top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי נאמנויות

לייעוץ בתחום מיסוי נאמנויות, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

ייצוג נאמנויות.
נושאים במיסוי נאמנויות:
פרסומי המשרד:
 • מדריך פרקטי למיסוי נאמנויות 24.04.2023
  המצגת אשר הועברה על ידי עו"ד(רו"ח) מאורי עמפלי סוקרת היבטים פרקטיים במיסוי נאמנויות החל מפרשנות מושגי יסוד, פירוט סוגי הנאמנויות בפקודה לרבות לעניין השאלה מיהו החייב במס ובדיווח, טפסים, ההבחנה בין שליחות לבין נאמנות, נאמנות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג- 1963 לאור פסיקת בית המשפט העליון בעניין גליס (ע"א 7610/19) והכל תוך התייחסות לחוזר 3/2016 ועמדות חייבות בדיווח כפי שפורסמו במהלך השנים על ידי רשות המסים.
   
 • מה בין שליחות, שליחות נסתרת ונאמנות לצרכי פקודת מס הכנסה על רקע פסק הדין בעניין בר-טל (ע"א 388/17) 27.03.2022
  פרק רביעי 2 לפקודת מס הכנסה, מסדיר ככלל את משטר מיסוי הנאמנויות בעוד שבנוגע לדינה של "השליחות" לצרכי מס ובפרט ל"שליחות נסתרת" פקודת מס הכנסה, ככלל, שותקת. להבחנה ביניהן חשיבות רבה הן מהיבט חבות המס והן מבחינת חבויות הדיווח הנגזרות. חשיבות זו מקבלת משנה תוקף לאור השימוש הרב שנעשה בהם בעולם העסקי ואשר מעלה לא אחת שאלות לגבי אופן הסיווג הראוי לצרכי מס. ברשומון המס נדון בכך בין היתר על רקע הכרעת בית המשפט העליון בעניין בר-טל (ע"א 388/17) וחוזר מס הכנסה 3/2016.
   
 • על הגלוי והנסתר בנאמנות נסתרת לצרכי מיסוי מקרקעין 02.10.2019
  נושא מעניין וחשוב בתחום מיסוי המקרקעין הוא נאמנות נסתרת, כלומר מצב בו המוכר לא יודע את זהותו האמיתית של הרוכש. הדעות חלוקות בשאלה האם נאמנות כזו חוסה תחת הסדר הנאמנויות בחוק מיסוי מקרקעין ומאפשרת העברה של הזכות במקרקעין מהנאמן לנהנה ללא חבות במס או שמא מדובר על עסקה כפולה במסגרתה רוכש הנאמן את הזכות במקרקעין בעצמו ומעבירה בעסקה חייבת נוספת לנהנה. בשולי הדברים נאזכר גם בקצרה את פסיקתה התקדימית של ועדת הערר בעניין גליס אשר קבעה לאחרונה כי ככלל לא יחול מס על העברה של זכות במקרקעין לנאמן. על כך ברשימה זו.

   
 • סוגיות במיסוי נאמנות 24.03.2019
  המצגת עוסקת בסוגיות במיסוי נאמנות לרבות ההבדל בין שליחות לנאמנות, נאמנות תושבי חוץ, נאמנות נהנה תושב ישראל, נאמנות קרובים והסדרי מס ביחס לנאמנויות אלו.


   
bottom of page