מיסוי בינלאומי
אפשרויות הדיווח העומדות בפני נישומים אמרקאים בקשר לנכסים והכנסות בלתי מדווחים בארצות הברית ונקודת זווית ישראלית (טופס 5329) והליך הגילוי מרצון

ברשימה זה נסקור את השינויים בתוכניות השונות העוסקות בהסדרת הדיווח ותשלום המס של נישומים אמרקאים (US Person) ביחס להכנסות ונכסים בלתי מדווחים." כמו כן, נתייחס לטופס 5329, אשר נשלח לאחרונה לעשרות רבות של יחידים תושבי ישראל (וגם כאלו שלא) ונדון בשאלות פרקטיות הנגזרות ממנו

לצפייה לחצו כאן

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: