לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

מס הכנסה

מס הכנסה
נושאים במס הכנסה:
פרסומי המשרד:
 • סוגיות פרקטיות בניכוי הוצאות לצרכי מס הכנסה - 24.08.2021
  המצגת סוקרת עקרונות בסיס בניכוי הוצאות לצרכי מס ומציגה לאורם סוגיות פרקטיות בניכוי הוצאות לרבות תקנות ניכוי הוצאות מסוימות, חובות אבודים/חובות רעים, שמירה על רמה מקצועית וכו', תוך אזכור פסיקת בתי המשפט הרלוונטית והוראות החב"ק.
   

 • פתיחת עסקים ברשויות המס – שיקולי ההתאגדות והפרקטיקה - 28.06.2021
  המצגת דנה בשיקולים שונים לפתיחת עסק ומציגה את מגוון האפשרויות אשר עומדות בפני בעל העסק החל מעוסק פטור, עוסק מורשה, המשך בחברות וחברות ארנק וכלה בגופים שקופים  - חברות משפחתיות, חברות בית ושותפויות, תוך דגש על מאפייני המס הרלוונטיים לכל חלופה וחלופה.
   

 • היבטים פרקטיים במס הכנסה וריווח הון 21.03.2021
  המצגת עוסקת בשורה של היבטים פרקטיים בסוגיות של מס הכנסה, מס ריווח הון ומס שבח, לרבות, היבטי מס של פירוק תאגיד, פריסת מס ריווח הון ומס שבח ושחלוף נכסים לצרכי סעיף 96 לפקודה, מיסוי תקבולים בגין מכירת מוניטין ומיסוי מענקים לעובדים.
   

 • כנס הערכות לסוף שנת המס 2020  21.12.2020
  המצגת סוקרת את היבטי המס הרלוונטיים לסוף שנת המס 2020 הן בכל הקשור למשבר הקורונה - חובות רעים, מחילת חוב, ניכוי הוצאות עבודה מהבית וסוגיות הקשורות לשהייה כפויה בישראל בשל הקורונה והן בנושאים שוטפים וביניהם - מיסוי מטבעות דיגיטליים, רכישה עצמית של מניות, משיכות מחברה, חובות דיווח על תאגידים זרים, החזקה בחברות שקופות ועוד.
   

 • היבטי מס רלוונטיים בעקבות משבר וירוס הקורונה 25.03.2020
  מצגת עדכנית שהועברה על ידי עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי במסגרת וובינר שנערך השבוע בעניין השלכות המס בעקבות משבר הקורונה וכוללת סקירת הודעות רשות המסים, סוגיות מעבודה מהבית, קיזוז הפסדים, מחילות חוב וחובות רעים, חברות ארנק, החוק לעידוד השקעות הון וסוגיות במיסוי תושבות של יחיד. מצגת חשובה ורלוונטית לכל העוסקים בתחום. נדאג מצידנו שהמצגת תעודכן לכל אורך המשבר.
   

 • זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים - הלכה למעשה 19.11.2019
  מצגת שהעביר עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי במסגרת יום עיון בנושא זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים שערך מכון ההשתלמויות איילת אור. המצגת עוסקת בזיכוי מס זר לחברות, ליחידים וכן בעודף זיכוי מס. בנוסף, המצגת סוקרת את כללי ההמרה לשקלים חדשים, עמדות חייבות בדיווח, אמנת המס עם אוסטרליה ואמנת המודל של הOECD. המצגת כוללת התייחסות פרקטית לנושאים אלו, הלכה למעשה.
   

 • מיסוי שותפויות, קיבוצים ואגודות שיתופיות 23.10.2019
  המצגת עוסקת בעיקרים במיסוי שותפויות, אגודות שיתופיות, אגודות שיתופיות חקלאיות (אגש"ח) ובמיסוי קיבוצים לאחר תיקון 236 לפקודה לרבות לעניין קיבוץ שיתופי וקיבוץ מתחדש.
   

 • מיסוי קרנות הון סיכון, קרנות השקעה פרטיות ותאגידים מיוחדים 17.07.2019
  המצגת הועברה במסגרת יום עיון בנושא מיסוי קרנות הון סיכון, קרנות השקעה פרטיות ותאגידים מיוחדים שערך מכון ההשתלמויות איילת אור. המצגת סוקרת את היבטי המס של קרן הון, לרבות מיסוי שותפויות וחוזרי מס ההכנסה הרלוונטיים. בנוסף, המצגת עוסקת בקרנות השקעות פרטיות (פרייבט אקוויטי), משווה בין קרנות אלו לבין קרנות הון סיכון ומתייחסת לשיעור המס החל על הכנסות מריבית ומדיבידנד. המצגת מפרטת אודות קרן גידור חייבת, קרן גידור פטורה וחוק המע"מ, וכן, דנה בקרנות נאמנות, השקעות בLLC וגופים שקופים נוספים מחוץ לישראל, תוך שימת דגש על סוגיית כפל המס.
   

 • איגודי מקרקעין וחברות בית 17.07.2019
  המצגת ליוותה את הרצאתו של עו"ד שי ארז בנושא איגודי מקרקעין וחברות בית. ההרצאה כללה ניתוח של הגדרת "איגוד מקרקעין" בחוק מיסוי מקרקעין וההיסטוריה שלה; היבטי המס של פעולה באיגוד מקרקעין; התנאים לקיומה של "חברת בית" בפקודת מס הכנסה והיבטי המס של היותה חברה שקופה. כמו כן כללה ההרצאה התייחסות לחפיפה שבין שני הסדרי המס הללו, אשר היא קיימת אך בהחלט אינה מלאה.
   

 • סעיפים 3(ט), 3(י), 3(ט1) לפקודת מס הכנסה 07.11.2018
  המצגת עוסקת ומפרטת בעניין מיסוי הכנסות רעיוניות, משיכת כספי החברה ע"י בעל מניות מהותי, שימוש בנכסי החברה ע"י בעל מניות מהותי ויישום הוראת השעה ביחס להעברת דירה בבעלות חברה לבעל המניות המהותי, אשר מסתיימת בסוף חודש דצמבר 2018.