתו לעניין קביעת התושבות של "חבר בני אדם", לעניין "חברת משלח יד זרה", "חברה נשלטת זרה" וכיו"ב. 
  • סיכומו של דבר, תיקון 168 מקנה לתושב חוזר ותיק פטור גורף מהכנסות ורווחים שמקורם מחוץ לישראל ולא פחות חשוב פטור גורף מחובת הדיווח עליהם לרשויות המס בישראל.

 

שאלה: דגשים נוספים?
תשובה: סוגית התושב החוזר הוותיק יכולה להעלות שאלות כגון מהו מועד העזיבה והחזרה לישראל לצרכי מס, מהו מקום הפקת ההכנסות לאחר השיבה לישראל ועוד. מובן, כי רצוי ליתן את הדעת לשאלות אלו ואחרות לפני החזרה לישראל.  


שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: