מס הכנסה
שאלות ותשובות לגבי "דיבידנד" ורכישה עצמית לצרכי מס

רקע: עובדה ידועה, כי המונחים "דיבידנד" ו"רכישה עצמית" אינם מוגדרים בפקודה.


שאלה: אם כך מהם "דיבידנד" ו"רכישה עצמית" לצרכי מס?
תשובה: בהעדר הגדרה ממצה למונחים אלו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה") ובחוקי מס אחרים, ועל בסיס עקרון ההרמוניה החקיקתית, ניתן לפנות לדין הכללי על מנת לצקת בהם תוכן גם לצורכי מס (ראו לעניין זה למשל אהרון ברק, "פרשנות דיני המסים", מסים י"א/4, א-1 בעמ' א-8 (1997), וכן ע"א 496/93, פקיד שומה חיפה נ' משה סמו מיסים יא/1 ה-71, ה-73 (1997). 

שאלה: כיצד מוגדר המונח דיבידנד אלו בחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "חוק החברות")?
תשובה: המונח "חלוקה", מוגדר בסעיף 1 לחוק החברות:
"'חלוקה' – מתן דיבידנד או התחייבות לתיתו, במישרין או בעקיפין, וכן רכישה;"


המונח "דיבידנד" מוגדר באותו הסעיף:
"'דיבידנד' – כל נכס הניתן על ידי החברה לבעל מניה מכוח זכותו כבעל מניה, בין במזומן ובין בכל דרך אחרת, לרבות העברה ללא תמורה שוות ערך ולמעט מניות הטבה;"


שאלה: כיצד מוגדרת "רכישה עצמית" בחוק החברות?
תשובה: המונח "רכישה" מוגדר בהמשך להגדרת "חלוקה" בחוק החברות,  כדלקמן:
"רכישה" – רכישה או מתן מימון לרכישה, במישרין או בעקיפין, בידי חברה או בידי חברה בת שלה או בידי תאגיד אחר בשליטתה, של מניות החברה או של ניירות ערך שניתן להמירם למניות החברה או שניתן לממשם במניות החברה, או פדיון של ניירות ערך בני פדיון שהם חלק מהונה העצמי של החברה בהתאם לסעיף 312(ד), ולרבות התחייבות לעשיית כל אחד מאלה, והכל, ובלבד שהמוכר אינו החברה עצמה או תאגיד אחר בבעלותה המלאה של החברה;".


משמע, רכישה עצמית הינה מצב שבו חברה רוכשת, במישרין או באמצעות חברת בת או תאגיד אחר בשליטתה, מניות וניירות ערך שהיא  עצמה הנפיקה בעבר. מדובר למעשה  בדרך נוספת, לצד חלוקת דיבידנד, במסגרתה יכולה חברה לחלק מנכסיה לבעלי מניותיה. בתמורה מעבירים בעלי המניות לחברה ( או לחברה בת שלה  או לתאגיד אחר בשליטתה) את המניות הנרכשות, כאשר במידה והמניות נרכשות על ידי החברה המנפיקה עצמה הן נחשבות עד לביטולן או הנפקתן מחדש על ידי החברה כמניות רדומות, קרי, מניות נטולות זכויות.


שאלה: מה ההבדל מבחינה מהותית בין דיבידנד לבין רכישה עצמית?
תשובה: רכישה עצמית, בדומה לדיבידנד מהווה הפחתת הון של החברה. ברם, בעוד שבדיבידנד ככלל הפחתת הון מוצאת ביטויה בהפחתת יתרת העודפים של התאגיד, הרי שברכישה עצמית מדובר בהפחתת הון המניות של החברה. 
יודגש, כי בהתאם לסעיף 302 לחוק החברות חברה רשאית לחלק, ככלל, את נכסיה לבעלי המניות בין דיבידנד ובין כרכישה עצמית  ובלבד שיתקיימו במצטבר מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון. מבחן הרווח נועד להבטיח, כי החברה תחלק נכסים מתוך רווחים בלבד. מבחן יכולת הפירעון דורש, כי חלוקת הדיבידנד לא תפגע ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויות הקיימות והצפויות של החברה.


שאלה: כיצד ממוסה דיבידנד לצרכי מס?
תשובה: הוראות סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה, קובעות ככלל שיעור מס על דיבידנד המשולם ליחיד או לחברה משפחתית בשיעור של 20%. "בעל מניות מהותי" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, מחויב על דיבידנד בשיעור מס של 25%. סעיף 126(ב) לפקודת מס הכנסה, קובע ככלל, כי דיבידנד בין חברות אשר מקורו בהכנסה, אשר הופקה או נצמחה בישראל לא ייחשב כהכנסה בחברה מקבלת הדיבידנד.


שאלה: כיצד ממוסה רכישה עצמית לצרכי מס?
תשובה:  רשות המסים בחוזר מס הכנסה 10/2001 (להלן- "החוזר")  קבעה כי ככלל יש לראות רכישה עצמית אצל בעל המניה כ"מכירה" כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה, המקימה אצל בעל המניות חבות במס ריווח הון. כחריג קובע החוזר כי במקרים בהם נעשתה רכישה עצמית מכל בעלי המניות באופן שווה (פרו-רטה), יש לסווג את העסקה כחלוקת דיבידנד, לרבות לעניין ניכוי המס במקור.

פרשנותה  של רשות המסים איננה נטולה מספקות. כך למשל,  חוק החברות אינו קובע שחלוקה של נכסי החברה בין בעלי מניותיה, חייבת להיות על-פי שיעור החזקותיהם בהונה כתנאי לסיווגה כ"דיבידנד". יתרה מזו, על-פי סעיף 306 לחוק החברות, הון מניות החברה יכול להתחלק לסוגי מניות שונים, אשר יכולים להקנות זכויות שונות לקבלת דיבידנדים, לבטח כאשר מדובר בחברה פרטית.  גישתה זו של רשות המסים טרם עמדה במבחן בתי המשפט.

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: