מצגות מס

במצגת מובאים סוגיות עיקריות, הגדרות וסעיפי פטור ומע"מ אפס בחוק מע"מ, ובין היתר, מס תשומות, פטור ממע"מ לפי סעיף 31 לחוק מע"מ ובפרט על השכרת דירות, פטורים אחרים ממע"מ, מע"מ בשיעור אפס: מתן שירות לתושב חוץ, מתן שירות בחו"ל, מתן שירותים לתייר ושאלת החבות במע"מ של דירות Airbnb, סוכני נסיעות, פינוי בינוי ותמ"א 38.

לצפייה לחצו כאן

29/3/2018

מצגת מעודכנת אשר שימשה בסיס להרצאה בלשכת רואי חשבון ודנה במיסוי מטבעות דיגיטליים לאור חוזר מס הכנסה 5/2018, עמדה חייבת בדיווח 32/2017 וטיוטת חוזר ICO (שהפכה בינתיים לחוזר מס הכנסה 7/2018). במצגת מודגשים סוגיות עיקריות של פעילות עסקית מול פעילות הונית בתחום הקריפטו, היבטי מע"מ ודגשים מיסויים פרקטיים לצורך פעילות בתחום.

לצפייה לחצו כאן

29/3/2018

המצגת מעלה את הסוגיות העיקריות בתחום מיסוי המטבעות הדיגיטליים ומיסוי ICO (הנפקת טוקנים). המצגת דנה במושגי יסוד בעולם הקריפטו, מיסוי מטבעות דיגיטליים (טיוטת חוזר 1/2017, עמדה חייבת בדיווח 32/2017), היבטי רווח הון בעסקאות עם מטבע דיגיטלי, פעילות עסקית מול פעילות הונית, היבטי מע"מ ודגשים מיסויים פרקטיים מתוך הניסיון שנצבר במשרד בסוגיה.

לצפייה לחצו כאן

6/2/2018

המצגת דנה בהיבטים שונים בעת כניסה ועזיבה מישראל, לרבות בתיקון 223 והשלכותיו על ניתוק תושבות, פיצול תא משפחתי, תשלום מס במדינה אחרת, מועד ניתוק תושבות, הגדרת תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק, מועד עלייה / חזרה לישראל, הטבות מס לאחר תיקון 168ומגמת הכרסום מצד רשות המסים, וכן סוגיות במס רכישה של עולה חדש ותושב חוזר ותיק.

לצפייה לחצו כאן

6/2/2018

המצגת דנה בהיבטים שונים של מס רכישה, לרבות מהי דירת מגורים לצרכי מס רכישה, תושבות של רוכש הדירה, פטור לעולים חדשים ועוד.

לצפייה לחצו כאן

27/12/2017

המצגת נותנת דגשים במיסוי תאגידים לקראת שנת 2017 וסוקרת נושאים רלבנטיים, לרבות שינוי מבנה, מיסוי תאגידים זרים בשליטת תושבי ישראל חמי"ז חנ"ז וסיווג "שליטה וניהול", קיומו של מוסד קבע במיסוי פעילות של חברות ומחירי, חובות דיווח בגין החזקה בחברה תושבת חוץ, שינוי מודל עסקי כטריגר לאירוע מס.

לצפייה לחצו כאן

27/12/2017

המצגת סוקרת את עיקרי תיקון 242 לפקודה אשר מהווה מהפכה של ממש במיסוי שינויי מבנה  - סעיף 103 - מיזוגים, סעיף 104 - העברת נכסים וסעיף 105– פיצולים.

לצפייה לחצו כאן

21/11/2017

המצגת דנה בחובות הדיווח שנוספו במסגרת תיקון 215 לפקודה ותיקונים נוספים בחוקי מס אחרים - "דיווח בגין חוות דעת" (סעיף 131ד לפקודה) ו-"עמדה חייבת בדיווח" (סעיף 131ה לפקודה). חובות אלו מצטרפות לפעולות חייבות דיווח ומהוות מארג דיווחי שחשוב להכירו לפני תום שנת המס.

לצפייה לחצו כאן

21/11/2017

המצגת סוקרת דגשים מיסויים מרכזיים בפעילות עסקית מחוץ לישראל - הוראות אנטי תכנוניות בפקודה, מוסד קבע, מחירי העברה, סוגיות בזיכוי מס זר, סוגיות במע"מ ודגשים בבחירת מדינת היעד לפעילות העסקית.

לצפייה לחצו כאן

2/10/2017

המצגת סוקרת עדכוני פסיקה, חוזרים וחקיקה מהעת האחרונה לרבות פסק הדין בעניין פלוני, שינוי במגמת בית המשפט בהקשר להיטל מעסיקים, מנגנון שימור עובדים (חוזר 5/2017) תקנות לעידוד השקעות, מיסוי בעל מניות מהותי לפי סע' 3(ט1) לפקודה ועוד.

לצפייה לחצו כאן

3/9/2017

המצגת עוסקת בחשיבות ההליך המנהלי להצלחתו של ההליך המשפטי בערעורי מס, לרבות דגשים שעלו בפסיקת בתי המשפט לגבי חובת ההנמקה, חשיבותו קיומו של פרוטוקול, חשיבות העלאת טענות עובדתיות בשלב ההשגה, התיישנות שומות, חובת הגילוי והעיון של רשות המסים, הפרשים בין שומות שלב א' לשומות שלב ב', סע' 194 לפקודה וכו'.

לצפייה לחצו כאן

13/7/2017

המצגת באנגלית עוסקת בהטבות מס בישראל למשקיעים ויזמים זרים, לרבות הסבר כללי על שיטת המס בישראל, יחסי הגומלין בין המיסוי הישראלי לבין המיסוי הבינלאומי, תמריצים והטבות מס בתחום ההייטק, הטבות מס מיוחדות למשקיעים זרים, הטבות מס בתחום הגז והנפט והטבות מס לעולם חדשים ותושבים חוזרים ותיקים.

המצגת הוצגה על ידי עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ממשרדנו בכנס מיסוי בינלאומי שנערך בלימסול קפריסין בתאריך 21.06.2017

לצפייה לחצו כאן

13/7/2017

המצגת עוסקת בהיבטים הפרקטיים של חוק ההסדרים 2017-2018, לרבות מיסוי בעל מניות מהותי שימוש בנכסי חברה (סע' 3(ט1) לפקודה), הוראת שעה – חלוקת דיבידנד בשיעור מוטב, מיסוי חברת ארנק בעל מניות בחברת מעטים, עיקרי תיקון 73 בחוק לעידוד השקעות הון ועוד.

לצפייה לחצו כאן

9/6/2017

המצגת סוקרת היבטי מיסוי פרקטיים של פעילות בשוק ההון ובין היתר פעילות עסקית מול פעילות הונית בשוק ההון, סוגיות בקיזוז הפסדים ובפרט הפסדים מירידת שער בעקבות פסקי הדין בעניין בראל ובעניין מוזס, היבטי מע"מ של פעילות בשוק ההון, סיווג פעילות נוסטרו ושאלת מיסויו של המטבע הוירטואלי (ביטקוין ודומיו).

לצפייה לחצו כאן

9/6/2017

המצגת מהווה מורה נבוכים להיבטי מע"מ ומיסוי מקרקעין בפעילות של מוסדות ציבוריים ומוסדות ללא כוונת רווח.

לצפייה לחצו כאן

10/4/2017

המצגת סוקרת, מהי "עסקת אקראי" לעומת "עסק" בפקודת מס הכנסה, מהי "עסקת אקראי" בחוק מע"מ. כמו כן במצגת מובאים מבחני "עסק"/"עסקת אקראי", לרבות טיב הנכס, תקופת ההחזקה, תדירות העסקאות, בקיאות, ארגון ומנגנון, טיפוח והשבחה ועוד.

לצפייה לחצו כאן

10/4/2017

המצגת סוקרת, את ההטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר/ותיק בדגש על מלכודות המס של "מוסד קבע" ו"פעילות מעורבת" לאור עמדת רשות מס הכנסה.

לצפייה לחצו כאן

8/3/2017

במצגת מובאים עיקרי חוק החדש והטבות המס המוענקות במסגרת החוק, לרבות פטור ממס על הכנסה ממכירת חשמל, הטבות בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, פטור מרישום כעוסק לצורכי חוק מע"מ ועוד.

לצפייה לחצו כאן

8/3/2017

המצגת עוסקת בעיקרי התיקון בחוק לעידוד השקעות הון ומציגה את המושגים החדשים בחוק ומשמעותם, ובין היתר "מפעל טכנולוגי מועדף", "הכנסה טכנולוגית", "נכס לא מוחשי מוטב", "מפעל מועדף טכנולוגי מיוחד" ועוד. בנוסף, המצגת כוללת טבלה המסכמת שיעורי מס החברות ודיבידנד החלים בחוק עידוד לאחר חוק ההסדרים על חברה מועדפת.

לצפייה לחצו כאן

8/3/2017

המצגת סוקרת עיקרים במס ריבוי דירות, ובין היתר כוללת את הנוסחה לחישוב המס ודוגמאות, חזקות חלוטות לעניין בעלות בדירות, דירות שאין למנות אותן לצורך הטלת המס, פרוצדורה – שומות, השגות וערעורים, פרוצדורה – תשלום המס והוראות נוספות. כמו כן, במצגת מובאות הוראות מקלות למכר דירת מגורים עד ליום 31 באוקטובר 2017.

לצפייה לחצו כאן

8/3/2017

המצגת עוסקת במיסוי חברות ארנק ובעלי מניות. המצגת כוללת רקע חקיקתי אשר הביא לרפורמה במיסוי חברות ארנק, עיקרי סעיף 62א החדש לפקודה - בעל מניות מהותי בחברת מעטים, סעיף 3(ט1) החדש - שימוש בנכסי החברה על ידי בעל מניות מהותי, תיקון סעיף 77 לפקודה - חלוקת דיבידנד רעיוני והוראת שעה - חלוקת דיבידנד בשיעור מוטב של 25%.

לצפייה לחצו כאן

8/3/2017

המצגת מביאה לעיונכם תיקונים נוספים בחוק ההסדרים, לרבות שינוי בשיעורי המס ליחיד, שינוי במס חברות, דיבידנד מוטב, מיסוי פיצויי פיטורים וסקירה כללית של מיסוי קיבוצים.

לצפייה לחצו כאן

26/12/2016

המצגת סוקרת את שלל הטבות המע"מ בחוק מס ערך מוסף ובחוקים נלווים. בין השאר, מתייחסת המצגת לפטור ממע"מ בהשכרת דירה, לפטור ממע"מ למי שנאסר עליו לנכות מס תשומות, למע"מ בשיעור אפס בייצוא שירותים, למע"מ אפס בעסקאות פינוי בינוי ותמ"א 38, וכן להטבות המע"מ מכוח חוק אזור סחר חפשי באילת.

לצפייה לחצו כאן

15/12/2016

המצגת סוקרת הוראות אנטי תכנוניות בפקודת מס הכנסה והשפעתן על הפעילות הבין לאומית, לרבות שליטה וניהול, מחירי העברה וחובות דיווח חדשות. במישור הבינלאומי, המצגת מתייחסת לשינויים הצפויים במיסוי מוסד קבע ומחירי העברה לאור יישום פרויקט ה- BEPS.

לצפייה לחצו כאן

15/12/2016

המצגת עוסקת ונותנת דגשים להיערכות והמשך דיווח בישראל על רקע חובת הדיווח החדשה בעת עזיבת ישראל לאור תיקון 223 לפקודה. המצגת כוללת, בין היתר, סקירה של פסקי הדין הדנים בתושבות יחיד לצרכי מס ואשר בוחנים את חזקת הימים של הנישום (הקבועה בהגדרה של "תושב ישראל" בפקודה).

לצפייה לחצו כאן

29/9/2016
    לדף הקודם   1 2    לדף הבא   
שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: