top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי פינוי בינוי

לייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

עסקת פינוי בינוי גם היא מעין עסקת קומבינציה, אך בניגוד לעסקת תמ"א 38, בה נמכר חלק מהזכויות במקרקעין של הבעלים, בעסקת פינוי בינוי מוכר הבעלים את כל זכויותיו. המכירה תהיה פטורה ממס אם כנגד הזכות הנמכרת מקבל הבעלים דירת מגורים חלופית אחת, וכן תמורה כספית, אשר לא עלו על התקרות הבאות: 150% משווי יחידת המגורים הנמכרת ללא זכויות בניה נוספות; שווי דירת מגורים במתחם ששטחה 120 מ"ר; שווי דירת מגורים במתחם, ששטחה 150% משטח הדירה הנמכרת, אך לא יותר מ- 200 מ"ר. על תמורה העולה על התקרות הנ"ל יחולו שיעורי מס "רגילים".

בנוסף, חוק מיסוי מקרקעין קובע דחייה של "יום המכירה" של הזכויות במקרקעין ליזם בעסקת פינוי בינוי, עד למועד בו היזם החל לספק את שירותי הבניה. בדומה לתמ"א 38, גם כאן נשאלת השאלה האם היזם בכלל מחזיק בזכות במקרקעין בטרם הגיע יום המכירה.

חוק מע"מ מעניק הטבה בדמות מע"מ בשיעור אפס על שירותי הבניה שמעניק היזם בעסקאות תמ"א 38, כל עוד אינם חורגים מהתקרות והתנאים המצוינים בחוק מיסוי מקרקעין.
פרסומי המשרד:
 • נפלאות הטבות המס לדיירים מבוגרים במיזמי פינוי-בינוי - 04.04.2021
  חוזר מיסוי מקרקעין  1-2021 בנושא הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי בינוי  שפרסמה רשות המסים בתחילת חודש פברואר 2021 (להלן: "החוזר") מבקש לעשות סדר באשר להטבות המס להן זכאי הדייר הקשיש. על אף הכוונות הטובות, בשטח מתברר, טרם הותרו רבים מהפלונטרים. ליווי משפטי ומיסויי, עתיד לסייע הן לאוכלוסייה המבוגרת והם ליזמי הפרויקט לצלוח את התהליך. הרשומון מהווה הרחבה למאמר שפורסם בנושא באתר כלכליסט
   

 • היבטי מס של פינוי בינוי - 29.12.2020
  המצגת אשר הועברה למינויי אתר "מרכז הנדל"ן" על ידי עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי מהווה מורה נבוכים למיסוי עסקאות פינוי בינוי מהיבט חוק מיסוי מקרקעין ומהיבט חוק מע"מ לרבות מתן דוגמאות מספריות למיקסום תקרת הפטור ולחישוב החלק החייב ככל שעוברים את תקרת הפטור ומבוססת על הניסיון הרב שנצבר אצל צוות המשרד.
   

 • מיסוי עסקאות פינוי בינוי ותמ"א 38 - 01.10.2020
  המצגת מהווה מורה נבוכים פרקטי למיסוי עסקאות פינוי בינוי ותמ"א 38 מהיבט מס שבח, מס רכישה ומע"מ, לרבות דוגמאות מספריות, החלטות מיסוי ותכנוני מס אפשריים.
   
 • מע"מ בשיעור אפס ופטורים ממע"מ סקירת הוראות החוק והתקנות 23.09.2019
  המצגת סוקרת את הגדרות, תקנות וסעיפי חוק המע"מ, תוך הדגשת ההבדל בין מס עסקאות למס תשומות. המצגת עוסקת בפטור ממע"מ, לרבות סעיף 31 לחוק. בנוסף, המצגת מפרטת אודות מע"מ בשיעור אפס והשירותים החוסים תחתיו- מתן שירות לתושב חוץ, מתן שירות בחו"ל, מתן שירות לתייר, פינוי בינוי ותמ"א 38.


   
bottom of page