רשומוני מס של המשרד

 • רשומון מס 156 - 02.09.2021
  על הדבש ועל העוקץ - בשורת פס"ד יקותיאלי לעניין מיסוי עסקאות קומבינציה מסוג מכר חלקי.
  פסק הדין בעניין יקותיאלי (ע"א 6672/19) מציג בשורה חשובה לנישומים ביחס למיסוי עסקאות קומבינציה מסוג מכר חלקי, הן בשאלה כיצד יש לחשב את שווי העסקה - האם  על פי שווי שירותי הבניה או על פי שווי הזכויות במקרקעין הנמכרות ליזם;  והן ביחס למחלוקת  על רכיב הרווח היזמי בשווי שירותי הבנייה. המאכזב הוא שבכל הקשור לסוגיה זו, דעת הרוב של בית המשפט העליון, הגם שהכריעה עקרונית כי רווח יזמי לא יחול בחישוב התמורה של בעלי הקרקע, בחרה, באופן די תמוה, לאמץ את הוראת ביצוע 23/98 בדבר רווח קבלני סביר בשיעור של 15%-20%.

   מיסוי עסקאות קומבינציה 
   

 • רשומון מס 155 - 08.08.2021
  פסק דין בעניין בלנק שפורסם לאחרונה מהווה חוליה נוספת בשרשרת הלכות שקבע בית המשפט העליון בשני העשורים האחרונים בנוגע לגדרי חזקת התא המשפחתי הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") המגבילה את זכותו של יחיד לנצל הטבות מס הקבועות בחוק לאחר כניסתו למערכת זוגית, הכוללת שיתוף מלא או חלקי בנכסים. התוצאה הסופית של פסק הדין מהווה הרחבה של אוטונומית היחיד הבוחר לייחס לעצמו קניין פרטי גם לאחר שייצר לעצמו תא משפחתי משותף, ובתור שכך הוא מהווה המשך ישיר לפסקי הדין של בית המשפט העליון בעניין פלם (ע"א 3185/03) ושלמי (3178/12) ומכאן חשיבותו הפרקטית (ראו בעניין זה רשומון מס מס' 66). קרי, גם בן זוג אשר מתגורר בדירה השייכת לבן הזוג השני רשאי לטעון להטבת מס בעת רכישה של דירה נוספת או מכירה של דירה אחרת בבעלות שני בני הזוג ובלבד שקיים הסכם ממון ובני הזוג נוהגים בתום לב.
   

 • רשומון מס 154 - 28.06.2021
  "סוף מעשה במחשבה תחילה" -
  על מלכודת המס בעזיבת ישראל לאור אי תכנון נכון של העזיבה במצב של פיצול תא משפחתי על רקע פסיקת בית המשפט בעניין בבחנוב. לאחרונה ניתנו שני פסקי חשובים ביחס לשאלת תושבותו הזרה של יחיד, על רקע מגוריה של משפחתו הקרובה בישראל ועל רקע שאלת זכאותו לסטטוס של תושב חוזר ותיק עם שובו לישראל. בפסק הדין בעניין לדרמן (ע"מ 41182-01-19) עליו דנו במסגרת הרשומון הקודם בית המשפט קיבל את הערעור של היחיד וקבע כי היחיד נותר תושב חוץ ובהתאמה עם שובו לישראל כשבע שנים לאחר חזרת משפחתו הקרובה הוא זכאי לסטטוס של תושב חוזר ותיק. בעניין בבחנוב (ע"מ 61908-01-19), עליו נדון במסגרת רשומון זה, מסקנת בית המשפט הייתה הפוכה וזאת למרות שהיחיד בילה למעלה מחמש שנים את עיקר זמנו מחוץ לישראל.
   מיסוי רילוקיישן   מיסוי תושבים חוזרים 
   

 • רשומון מס 153 - 28.06.2021
  עניין לדרמן כבבואה ליישום ראוי של מבחן מרכז החיים על רקע של פיצול תא משפחתי ומועד שובו של תושב חוזר ותיק לישראל.
  לאחרונה ניתנו שני פסקי חשובים ביחס לשאלת תושבותו הזרה של יחיד, על רקע מגוריה של משפחתו הקרובה בישראל ועל רקע שאלת זכאותו לסטטוס של תושב חוזר ותיק עם שובו לישראל. בפסק הדין בעניין לדרמן (ע"מ 41182-01-19) עליו נדון במסגרת רשומון זה בית המשפט קיבל את הערעור של היחיד וקבע כי היחיד נותר תושב חוץ ובהתאמה עם שובו לישראל כשבע שנים לאחר חזרת משפחתו הקרובה הוא זכאי לסטטוס של תושב חוזר ותיק. בעניין בבחנוב (ע"מ 61908-01-19), עליו נדון במסגרת רשומון המס הבא, מסקנת בית המשפט הייתה הפוכה.

   מיסוי רילוקיישן   מיסוי תושבים חוזרים 
   

 • רשומון מס 152 - 04.04.2021
  השלכות משבר הקורונה על אמנות המס הבינלאומיות לאור שתיקת רשות המסים בנושא.
  משבר הקורונה אשר מלווה את הכלכלה העולמית כבר למעלה משנה מקים אתגרים רבים במישור המיסוי הבינלאומי. האתגר המרכזי נגרם בראש ובראשונה מעצירה כמעט מוחלטת של הטיסות הבינלאומיות לצד תקופות סגר ובידוד ממשוכות. כך יחידים אשר נתקעו במדינה אחת עלולים להפוך בעל כורחם לתושבי אותה מדינה לצרכי מס ולחוב במס גם באותה מדינה על הכנסתם הכלל עולמית. אך הדבר לא נגמר בכך. אותם יחידים עלולים להקים לחברות זרות מוסד קבע באותה מדינה, או אם מדובר בנושאי משרה בחברות זרות, טענה לניהול אפקטיבי של החברות הזרות מאותה מדינה. בסוגיות אלו ונוספות עוסקים שני פרסומים שיצאו בשנה האחרונה על ידי ארגון ה- OECD. רשות המסים "שותקת" בעניין. בכך נעסוק ברשומון זה.

   מיסוי בינלאומי    וירוס הקורונה 
   

 • רשומון מס 151 - 04.04.2021
  נפלאות הטבות המס לדיירים מבוגרים במיזמי פינוי-בינוי.
  חוזר מיסוי מקרקעין  1-2021 בנושא הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי בינוי  שפרסמה רשות המסים בתחילת חודש פברואר 2021 (להלן: "החוזר") מבקש לעשות סדר באשר להטבות המס להן זכאי הדייר הקשיש. על אף הכוונות הטובות, בשטח מתברר, טרם הותרו רבים מהפלונטרים. ליווי משפטי ומיסויי, עתיד לסייע הן לאוכלוסייה המבוגרת והם ליזמי הפרויקט לצלוח את התהליך. הרשומון מהווה הרחבה למאמר שפורסם בנושא באתר כלכליסט

   מיסוי פינוי בינוי  
   

 • רשומון מס 150 - 12.01.2021
  מיסוי חברות ארנק בהקשר של רופאים בעקבות החלטת מיסוי 7615/20.
  לאחרונה פורסמה על ידי החטיבה המקצועית ברשות המיסים החלטת מיסוי 7615/20 אשר קבעה כי הכנסתה של חברה הנובעת ממתן שירותי רפואה על ידי בעל מניות המהותי, לקופת חולים אחת, הינה הכנסה שחלות לגביה הוראות סעיף 62א(א)(2) לפקודה והיא תיוחס לבעל המניות המהותי ותסווג בידיו כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2) לפקודה. במסגרת רשומון מס זה נסקור את עיקרי ההחלטה ואת השלכות המס הנובעות הימנה, תוך טענה כי חזקת ה- 70% בסעיף 62א(3) לפקודה אינה בהכרח חזקה חלוטה כעמדת רשות המסים.

   מיסוי חברות ארנק  
   

 • רשומון מס 149 - 12.01.2021
  מלכודת הפעילות המעורבת בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין תלמי.
  בתי המשפט העליון הכריע בעניינו של המערער בעניין תלמי (ע"א 1779/18) כי הכנסותיו של תושב חוזר ותיק לאחר מועד החזרה לישראל היו הכנסות שמקורן בהכנסת עבודה ולא מנכס שנצמח לו טרם מועד החזרה לישראל. לאור האמור בחן בית המשפט את ההכנסה לפי מקום הפקת ההכנסה והואיל ומקום ביצוע העבודה נעשה ברובו בישראל ובהעדר נתונים אחרים מצד המערער, קיבל בית המשפט העליון את נוסחת ימי העבודה לכימות ההכנסה המעורבת בישראל.

   הטבות ומלכודות מס  
   

 • רשומון מס 148 - 16.11.2020
  מפעל טכנולוגי מועדף לאחר תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון –החלטות מיסוי חדשות והיבטים פרקטיים נוספים.
  במסגרת רשומון זה, נעסוק במסלול "המפעל הטכנולוגי המועדף", ונסקור היבטים פרקטיים באמצעות שתי החלטות מיסוי שפורסמו לאחרונה על ידי המחלקה המקצועית של רשות המסים.

   החוק לעידוד השקעות הון  
   

 • רשומון מס 147 - 16.11.2020
  מה בין יבוא שירותים  לבין יבוא טובין לצרכי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ.
  האם ניתן לגזור גזירה שווה בין שירות הניתן המהווה חלק מערך הטובין המיובאים, לבין שירות הניתן המהווה חלק מהשירותים המיובאים לצרכי הוראת סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ בעקבות פסק הדין התקדימי בעניין אפלאוז ומה המשמעויות הפרקטיות הנובעות מכך. על כך להלן.

   מע״מ בשיעור אפס 
   

 • רשומון מס 146 - 19.08.2020
  סוף מעשה במחשבה תחילה - הרהורים נוספים על פסק הדין בעניין מעין ונחמה ביחס למכירת דירות יוקרה (ו"ע 28079-10-15)
  היכן עובר הקו בין תכנון מס לגיטימי לתכנון מס אסור? ברשומון מס זה נדון בפסק דינה של ועדת הערר בעניין מעין ונחמה הבוחן את גבולותיה של ה"עסקה המלאכותית" בחוק מיסוי מקרקעין ביחס להגדרתה של דירת יוקרה שעברה שיפוץ ועבודות גמר בסטנדרט נמוך, אם כדירת מגורים מזכה או כדירה במצב מעטפת לצרכי מס שבח.

   מיסוי דירות מגורים 
   

 • רשומון מס 145 - 19.08.2020
  קריאה נוספת להגמשת פרשנות סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ או לתיקון חקיקה, על מנת לעודד יצוא שירותים בעידן הקורונה
  קריאה נוספת להגמשת מע"מ בשיעור אפס על יצוא שירותים לתושב חוץ בעידן הקורונה לאור פסקי הדין החדשים שניתנו בסוגיה.  בחלוף כ- 18 שנה מאז תיקון 23 לא נקבע ולו פעם אחת על ידי בתי המשפט כי חל החריג בעטיו תינתן הטבת מע"מ שיעור אפס במקרה שתושב ישראל גם נהנה באופן אגבי מהשירותים שניתנו לתושב החוץ. לאור המשבר הכלכלי הקשה הפוקד את הכלכלה המקומית בשל התפרצות נגיף הקורונה רצוי כי רשות המסים ובתי המשפט ינקטו בגישה פרקטית יותר על מנת להרחיב את מעגל העוסקים הזכאים להטבה זו, בד בבד עם תיקון חקיקה נדרש.
   מע״מ בשיעור אפס 
   

 • רשומון מס 144 - 28.06.2020
  לא כל דירה הנמכרת במסגרת פעילותו של עוסק במקרקעין מקימה בהכרח חבות בהכנסה פירותית או במע"מ. בנסיבות מסוימות, משפחתיות בעיקרן, מכירת דירה על ידי עוסק כאמור תסווג כפעולה הונית אשר תעניק, בין היתר, שיעורי מס נוחים לעומת מיסוי בשיעורי מס פירותי. מנגד, פעילות הונית במקרקעין יכולה להפוך לפעילות עסקית במס הכנסה ומע"מ וקו הגבול לא תמיד ברור. על כך ברשומון זה.

   מיסוי יזמים וקבלנים 
   

 • רשומון מס 143 - 28.06.2020
  בעליהן של דירות מגורים אשר ביצעו בהן שינויים על מנת לפצלן למספר יחידות באופן שאינו עולה בקנה אחד עם רישומה של הדירה בטאבו, עלולים להיות מופתעים מהשלכות המס במועד מכירת הדירה. ברשומון זה נפרט כיצד ההגדרה ל"דירת מגורים" בחוק מיסוי מקרקעין והפרשנות שניתנה לה על ידי רשות המיסים ובית המשפט, בין היתר בפסק דין גרינברג שניתן לאחרונה, עלולים להשפיע על הטבות המס להן זכאי מוכר דירת המגורים.

   מיסוי דירות מגורים 
   

 • רשומון מס 142 - 26.03.2020
  הרהורים על הצהרות המס המיותרות שנדרשות על ידי מיסוי מקרקעין לעניין תושבות יחיד בעת רכישה ומכירה של דירת מגורים.

   מיסוי מקרקעין   מיסוי דירות מגורים 
   

 • רשומון מס 141 - 25.03.2020
  השלכות משבר וירוס הקורונה על תושבות יחיד - על שהייה בישראל וחזרה מאולצת לישראל.

   מיסוי רילוקיישן ועזיבת ישראל   ניתוק תושבות 
   

 • רשומון מס 140 - 08.03.2020
  פסק דין ג'יטקו מול פסק דין ברודקום  - מה בין עסקת מניות לבין עסקת נכסים על רקע של שינוי מודל עסקי.

   מיסוי הייטק ואופציות לעובדים   שינוי מודל עסקי 
   

 • רשומון מס 139 - 08.03.2020
  בין הפטיש לבין הסדן: על מלכודות המס והביטוח הלאומי למשקיעים בארצות הברית באמצעות LLC.

   מיסוי LLC אמריקאי 
   

 • רשומון מס 138 - 04.12.2019
  "דירה, מחסן או גראז" לצרכי חוק מיסוי מקרקעין: הרהורים נוספים בעקבות פסקי הדין בעניין גיא ושטיין.

   מיסוי מקרקעין   מיסוי דירות מגורים 
   

 • רשומון מס 137 - 04.12.2019
  עסקאות יצוא נכס בלתי מוחשי לצרכי חוק מע"מ – החידה שאינה פתורה.

   מס ערך מוסף   ניכוי מס תשומות וחשבוניות פיקטיביות 
   

 • רשומון מס 136 - 02.10.2019
  מה בין מפעל טכנולוגי לבין מפעל טכנולוגי מועדף לאחר תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון - פסיקה חדשה והיבטים פרקטיים לגבי התנאי בדבר מספר עובדי מו"פ.

   החוק לעידוד השקעות הון   מפעל מועדף   מפעל טכנולוגי מועדף 
   

 • רשומון מס 135 - 02.10.2019
  על הגלוי והנסתר בנאמנות נסתרת לצרכי מיסוי מקרקעין.

   מיסוי מקרקעין   מיסוי נאמנויות 
   

 • רשומון מס 134 - 30.07.2019
  האם פסק דין שוחט מהווה נקודת מפנה במיסוי אופציות לעובדים?

   מיסוי הייטק ואופציות לעובדים   סעיף 102 לפקודה 
   

 • רשומון מס 133 - 28.07.2019
  החבות במע"מ בגין דמי תשר לעובדים - תהיות, ניתוח ומסקנות.

   מס ערך מוסף 
   

 • רשומון מס 132 - 04.06.2019
  מורה נבוכים לגבי הטבות מס על בניין להשכרה למגורים.

   מיסוי מקרקעין   מע"מ   החוק לעידוד השקעות הון 
   

 • רשומון מס 131 - 04.06.2019
  הרהורים נוספים, מגמות ודגשים העולים מפסק הדין בעניין בר רפאלי.

   מיסוי רילוקיישן ועזיבת ישראל   תושבות יחיד   ניתוק תושבות 
   

 • רשומון מס 130 - 14.04.2019
  על דרך החתחתים שיש לעבור על מנת להוכיח קיומו של נזק לא ממוני הפטור ממס בעקבות פסיקה חדשה.

   מיסוי אי תחרות והטבות לעובדים 
   

 • רשומון מס 129 - 14.04.2019
  בשורת פסק הדין בעניין אייוגה על דחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 על עסקאות בין יזמים.

   מיסוי תמ״א 38 

   

 • רשומון מס 128 - 24.02.2019
  השלכות יישומיות של הרפורמה במיסוי האמריקאי על מיסוי פעילות של ישראלים בארצות הברית ובישראל.

   מיסוי LLC אמריקאי 
   

 • רשומון מס 127 - 24.02.2019
  תיאטרון האבסורד - על הטלת מע"מ בשיעור מלא על מכירת פירות וירקות.

   מע״מ בשיעור אפס 

 • רשומון מס 126 - 20.12.2018
  על מהפכת צמצום השימוש במזומן, ההקשרים המיסויים של החוק והפגיעה בזכויות היסוד של הציבור הרחב.

   הליך גילוי מרצון   
   

 • רשומון מס 125 - 20.12.2018
  היבטים פרקטיים של מיסוי דירות מגורים לאור פסיקת ועדות הערר.

   מיסוי מקרקעין 
   

 • רשומון מס 124 - 25.10.2018
  הרהורים נוספים על ניתוק תושבות ו"נוודים דיגיטליים" בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין אמית ופרסום ה- OECD בעניין קבלת תושבות או אזרחות על בסיס השקעה.

   ניתוק תושבות 
   

 • רשומון מס 123 - 25.10.2018
  תשלומי איזון בין בני זוג שמתגרשים – ההוצאה הנעלמת
  .
   ניכוי הוצאות