top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

גילוי מרצון, דיווח והעברות כספים

לייעוץ בתחום גילוי מרצון ודיווח, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

גילוי מרצון
נושאים ב​גילוי מרצון, דיווח והעברות כספים:
פרסומי המשרד:
  • מזכר מס: דרישה לגילוי והמצאה של חוות דעת ומידע נוסף על ידי פקיד שומה 08.11.2020
    כחלק מחומר הרקע לדיון שומות, החלו מפקחי מס הכנסה לדרוש מרואי חשבון המייצגים ליתן להם גילוי על כל חוות הדעת בנושאי מיסוי שהנישום קיבל, הן בשנות המס שבדיון והן, לעיתים, אף בשנים קודמות לשנות המס הנ"ל וכן, לדרוש מידע דומה לגבי צדדים קשורים לנישום. הדרישה מגיעה כדרישת רקע כללית, עוד בטרם הדיון, או במהלכו, וללא כל התייחסות לסוגיה מסוימת ו/או לדיון נקודתי בסוגיה מסוימת. לבקשת לשכת רואי חשבון, משרדנו הכין עבור הלשכה מזכר מס ובו קבע כי הדרישות הנ"ל, מנוגדות ככלל להוראות הפקודה ולתכלית תיקון 215. על כך בהרחבה במזכר המס.
  • חוות דעת, עמדות ופעולות החייבות בדיווח 21.11.2017
    המצגת דנה בחובות הדיווח שנוספו במסגרת תיקון 215 לפקודה ותיקונים נוספים בחוקי מס אחרים - "דיווח בגין חוות דעת" (סעיף 131ד לפקודה) ו-"עמדה חייבת בדיווח" (סעיף 131ה לפקודה). חובות אלו מצטרפות לפעולות חייבות דיווח ומהוות מארג דיווחי שחשוב להכירו לפני תום שנת המס.

     
bottom of page