מיסוי רילוקיישן ותושבים חוזרים

במסגרת פסק דין בעניין תלמי אשר ניתן לאחרונה, בית משפט לראשונה הכיר בדוקטרינה "פעילות מעורבת" של רשות המיסים אשר מופיעה בין היתר בחוזר 1/2011. רשומון זה מנתח השלכותיו של פסק הדין על עולים ותושבים חוזרים ותיקים אשר מנהלים פעילות עסקית מחוץ לישראל.


החלטת מיסוי מס' 2519/17 בעניין עובדי Relocation זכתה לסיקור נרחב באמצעי התקשורת. החלטת המיסוי קובעת כללים למיסוי עובדים ישראלים שנשלחו על ידי מעסיק ישראלי לעבוד בחברה קשורה מחוץ לישראל לתקופה של שלוש שנים לפחות. אנו סבורים כי אין בהחלטת המיסוי כל חדש ולאור החסרונות והפגמים הרבים בה, ספק אם ניתן לעשות בה שימוש. בכך תעסוק רשימה זו.


ברשימה זו נסקור את הדגשים העולים מפסק הדין בעניין פלוני אשר עוסק בניתוק תושבות לצרכי מס, במקרה של פיצול תא משפחתי, תוך השוואה לפסקי הדין של בית המשפט העליון בעניין אברהם כהן ועניין ספיר, אשר עסקו בנסיבות דומות.


ברשימה זו נסקור ונבקר שתי החלטות מיסוי חדשות, שפורסמו על ידי רשות המיסים, ואשר ממשיכות את המגמה הקיימת ברשות המסים לצמצם ולהגביל את הפטור ממס, אשר ניתן לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים, בין היתר באמצעות מונח "מוסד הקבע".


רשימה זו תסקור בקצרה את התוספת להגדרת "תושב חוץ" בפקודה ואת עמדתה של רשות המסים לגבי תוספת זו, כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר מס הכנסה מס' 2011/1,אשר פורסם לאחרונה.

עזיבה של ישראל לצרכי עבודה, או לימודים למשל אינה בהכרח ערובה לניתוק תושבות לצרכי מס במישור הדין המקומי הישראלי. למרות זאת, קיימת אפשרות, כי לצרכי אמנת מס יחשב העוזב, כתושב של המדינה הזרה. ברשימה זו נסקור סוגיה זו ונזכיר בקצרה חלק מהיתרונות הגלומים באמנה למניעת כפל מס.

שאלת תושבותו של יחיד לצרכי מס עולה הן במישור המיסוי המקומי, קרי לצרכי פקודת מס הכנסה והן במישור המיסוי הבינלאומי, בהיבט של אמנות מס בילטראליות שמדינת ישראל חתומה עליהן. ברשימה זו נתמקד במישור המיסוי הפנימי ובהגדרות הפקודה.

תיקון 168 לפקודה יצר "יש מאין" את המעמד"תושב חוזר ותיק" והשווה את הטבות המס הניתנות למעמד זה להטבות המס הניתנות לעולים חדשים. ברשימה זו נסקור נושאים אלו בקצרה.

ברשימה זו נסקור היבטים שונים הנגזרים מן ההכרעה התקדימית של בית המשפט העליון בעניין ספיר (ע"א 4862/13) ובהם פיצול תא משפחתי לצרכי מס, סתירה של חזקות הימים וניתוק תושבות לאחר מועד עזיבת ישראל


ברשומון זה נסקור את הטבות המס העיקריות הניתנות לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק על רקע הצעת החוק לבטל את הפטור מדיווח לאוכלוסיות אלו


לאחרונה ניתן בבית המשפט פסק הדין בעניין א.כ, אשר בוחן לראשונה במישרין את תושבות היחיד לאור ההגדרה של "תושב ישראל" בפקודה לאחר תיקון 132. רשימה זו תדון בדגשים ובמסקנות העולים מפסק הדין


רשימה זו תעסוק בתושבותו של יחיד לצרכי מס על רקע פסק דין חדש שניתן בבית המשפט המחוזי והחלטת מיסוי חדשה, אשר מבקשת להבהיר את התנאים הנדרשים על מנת להיחשב כתושב ישראל לצרכי אמנת מס


ברשימה זו נציג מתווי מס שונים, הקשורים לניוד עובדים ולהשלכות אלו, תוך התייחסות לפסיקה חדשה של בתי המשפט (עניין סגמן ועניין גריידי) ולחוזר 1/2012, שפורסם לאחרונה על ידי רשות המסים.


שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: