top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

רשומוני מס של המשרד

 • רשומון מס 182 - 12.02.2024
  על החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, התשפ"ג 2023 והנחיית רשות המסים לגבי הסכמי SAFE על רקע הקושי בגיוס כספים לחברות הייטק ישראליות.
  על רקע משבר ההייטק בישראל ועוד טרם מלחמת חרבות ברזל, חוקק "חוק האנג'לים" גרסת 2023 ויצא פרסום של רשות המיסים ביחס להסכמי SAFE, אשר מגבירים במידה מסוימת את הודאות ואת הכדאיות בהשקעה בחברות הייטק. במסגרת רשומון זה נסקור את ההטבות המרכזיות להשקעה בתעשיית ההייטק בישראל תוך התייחסות לדגשים פרקטיים והעמידה הנדרשת בתנאי החוק על פי הגדרותיו.

   חוק האנג'לים 

   

 • רשומון מס 181 - 12.02.2024
  ת"פ 24518-06-19 מדינת ישראל נ' ארז שמואלי פסיקה תקדימית ושנויה במחלוקת בעניין ניהול עסק במטבעות דיגיטליים במישור הפלילי והשלכותיו על המישור האזרחי. במסגרת רשומון זה נסקור את החלטתו התקדימית של בית המשפט המחוזי בדבר ניהול "עסק" של רכישה ומכירה של מטבעות דיגיטליים מסוג ביטקוין לצרכי המישור הפלילי. נראה כי עמדתו של בית המשפט אינה נקייה מספקות ואינה מתיישבת עם פסיקות אשר דנו בהבחנה בין המישור ההוני לפירותי בנסיבות דומות, בהקשר של שוק ההון.
   מיסוי קריפטו ומטבעות דיגיטליים  

   

 • רשומון מס 180 - 10.12.2023
  הפרקטיקה בניכור הכנסת שכירות מנכס - במה מדובר, מתי ובאילו תנאים אפשרי?
  בעל נכס מ
  ניב אשר בוחר להעביר את זכותו ליהנות מפירות הנכס לצד ג' – מה יהיו השלכות המיסוי של המהלך? האם יחד עם הזכות לקבלת הכנסות מהנכס מועברת גם חבות המס? במסגרת רשומון זה נסקור סוגיה משפטית זו תוך בחינת סעיף 84 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), שכותרתו "הסבה ניתנת לביטול". עוד נראה, כיצד מתפרשת הסוגיה בראי הפסיקה דרך פסקי דין שונים ונסקור את המסקנות וההמלצות השונות העולות מהם.
   מס הכנסה 

   

 • רשומון מס 179 - 10.12.2023
  על ניכוי מס תשומות בעסקת פינוי - בינוי בעקבות פסק הדין בעניין נווה גד ועל האפשרות לדרוש החזר מס תשומות רטרואקטיבי.
  ברשומון זה נסקור את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בעניין נווה גד - בניין ופתוח בע"מ (ע"מ 53560-11-21), אשר עסק, בין היתר, בסוגית ניכוי מס התשומות בגין תשלום שכר טרחת עורך הדין מטעם הדיירים ששולם על ידי היזם בפרויקט מסוג פינוי בינוי. רשות המסים קבעה בהחלטת מיסוי משנת 2018 כי היזם אינו רשאי לנכות את מס התשומות במקרה זה. בית המשפט דחה באופן תקדימי את עמדת רשות המסים וקיבל בסוגיה זו את הערעור. משמעות הדברים היא כי יזמים בפרויקטים מסוג פינוי בינוי לא זו בלבד שרשאים לנכות את מס התשומות בגין שכר הטרחה של עורך דין הדיירים, אלא יכולים אף לדרוש את ניכוי מס התשומות גם בגין שנים עברו, ככל שבית המשפט העליון, אם יידרש לסוגיה, לא יקבל את עמדת מנהל מע"מ ורשות המסים.

   מיסוי מקרקעין והתחדשות עירונית   מס ערך מוסף   ניכוי מס תשומות   מיסוי יזמים וקבלנים 

 • רשומון מס 178 - 27.10.2023
  היבטי מס הכרוכים בהגעה לישראל לצורך התייצבות לשירות צבאי במסגרת מלחמת חרבות ברזל.
  במסגרת רשומון זה נסקור את הודעת הרשות בדבר החלת תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), תשס"ו-2006 על יחידים תושבי חוץ אשר הגיעו לשירות מילואים בעקבות "צו 8" (להלן: "ההודעה"). עוד נראה כי ההודעה אינה מספקת דיה ומשאירה קצוות פתוחים בכל הנוגע למתנדבים אשר מגיעים לישראל על מנת לסייע לכוחות הבטחון ולמערכת האזרחיות וטוב תעשה רשות המסים אם תוציא הבהרה גם בעניינם ויפה שעה אחת קודם.

   ניתוק תושבות   מלחמת חרבות ברזל 
   

 • רשומון מס 177 - 27.10.2023
  על מורכבות ההבחנה בין הכנסת עבודה לבין הכנסה מדיבידנד לבעלי שליטה בעקבות פסק הדין בעניין דניאל עמרם (ע"א 550/22)
  במסגרת רשומון זה נסקור את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בעניין ישראל דניאל עמרם (ע"א 550/22) ופסק הדין שקדם לו בבית המשפט המחוזי (ע"מ 2995-03-17), אשר ממחישים את מורכבות ההבחנה ואופן השפעתה על חבות המס אצל בעלי השליטה.  בתוך שכך נראה כי סעיף 3(ט1) לפקודה ש
  ינה את מאזן הכוחות כך שנקודת המוצא היא שכל אימת שישנה יתרת עודפים לחלוקה בחברה ניטה לראות את משיכת הבעלים כדיבידנד ולא כהכנסה מעבודה.
   מיסוי בעלי מניות 

   

 • רשומון מס 176 - 15.08.2023
  קנס גירעון לפי סעיף 191 לפקודה - גם התייעצת וגם התרשלת? על קביעותיו של בית המשפט העליון בעניין יינות ביתן (ע"א 3454/21).
  סעיף 191 לפקודת מס הכנסה נועד לצמצם את הכדאיות הכלכלית בהגשת דוחות מס לא נכונים וזאת על ידי הטלת קנס בשיעורים של 15% או 30% מהגירעון שנוצר בעקבות הגשת הדוח. על מנת להימנע מהקנס הגרעון נדרש הנישום להוכיח "שלא התרשל" בעריכת דוח המס שלו. פקידי השומה עושים יותר ויותר שימוש בסעיף ומטילים קנס גרעון כר
  פלקס מותנה כמעט. ברשימה זו נעמוד על מגמת הפסיקה שהתחילה כבר בעניין ליכטנשטיין (ע"א 285/70) ועברה כחוט השני גם בעניין מגדניית הדר (ע"מ 22037-11-11) לפיה אין להטיל קנס גרעון ככל שמדובר בעניין אשר טרם הוכרע בפסיקה או שיש לגביו מחלוקת וגובה על ידי הנישום בחוות דעת מקצועית/ משפטית. כמו כן, נסקור את החלטת בית המשפט העליון אשר ניתנה ממש לאחרונה בעניין יינות ביתן (ע"א 3454/21) והמשיכה את מגמת הפסיקה, אך קבעה כי בנסיבות העניין יש הצדקה לקנס גרעון על אף קבלת חוות דעת.  
   השגות מס וערעורי מיסים 

   

 • רשומון מס 175 - 15.08.2023
  ביום 24 ביולי 2023 פרסם שר האוצר תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה "מקום מושבו של יחיד", אשר מטרתו להסדיר שני סוגים של חזקות חלוטות לקביעת מקום מושבו של היחיד בהתבסס על מספר ימי שהייתו בישראל (להלן: "תזכיר החוק"). ברשימה זו נסקור בקצרה את תזכיר החוק בהתבסס על המלצות הוועדה לרפורמה במיסוי בינלאומי לגבי "תושב חוץ" ו-  "תושב ישראל", שעו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ממשרדנו היה נציג לשכת רואי החשבון בה, ונצרף כנספח תרשים זרימה מסכם ואת נוסח החקיקה המוצע. חשוב להדגיש כי מדובר בתזכיר חוק בלבד, שצפוי לעבור שינויים בועדת הכספים ובכנסת עד לנוסח הסופי, ככל שיאושר ולכן מומלץ להמתין לנוסח החקיקה הסופי. כמו כן, יש לקרוא את התזכיר יחד עם תזכיר החוק ביחס לסעיף 100א לפקודה ("מס יציאה").
   

 • רשומון מס 174 - 17.07.2023
  משחק על צד אחד בלבד – הרהורים נוספים על תושבות מס לצרכי סעיף 11 לפקודה בעקבות פסק הדין בעניין חסארמה.
  סעיף 11 לפקודת מס הכנסה מעניק זיכוי מס עד לתקרה קבועה על הכנסתו החייבת של נישום, אשר התגורר ביישובי ספר המצוינים בסעיף במשך כל שנת המס ונשאלת השאלה – כיצד ניתן להצביע על מרכז חיים ביישוב מסוים?  ברשימה זו נעמוד על הדגשים לקיומו של מרכז חיים לצרכי סעיף 11 לפקודה על רקע הבדלי הגישה בין שופטי דעת הרוב לבין שופט דעת המיעוט במסגרת פסק דינו של בית המשפט העליון שניתן לאחרונה בעניין חסארמה (ע"א 7719/21), בין היתר ביחס לקשר לפרשנות אותו מונח ( מרכז חיים) בהגדרת תושב ישראל בסעיף 1 לפקודה במישור המיסוי הבינלאומי.

   

 • רשומון מס 173 - 08.06.2023
  נפגעתם מווירוס האומיקרון - שלא יאיימו עליכם !!! –  ועדת הערר החליטה שעוסק זכאי למענק האומיקרון בניגוד לעמדת רשות המסים.
  חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן האומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב- 2022, חוקק על מנת ליתן מענה מהיר לעוסקים אשר נפגעו מווירוס האומיקרון בחודשים ינואר-פברואר 2022 לעומת חודשים ינואר-פברואר 2019. אלא, שרשות המסים לא ממהרת, בלשון המעטה,
  לשחרר את המענקים לעוסקים ודוחה את בקשותיהם פעם אחר פעם, תוך חריגה מלשון החוק, בטענה של "אי קשר סיבתי בין ירדת המחזורים לבין נגיף האומיקרון". במסגרת רשומון זה נסקור את ההחלטות האחרונות של ועדת הערר בעניין דיגיטל ניוז (1363-23) ו- עניין יערה תקשורת (1252-23) ונראה כי אין כל ממש בעמדת רשות המיסים אשר מנסה לסווג את הקורונה "כגורם זר" המנתק את הקשר הסיבתי בירידת המחזורים בחודשי האומיקרון.
   וירוס הקורונה 

   

 • רשומון מס 172 - 16.05.2023
  כאשר המחוקק אומר "ארוחה" למה הוא מתכוון לעניין "תשומה בשל עובד" לצרכי תקנה 15א לתקנות מע"מ?
  סק הדין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון בעניין אמדוקס (ע"א 2180/21) אמר את המילה האחרונה ביחס לשאלה מהי "ארוחה" לצרכי "תשומה בשל עובד" במסגרת תקנ
  ה 15א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו -1976, תוך דחיית עמדתה של רשות המיסים. במסגרת רשומון זה נציג את הוראות החוק המרכזיות ופסיקה רלוונטית שניתנה בעבר, ומשם נעבור לבחינה של פסיקת בית המשפט המחוזי בעניין אמדוקס (ע"מ 22467-09-17), התייחסות בית המשפט העליון ונסכם.
   ניכוי מס תשומות 

   

 • רשומון מס 171 - 15.05.2023
  היבטי המס הכרוכים בעסקת ייזום עצמי של תמ"א 38 בעקבות פסק הדין בעניין קלדרון (ו"ע 15379-04-19).
  על מנת לתמרץ בעלי זכויות להתקשר עם יזמים בפרויקטים מסוג  תמ"א 38  מעניק פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג- 1963, פטור ממס שבח לבעלי זכויות המתקשרים בעס
  קאות התחדשות עירונית. במסגרת רשומון זה נסקור את הוראות הפטור אשר מובאות במסגרת החוק לרבות הוראת ביצוע 10/09 על רקע פרשנות ועדת הערר בעניין קלדרון ובפרט לעניין פטור המס הניתן בגין "הוצאות כרוכות", אשר משולמות על ידי היזם לטובת בעלי הזכויות.
   התחדשות עירונית 

   

 • רשומון מס 170 - 07.03.2023
  מורה נבוכים למכירה של מיטלטלין לשימוש אישי בפטור ממס.
  סוגיית מכירת "מיטלטלין הנמצאים בשימוש אישי" טרם קיבלה התייחסות ממצה בפסיקות בתי המשפט בישראל. במסגרת רשומון זה נסקור את פסקי הדין בעניין גוטמן (ע"מ 41276-01-19), עניין סגל (ע"מ 26859-02-19) ועניין סלבה (ע"מ 29712-02-19) שניתן ממש לאחרונה, תוך הצגת שלבי הבחינה המשפטית לצורך קבלת פטור מלא מתשלום מס ומתן דגשים פרקטיים אשר יקרבו את הנישום למכירת המיטלטלין בפטור המיוחל. 

   

 • רשומון מס 169 - 26.01.2023
  תם ונשלם - בית המשפט העליון בעניין פודולסקי קבע כי נטל ההוכחה בעררי קורונה מוטל על כתפי רשות המסים.
  במסגרת רשומון זה נסקור את הכרע
  תו התקדימית של בית המשפט העליון בעניין פודולסקי (בר"מ 7502/22) אשר דן לראשונה בסוגיות אודות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020 . בתוך שכך, נראה כי קביעותיו של בית המשפט העליון אינן עושות "חיים קלים" לרשות המיסים אשר נדרשת להוכחת אי קיומו של קשר סיבתי בין נגיף הקורונה לירידת מחזוריו של הועסק תוך עמידה בזמנים הקבועים בחוק.
   וירוס הקורונה 

   

 • רשומון מס 168 - 18.12.2022
  תם ולא נשלם - על זכאותם של יזמים וקבלנים לפיצויי קורונה על רקע החלטות ועדות הערר ופסיקת בתי המשפט המנהליים.
  רשות המיסים ניסתה לקרוא לתוך חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראות שעה), תש"ף- 2020, את מה שאין בו ולהחריג באופן קטגורי יזמים וקבלנים בתחום הנדל"ן מקבלת המענק. כפי שנראה ברשומון זה, וועדות הערר ובתי המשפט המנהליים ככלל אינם מקבלים גישה זו ודורשים כי בחינת הזכאות תבחן בצורה מהותית בהתאם לקריטריונים אשר פותחו בהחלטות וועדות הערר.

   וירוס הקורונה 

   

 • רשומון מס 167 - 18.12.2022
  סוגיות פרקטיות במיסוי דירות מגורים על רקע פסיקת בית המשפט העליון וועדות הערר.
  עושים סדר – במסגרת פסקי הדין מלכיאור (ע"א 2142/21), גבע (ו"ע 59018-11-21) ו- שטיין (ע"א 1073/20) אשר פורסמו כולם בחודשים האחרונים, נדונו סוגיות פרקטיות מן המעלה הראשונה, במיסוי דירות מגורים, הן בהקשר של מס רכישה והן בהקשר של מס שבח, לרבות לעניין הזכאות לקבלת פטורים והטבות מס השמורים למכירה של דירת מגורים. במסגרת רשומון זה נסקור את פסיקת בית המשפט העליון וועדות הערר, תוך מתן דגשים פרקטיים והמלצות נוספות.

   מיסוי דירות מגורים 

   

 • רשומון מס 166 - 21.09.2022
  קבוצות מאורגנות הרוכשות ביחד קרקע ופועלות יחדיו לבניה משותפת הפכו בשני העשורים האחרונים למקובלות ושכיחות בשוק הנדל"ן בישראל. מספר פסקי דין שיצאו בשנים האחרונות מעלים שוב את הסוגיה של "גורם מארגן" בקבוצת רכישה – מאפייניו, השפעתו על סיווגה של הקבוצה ומיסוי חבריה וזווית חדשה הנוגעת להיבטי המס החלים על המארגן עצמו כאשר הוא מצטרף לקבוצה ורוכש יחד עם החברים האחרים את הקרקע לפרויקט. על כך בהרחבה ברשומון המס.

   קבוצות רכישה 

   

 • רשומון מס 165 - 31.07.2022
  בית המשפט המחוזי מוציא לרשות המסים כרטיס אדום ולועדות הערר כרטיס צהוב על התנהלותן בעררים למענקי קורונה.
  מתי הלקחים יופקו? פסק דין בעניין פודלסקי ( עמ"נ 3720-11-21( מצטרף לשורה של פסקי דין של בית המשפט המחוזי אשר ניתנו לאחרונה ומבקרים את התנהלותן של רשות המיסים ועודות הערר ביחס לטיפולן בזכאות עסקים למענקי קורונה. חוק הסיוע הכלכלי (נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף- 2020, נועד לפשט את הליכי מתן המענק אשר מגיע לעסק בגין ירידת מחזור עסקיו עקב משבר הקורונה באמצעות נוסחה, קביעת נטל הראיה על רשות המסים ולוחות זמנים ברורים. עם זאת, נראה כי רשות המסים מתעלמת מכך ובמקרים רבים עושה כל אשר לאל ידה על מנת לסכל את מתן המענק או לדרשו חזרה שלא כדין. זוהי לבטח אינה ההתנהגות המצופה מרשות מנהלית!

   

 • רשומון מס 164 - 14.07.2022
  מה בין שינוי יעוד לבין סיווג עסקאות אקראי במקרקעין לצרכי מס.
  מסגרת רשומון זה נפרט על חשיבות סיווג ההכנסה במכירת נכס מקרקעין על ידי אדם פרטי, אם כהכנסה הונית או כהכנסה פירותית. בתוך שכך, נעמוד על המבחנים שפותחו בפסיקה להבחנה בין פעילות עסקית לבין פעילות הונית ונראה מהם יחסי הגומלין בסוגיה בין חוק מיסוי מקרקעין לבין פקודת מס הכנסה. חשוב לא פחות נבחן את עמדת בית המשפט בעניין עיון (ע"מ 46744-02-18) לעניין שינוי ייעוד לפי סעיף 5(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, אשר יכולה להוציא את "העוקץ" במקרים המתאימים משינוי סיווג פעילות הונית במקרקעין לפעילות עסקית על ידי פקיד השומה.

   שינוי ייעוד במיסוי מקרקעין 
   

 • רשומון מס 163 - 14.07.2022
  עניין ירון מאיר כמקרה בוחן להתנהלותה הערכית והמקצועית הכושלת של רשות המסים.
  מאכזב אך לא מפתיע - על התנהלותה הכוחנית והכושלת של רשות המיסים בעניין ירון מאיר (ע"מ 21579-01-20). בית המשפט המחוזי באותו עניין קיבל במלואו את הערעור שהוגש על ידי המערער לא לפני שעמד על הכשלים הרבים בהתנהלות רשות המסים מול המערער שהיה תושב חוזר לצרכי מס, לרבות ביקור פתע בביתו, דרישת מסמכים בלתי סבירה, שומה מופרכת ועוד. פסק הדין שופך גם אור על תכליות הפטור לתושבים חוזרים, יכול להוות בסיס לתכנוני מס לגיטימיים ומהווה חומר למחשבה לכל אלו הקוראים לביטול הפטור מדיווח לתושב חוזר ותיק ולתושב ישראל לראשונה.  

   מיסוי עולים חדשים 

   

 • רשומון מס 162 - 27.03.2022
  אף פעם לא מאוחר – על הפסיקה החדשה והתקדימית ביחס לזכאות לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל נגיף קורונה.
  לאחרונה התפרסמו שתי החלטות שיפוטיות אשר מהוות לדעתנו מהפכה של ממש בזכאות לקבלת מענקי קורונה. הראשונה ניתנה ביום 3 בינואר 2022 בבית המשפט המחוזי בעניין ב.ג ביטחון (עמ"נ 27710-06-21) והשנייה ניתנה ביום 13 לפברואר 2022 בעניין אינקוגניטו מוסיקה (2002) בע"מ (ערר 1750-21). מדובר לדעתנו בפסיקה חדשנית שאמורה להפוך למורה נבוכים בטיפול של רשות המסים בבקשות לקבלת מענקים בגין קורונה ולאפשר את קבלתם במקרים בהם עד לאחרונה הם נדחו "ביד קלה" ובאופן שרירותי על ידי רשות המסים. על כך ועוד נדון ברשומון.

   השגת מס וייצוג בבית משפט    וירוס הקורונה 

   

 • רשומון מס 161 - 27.03.2022
  מה בין שליחות, שליחות נסתרת ונאמנות לצרכי פקודת מס הכנסה על רקע פסק הדין בעניין בר-טל (ע"א 388/17)
  פרק רביעי 2 לפקודת מס הכנסה, מסדיר ככלל את משטר מיסוי הנאמנויות בעוד שבנוגע לדינה של "השליחות" לצרכי מס ובפרט ל"שליחות נסתרת" פקודת מס הכנסה, ככלל, שותקת. להבחנה ביניהן חשיבות רבה הן מהיבט חבות המס והן מבחינת חבויות הדיווח הנגזרות. חשיבות זו מקבלת משנה תוקף לאור השימוש הרב שנעשה בהם בעולם העסקי ואשר מעלה לא אחת שאלות לגבי אופן הסיווג הראוי לצרכי מס. ברשומון המס נדון בכך בין היתר על רקע הכרעת בית המשפט העליון בעניין בר-טל (ע"א 388/17) וחוזר מס הכנסה 3/2016.

   מיסוי נאמנויות 

   

 • רשומון מס 160 - 16.01.2022
  הרהורים והסברים נוספים לגבי המלצות דו"ח הוועדה לרפורמה במיסוי בין-לאומי, בכל הקשור לתושבות יחיד ולניתוק תושבות מישראל. בשנים האחרונות התכנסה ופעלה הועדה לרפורמה במיסוי בין-לאומי, אשר הוקמה על ידי רשות המסים. על חברי הועדה נמנה עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, כנציג לשכת רואי חשבון. דוח הועדה מציע מהפכה של ממש בכל הקשור לניתוק תושבות מישראל ותשלום מס יציאה (סעיף 100א לפקודה). ברשומון זה נסקור את עיקרי ההמלצות של הועדה בתחום, כמו גם את השינויים והדגשים העולים מהן. נדגיש, כי מוקדם עוד לאמץ צעדים אופרטיביים לאורן של ההמלצות, ואולם, לאור ההקשחה הצפויה בהוראות סעיף 100א לפקודה, צריך להישאר עם היד על הדופק ולעקוב אחר תהליך החקיקה, ככל שיתקדם.

   מיסוי רילוקיישן  

   

 • רשומון מס 159 - 16.01.2022
  על הקלות הבלתי נסבלת בשינוי עמדה מצד רשות המסים בעקבות החלטת מיסוי 7701/21 בעניין שלילת הפטור לפי סעיף 49(ב)(5) לחוק מיסוי מקרקעין על יורש שהוא תושב חוץ. בחינה וביקורת על החלטת המיסוי החדשה שניתנה שלא בהסכמת הנישום, במסגרתה שללה רשות המיסים, בפרשנות חדשנית, מפתיעה ובלתי מנומקת, את זכאותו של יורש, המוכר דירת מגורים ומבקש לעשות שימוש בפטור הקבוע בסעיף 49(ב)(5) לחוק ביחס לדירת ירושה, בשל העובדה שאינו תושב ישראל ולא הוכיח שאין לו דירת מגורים במדינת תושבותו.

   מיסוי רילוקיישן   מיסוי דירות מגורים 

   

 • רשומון מס 158 - 15.11.2021
  סדק באפלה - על פסק הדין בעניין ג'י אף איי (ע"מ 69931-03-19) בכל הקשור לזכאות במע"מ בשיעור אפס בגין מתן שירות לתושב חוץ.
  במסגרת פסק דינו קיבל כבוד השופט קירש את ערעורו של הנישום וקבע, באופן תקדימי, כי כאשר האינטרסים והרצונות של שני מקבלי השירותים אינם זהים, הרי שיש  בסיס לומר כי המדובר בשירותים שונים ומופרדים ולא ניתן לראות בשירות שקיבל "תושב ישראל" כאותו שירות שקיבל "תושב החוץ". במסגרת רשימה זו נבקש אפוא לדון בקביעתו התקדימית של בית המשפט כאמור ובהשלכותיה.

   מע״מ בשיעור אפס 

   

 • רשומון מס 157 - 15.11.2021
  מה בין פעילות נוסטרו בניירות ערך לבין מוסד כספי לצרכי חוק מע"מ בעקבות פסק הדין בעניין י.ג.מ השקעות בע"מ.
  פסק הדין בעניין י.ג.מ השקעות בע"מ שפורסם לאחרונה עוסק באופן ישיר בשאלת הסיווג של פעילות "נוסטרו" בניירות ערך, כפעילות של "מוסד כספי" לצרכי חוק מס ערך מוסף. תוצאתו של פסק הדין היא כי אין לסווג פעילות בנוסטרו בלבד "כמוסד כספי". במסגרת רשומון זה נדון בעמדתה של רשות המיסים בסוגיה, בפסקי הדין הקודמים שניתנו בסוגיה ונעמוד בהרחבה על קביעותיו של בית המשפט בסוגיה זו ובהשלכות נוספות של פסק הדין.

   מוסד כספי ופעילות נוסטרו 

 • רשומון מס 156 - 02.09.2021
  על הדבש ועל העוקץ - בשורת פס"ד יקותיאלי לעניין מיסוי עסקאות קומבינציה מסוג מכר חלקי.
  פסק הדין בעניין יקותיאלי (ע"א 6672/19) מציג בשורה חשובה לנישומים ביחס למיסוי עסקאות קומבינציה מסוג מכר חלקי, הן בשאלה כיצד יש לחשב את שווי העסקה - האם  על פי שווי שירותי הבניה או על פי שווי הזכויות במקרקעין הנמכרות ליזם;  והן ביחס למחלוקת  על רכיב הרווח היזמי בשווי שירותי הבנייה. המאכזב הוא שבכל הקשור לסוגיה זו, דעת הרוב של בית המשפט העליון, הגם שהכריעה עקרונית כי רווח יזמי לא יחול בחישוב התמורה של בעלי הקרקע, בחרה, באופן די תמוה, לאמץ את הוראת ביצוע 23/98 בדבר רווח קבלני סביר בשיעור של 15%-20%.

   מיסוי עסקאות קומבינציה 

   

 • רשומון מס 155 - 08.08.2021
  פסק דין בעניין בלנק שפורסם לאחרונה מהווה חוליה נוספת בשרשרת הלכות שקבע בית המשפט העליון בשני העשורים האחרונים בנוגע לגדרי חזקת התא המשפחתי הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") המגבילה את זכותו של יחיד לנצל הטבות מס הקבועות בחוק לאחר כניסתו למערכת זוגית, הכוללת שיתוף מלא או חלקי בנכסים. התוצאה הסופית של פסק הדין מהווה הרחבה של אוטונומית היחיד הבוחר לייחס לעצמו קניין פרטי גם לאחר שייצר לעצמו תא משפחתי משותף, ובתור שכך הוא מהווה המשך ישיר לפסקי הדין של בית המשפט העליון בעניין פלם (ע"א 3185/03) ושלמי (3178/12) ומכאן חשיבותו הפרקטית (ראו בעניין זה רשומון מס מס' 66). קרי, גם בן זוג אשר מתגורר בדירה השייכת לבן הזוג השני רשאי לטעון להטבת מס בעת רכישה של דירה נוספת או מכירה של דירה אחרת בבעלות שני בני הזוג ובלבד שקיים הסכם ממון ובני הזוג נוהגים בתום לב.

   

 • רשומון מס 154 - 28.06.2021
  "סוף מעשה במחשבה תחילה" -
  על מלכודת המס בעזיבת ישראל לאור אי תכנון נכון של העזיבה במצב של פיצול תא משפחתי על רקע פסיקת בית המשפט בעניין בבחנוב. לאחרונה ניתנו שני פסקי חשובים ביחס לשאלת תושבותו הזרה של יחיד, על רקע מגוריה של משפחתו הקרובה בישראל ועל רקע שאלת זכאותו לסטטוס של תושב חוזר ותיק עם שובו לישראל. בפסק הדין בעניין לדרמן (ע"מ 41182-01-19) עליו דנו במסגרת הרשומון הקודם בית המשפט קיבל את הערעור של היחיד וקבע כי היחיד נותר תושב חוץ ובהתאמה עם שובו לישראל כשבע שנים לאחר חזרת משפחתו הקרובה הוא זכאי לסטטוס של תושב חוזר ותיק. בעניין בבחנוב (ע"מ 61908-01-19), עליו נדון במסגרת רשומון זה, מסקנת בית המשפט הייתה הפוכה וזאת למרות שהיחיד בילה למעלה מחמש שנים את עיקר זמנו מחוץ לישראל.
   מיסוי רילוקיישן   מיסוי תושבים חוזרים 

   

 • רשומון מס 153 - 28.06.2021
  עניין לדרמן כבבואה ליישום ראוי של מבחן מרכז החיים על רקע של פיצול תא משפחתי ומועד שובו של תושב חוזר ותיק לישראל.
  לאחרונה ניתנו שני פסקי חשובים ביחס לשאלת תושבותו הזרה של יחיד, על רקע מגוריה של משפחתו הקרובה בישראל ועל רקע שאלת זכאותו לסטטוס של תושב חוזר ותיק עם שובו לישראל. בפסק הדין בעניין לדרמן (ע"מ 41182-01-19) עליו נדון במסגרת רשומון זה בית המשפט קיבל את הערעור של היחיד וקבע כי היחיד נותר תושב חוץ ובהתאמה עם שובו לישראל כשבע שנים לאחר חזרת משפחתו הקרובה הוא זכאי לסטטוס של תושב חוזר ותיק. בעניין בבחנוב (ע"מ 61908-01-19), עליו נדון במסגרת רשומון המס הבא, מסקנת בית המשפט הייתה הפוכה.

   מיסוי רילוקיישן   מיסוי תושבים חוזרים 

   

 • רשומון מס 152 - 04.04.2021
  השלכות משבר הקורונה על אמנות המס הבינלאומיות לאור שתיקת רשות המסים בנושא.
  משבר הקורונה אשר מלווה את הכלכלה העולמית כבר למעלה משנה מקים אתגרים רבים במישור המיסוי הבינלאומי. האתגר המרכזי נגרם בראש ובראשונה מעצירה כמעט מוחלטת של הטיסות הבינלאומיות לצד תקופות סגר ובידוד ממשוכות. כך יחידים אשר נתקעו במדינה אחת עלולים להפוך בעל כורחם לתושבי אותה מדינה לצרכי מס ולחוב במס גם באותה מדינה על הכנסתם הכלל עולמית. אך הדבר לא נגמר בכך. אותם יחידים עלולים להקים לחברות זרות מוסד קבע באותה מדינה, או אם מדובר בנושאי משרה בחברות זרות, טענה לניהול אפקטיבי של החברות הזרות מאותה מדינה. בסוגיות אלו ונוספות עוסקים שני פרסומים שיצאו בשנה האחרונה על ידי ארגון ה- OECD. רשות המסים "שותקת" בעניין. בכך נעסוק ברשומון זה.

   מיסוי בינלאומי    וירוס הקורונה 

   

 • רשומון מס 151 - 04.04.2021
  נפלאות הטבות המס לדיירים מבוגרים במיזמי פינוי-בינוי.
  חוזר מיסוי מקרקעין  1-2021 בנושא הטבות מס לדייר קשיש במתחם פינוי בינוי  שפרסמה רשות המסים בתחילת חודש פברואר 2021 (להלן: "החוזר") מבקש לעשות סדר באשר להטבות המס להן זכאי הדייר הקשיש. על אף הכוונות הטובות, בשטח מתברר, טרם הותרו רבים מהפלונטרים. ליווי משפטי ומיסויי, עתיד לסייע הן לאוכלוסייה המבוגרת והם ליזמי הפרויקט לצלוח את התהליך. הרשומון מהווה הרחבה למאמר שפורסם בנושא באתר כלכליסט

   מיסוי פינוי בינוי  

   

 • רשומון מס 150 - 12.01.2021
  מיסוי חברות ארנק בהקשר של רופאים בעקבות החלטת מיסוי 7615/20.
  לאחרונה פורסמה על ידי החטיבה המקצועית ברשות המיסים החלטת מיסוי 7615/20 אשר קבעה כי הכנסתה של חברה הנובעת ממתן שירותי רפואה על ידי בעל מניות המהותי, לקופת חולים אחת, הינה הכנסה שחלות לגביה הוראות סעיף 62א(א)(2) לפקודה והיא תיוחס לבעל המניות המהותי ותסווג בידיו כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2) לפקודה. במסגרת רשומון מס זה נסקור את עיקרי ההחלטה ואת השלכות המס הנובעות הימנה, תוך טענה כי חזקת ה- 70% בסעיף 62א(3) לפקודה אינה בהכרח חזקה חלוטה כעמדת רשות המסים.

   מיסוי חברות ארנק  

   

 • רשומון מס 149 - 12.01.2021
  מלכודת הפעילות המעורבת בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין תלמי.
  בתי המשפט העליון הכריע בעניינו של המערער בעניין תלמי (ע"א 1779/18) כי הכנסותיו של תושב חוזר ותיק לאחר מועד החזרה לישראל היו הכנסות שמקורן בהכנסת עבודה ולא מנכס שנצמח לו טרם מועד החזרה לישראל. לאור האמור בחן בית המשפט את ההכנסה לפי מקום הפקת ההכנסה והואיל ומקום ביצוע העבודה נעשה ברובו בישראל ובהעדר נתונים אחרים מצד המערער, קיבל בית המשפט העליון את נוסחת ימי העבודה לכימות ההכנסה המעורבת בישראל.

   הטבות ומלכודות מס  

   

 • רשומון מס 148 - 16.11.2020
  מפעל טכנולוגי מועדף לאחר תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון –החלטות מיסוי חדשות והיבטים פרקטיים נוספים.
  במסגרת רשומון זה, נעסוק במסלול "המפעל הטכנולוגי המועדף", ונסקור היבטים פרקטיים באמצעות שתי החלטות מיסוי שפורסמו לאחרונה על ידי המחלקה המקצועית של רשות המסים.

   החוק לעידוד השקעות הון  

   

 • רשומון מס 147 - 16.11.2020
  מה בין יבוא שירותים  לבין יבוא טובין לצרכי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ.
  האם ניתן לגזור גזירה שווה בין שירות הניתן המהווה חלק מערך הטובין המיובאים, לבין שירות הניתן המהווה חלק מהשירותים המיובאים לצרכי הוראת סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ בעקבות פסק הדין התקדימי בעניין אפלאוז ומה המשמעויות הפרקטיות הנובעות מכך. על כך להלן.

   מע״מ בשיעור אפס 

   

 • רשומון מס 146 - 19.08.2020
  סוף מעשה במחשבה תחילה - הרהורים נוספים על פסק הדין בעניין מעין ונחמה ביחס למכירת דירות יוקרה (ו"ע 28079-10-15)
  היכן עובר הקו בין תכנון מס לגיטימי לתכנון מס אסור? ברשומון מס זה נדון בפסק דינה של ועדת הערר בעניין מעין ונחמה הבוחן את גבולותיה של ה"עסקה המלאכותית" בחוק מיסוי מקרקעין ביחס להגדרתה של דירת יוקרה שעברה שיפוץ ועבודות גמר בסטנדרט נמוך, אם כדירת מגורים מזכה או כדירה במצב מעטפת לצרכי מס שבח.

   מיסוי דירות מגורים 

   

 • רשומון מס 145 - 19.08.2020
  קריאה נוספת להגמשת פרשנות סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ או לתיקון חקיקה, על מנת לעודד יצוא שירותים בעידן הקורונה
  קריאה נוספת להגמשת מע"מ בשיעור אפס על יצוא שירותים לתושב חוץ בעידן הקורונה לאור פסקי הדין החדשים שניתנו בסוגיה.  בחלוף כ- 18 שנה מאז תיקון 23 לא נקבע ולו פעם אחת על ידי בתי המשפט כי חל החריג בעטיו תינתן הטבת מע"מ שיעור אפס במקרה שתושב ישראל גם נהנה באופן אגבי מהשירותים שניתנו לתושב החוץ. לאור המשבר הכלכלי הקשה הפוקד את הכלכלה המקומית בשל התפרצות נגיף הקורונה רצוי כי רשות המסים ובתי המשפט ינקטו בגישה פרקטית יותר על מנת להרחיב את מעגל העוסקים הזכאים להטבה זו, בד בבד עם תיקון חקיקה נדרש.
   מע״מ בשיעור אפס 

   

 • רשומון מס 144 - 28.06.2020
  לא כל דירה הנמכרת במסגרת פעילותו של עוסק במקרקעין מקימה בהכרח חבות בהכנסה פירותית או במע"מ. בנסיבות מסוימות, משפחתיות בעיקרן, מכירת דירה על ידי עוסק כאמור תסווג כפעולה הונית אשר תעניק, בין היתר, שיעורי מס נוחים לעומת מיסוי בשיעורי מס פירותי. מנגד, פעילות הונית במקרקעין יכולה להפוך לפעילות עסקית במס הכנסה ומע"מ וקו הגבול לא תמיד ברור. על כך ברשומון זה.

   מיסוי יזמים וקבלנים 

   

 • רשומון מס 143 - 28.06.2020
  בעליהן של דירות מגורים אשר ביצעו בהן שינויים על מנת לפצלן למספר יחידות באופן שאינו עולה בקנה אחד עם רישומה של הדירה בטאבו, עלולים להיות מופתעים מהשלכות המס במועד מכירת הדירה. ברשומון זה נפרט כיצד ההגדרה ל"דירת מגורים" בחוק מיסוי מקרקעין והפרשנות שניתנה לה על ידי רשות המיסים ובית המשפט, בין היתר בפסק דין גרינברג שניתן לאחרונה, עלולים להשפיע על הטבות המס להן זכאי מוכר דירת המגורים.

   מיסוי דירות מגורים 

   

 • רשומון מס 142 - 26.03.2020
  הרהורים על הצהרות המס המיותרות שנדרשות על ידי מיסוי מקרקעין לעניין תושבות יחיד בעת רכישה ומכירה של דירת מגורים.

   מיסוי מקרקעין   מיסוי דירות מגורים 

   

 • רשומון מס 141 - 25.03.2020
  השלכות משבר וירוס הקורונה על תושבות יחיד - על שהייה בישראל וחזרה מאולצת לישראל.

   מיסוי רילוקיישן ועזיבת ישראל   ניתוק תושבות 

   

 • רשומון מס 140 - 08.03.2020
  פסק דין ג'יטקו מול פסק דין ברודקום  - מה בין עסקת מניות לבין עסקת נכסים על רקע של שינוי מודל עסקי.

   מיסוי הייטק ואופציות לעובדים   שינוי מודל עסקי 

   

 • רשומון מס 139 - 08.03.2020
  בין הפטיש לבין הסדן: על מלכודות המס והביטוח הלאומי למשקיעים בארצות הברית באמצעות LLC.

   מיסוי LLC אמריקאי 

   

 • רשומון מס 138 - 04.12.2019
  "דירה, מחסן או גראז" לצרכי חוק מיסוי מקרקעין: הרהורים נוספים בעקבות פסקי הדין בעניין גיא ושטיין.

   מיסוי מקרקעין   מיסוי דירות מגורים 

   

 • רשומון מס 137 - 04.12.2019
  עסקאות יצוא נכס בלתי מוחשי לצרכי חוק מע"מ – החידה שאינה פתורה.

   מס ערך מוסף   ניכוי מס תשומות וחשבוניות פיקטיביות 

   

 • רשומון מס 136 - 02.10.2019
  מה בין מפעל טכנולוגי לבין מפעל טכנולוגי מועדף לאחר תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון - פסיקה חדשה והיבטים פרקטיים לגבי התנאי בדבר מספר עובדי מו"פ.

   החוק לעידוד השקעות הון   מפעל מועדף   מפעל טכנולוגי מועדף 

   

 • רשומון מס 135 - 02.10.2019
  על הגלוי והנסתר בנאמנות נסתרת לצרכי מיסוי מקרקעין.

   מיסוי מקרקעין   מיסוי נאמנויות 

   

 • רשומון מס 134 - 30.07.2019
  האם פסק דין שוחט מהווה נקודת מפנה במיסוי אופציות לעובדים?

   מיסוי הייטק ואופציות לעובדים   סעיף 102 לפקודה 

   

 • רשומון מס 133 - 28.07.2019
  החבות במע"מ בגין דמי תשר לעובדים - תהיות, ניתוח ומסקנות.

   מס ערך מוסף 

   

 • רשומון מס 132 - 04.06.2019
  מורה נבוכים לגבי הטבות מס על בניין להשכרה למגורים.

   מיסוי מקרקעין   מע"מ   החוק לעידוד השקעות הון 

   

 • רשומון מס 131 - 04.06.2019
  הרהורים נוספים, מגמות ודגשים העולים מפסק הדין בעניין בר רפאלי.

   מיסוי רילוקיישן ועזיבת ישראל   תושבות יחיד   ניתוק תושבות 

   

 • רשומון מס 130 - 14.04.2019
  על דרך החתחתים שיש לעבור על מנת להוכיח קיומו של נזק לא ממוני הפטור ממס בעקבות פסיקה חדשה.

   מיסוי אי תחרות והטבות לעובדים 

   

 • רשומון מס 129 - 14.04.2019
  בשורת פסק הדין בעניין אייוגה על דחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 על עסקאות בין יזמים.

   מיסוי תמ״א 38 

   

 • רשומון מס 128 - 24.02.2019
  השלכות יישומיות של הרפורמה במיסוי האמריקאי על מיסוי פעילות של ישראלים בארצות הברית ובישראל.

   מיסוי LLC אמריקאי 

   

 • רשומון מס 127 - 24.02.2019
  תיאטרון האבסורד - על הטלת מע"מ בשיעור מלא על מכירת פירות וירקות.

   מע״מ בשיעור אפס 

 • רשומון מס 126 - 20.12.2018
  על מהפכת צמצום השימוש במזומן, ההקשרים המיסויים של החוק והפגיעה בזכויות היסוד של הציבור הרחב.

   הליך גילוי מרצון   

   

 • רשומון מס 125 - 20.12.2018
  היבטים פרקטיים של מיסוי דירות מגורים לאור פסיקת ועדות הערר.

   מיסוי מקרקעין 

   

 • רשומון מס 124 - 25.10.2018
  הרהורים נוספים על ניתוק תושבות ו"נוודים דיגיטליים" בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין אמית ופרסום ה- OECD בעניין קבלת תושבות או אזרחות על בסיס השקעה.

   ניתוק תושבות 

   

 • רשומון מס 123 - 25.10.2018
  תשלומי איזון בין בני זוג שמתגרשים – ההוצאה הנעלמת
  .
   מיסוי מקרקעין 

   

bottom of page