top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

עמדות חייבות בדיווח

לייעוץ בתחום גילוי מרצון ודיווח, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

"עמדה חייבת בדיווח" היא עמדה, שמתקיימים בה כל אלה:
  1. היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח;
  2. יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ₪ באותה שנת מס או על 10 מיליון ₪ במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.
פרסומי המשרד:
חוות דעת, עמדות ופעולות החייבות בדיווח 21.11.2017
המצגת דנה בחובות הדיווח שנוספו במסגרת תיקון 215 לפקודה ותיקונים נוספים בחוקי מס אחרים - "דיווח בגין חוות דעת" (סעיף 131ד לפקודה) ו-"עמדה חייבת בדיווח" (סעיף 131ה לפקודה). חובות אלו מצטרפות לפעולות חייבות דיווח ומהוות מארג דיווחי שחשוב להכירו לפני תום שנת המס.
 
bottom of page