top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

דוח מפרט

לייעוץ בתחום מיסוי רילוקיישן, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

ביום 6 באפריל, 2016 התפרסם תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, שקובע כי במקרה בו יחיד שנחשב על פי חזקות ימי השהייה כמי שמרכז חייו בישראל ומבקש לסתור את החזקה ולטעון שניתק את התושבות הישראלית שלו לצורכי מס, יהיה חייב להגיש דוח מס בישראל החל משנת המס 2016, המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל.לדוח יש לצרף מסמכים התומכים בטענתו, ככל הניתן.
התיקון יוצר חובת דיווח חדשה גם לגבי שכירים אשר טרם עזיבת ישראל לא נדרשו להגיש דוח מס בישראל ומחייב קבלת ייעוץ טרם מועד העזיבה.
 
פרסומי המשרד:
סוגיות בניתוק תושבות – הרהורים נוספים אודות הדוח המפרט - והחלטת מיסוי חדשה (ורעה) בעניין מיסוי אופציות של עובדי רילוקיישן 09.06.2017
ברשימה זו נמשיך ונדון בחובת הגשת הדוח המפרט בעקבות הוראת ביצוע חדשה של רשות המסים וכן בשינוי לרעה שחל במדיניותה של רשות המסים ביחס למיסוי אופציות וזכויות נוספות של עובדי רילוקיישן בעקבות החלטת מיסוי 6539/17.
רשמים ראשונים והמלצות ביחס לחובת דיווח בעת עזיבת ישראל (רילוקיישן) 11.04.2016
ברשימה זו נדון בהיבטי מס וחובת דיווח חדשה בעת עזיבת ישראל (רילוקיישן) לאור תיקון מספר 223 לפקודת מס הכנסה.
bottom of page