אופציות לעובדים
שאלות ותשובות הקשורות בהליך ההקצאה של אופציות לעובדים

מאת: עו"ד(רו"ח) מאורי עמפלי
 

שאלה: כאשר מגישים תוכנית אופציות במסלול נאמן (רווח הון) לאישורו של פקיד השומה, האם יש צורך לציין בתוכנית האופציות את מחיר המימוש של האופציות, או שניתן לקבוע את מחיר המימוש רק בעת ההענקה בפועל של האופציות לעובד ?

 

תשובה: סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה"), מתנה את קבלת הטבות המס הגלומות בסעיף, בכך שתוכנית הקצאת המניות ( תוכנית האופציות) תוגש לאישורו של פקיד השומה 30 ימים לפחות לפני מועד ההקצאה. סעיף 102 אינו מגדיר מהי תוכנית הקצאה וממילא אינו דן בפרטים שצריכים להיות כלולים בתוכנית, על מנת שתאושר על ידי פקיד השומה. דומה, כי פרטים אלו מפורטים בכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג- 2003 (להלן: "הכללים"), אשר נקבעו  על ידי המנהל מכוח סמכותו לפי סעיף 102(ח) לפקודה. סעיפים 4 ו- 6 לאותם הכללים, מפרטים בדבר התנאים הנדרשים בתוכנית הקצאה ואינם כוללים דרישה לציין את מחיר המימוש. דהיינו, לענייננו, אין דרישה בסעיף 102 ובכללים לכלול בתוכנית האופציות (לפי סעיף 102) את מחיר המימוש של האופציות כתנאי לאישור התוכנית. בהתאמה, מחיר המימוש מפורט על פי רוב בהסכם האופציות שנחתם עם העובד ומאושר על ידי דירקטוריון החברה המקצה במסגרת הקצאת האופציות לעובד. יושם אל לב, כי לפי גישת רשות המסים, כל שינוי, אשר נעשה במחיר המימוש לאחר הקצאת האופציות לעובדים מחייב את אישור רשות המסים ומקים תקופת חסימה חדשה לעובד.

 

 

שאלה: לחברה יש תוכנית אופציות במסלול נאמן (רווח הון). החברה מעוניינת להגדיל את מספר המניות ששמורות תחת התוכנית לצורך הענקות נוספות. האם ניתן לעשות זאת, או שיש לקבוע תוכנית אופציות חדשה ? האם צריך לקבל אישור של פקיד השומה ?
 

תשובה: באופן דומה, סעיף 102 והכללים אינם דורשים לציין בתוכנית ההקצאה את כמות המניות שתשמשנה לתוכנית הספציפית. על פי רוב, תוכניות האופציות מאפשרות לדירקטוריון החברה להגדיל את מספר המניות תחת התוכנית לפי שיקול דעתו ומכוח הפררוגטיבה השמורה לו בחוק החברות, תשנ"ט- 1999 (ראו סעיף 92(א)(9) לחוק זה).  הרי כי כן, אין כל מניעה חוקית להגדיל את מספר המניות הכלולות תחת התוכנית ובהתאמה לא נדרש אישורו של פקיד השומה. יחד עם זאת, אם התוכנית האופציות הספציפית כוללת הוראה, אשר מגבילה את מספר המניות השמורות לעובדים, יש לשקול, למען הזהירות, שליחת הודעה לפקיד השומה ו/או קבלת אישורו טרם הגדלת מספר המניות כאמור. מובן, כי בכל מקרה יש להודיע לפקיד השומה על ההקצאות הנוספות שיעשו על ידי החברה.

השאלות והתשובות פורסמו בירחון "ידע למידע" של חשבים.

 

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: