top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

פיצויים חרבות ברזל: המסלול האדום - ישוב ספר

לייעוץ בנושאי פיצויים חרבות ברזל
חייגו 050-7620239
או מלאו את הטופס הבא:

ההודעה נשלחה. תודה.

בסעיפים 35 – 36 לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, התשכ"א-1961 (להלן: "החוק"), מעוגן מסלול פיצויים המאפשר לבעלי עסקים הנמצאים בתחום יישוב ספר, כהגדרתו בחוק להגיש תביעה עבור "נזק עקיף" בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות.

תנאי הזכאות להגשת תביעה:

אלו הם התנאים לקבלת פיצויים בעבור "נזק עקיף" בתביעה המוגשת מכוח החוק והתקנות – מסלול תביעה שזכה לכינוי "המסלול האדום":

 • עסקם של הניזוקים מצוי ביישוב ספר.

 • הניזוקים הוכיחו את הקשר הסיבתי שבין הנזק שנגרם להם ובין פעולות המלחמה או האיבה.

 • הניזוקים עמדו בתנאי הפסקת הפעילות והוכיחו כי נגרם להם נזק והיקפו.

 • התקיימות כל התנאים והדרישות המפורטים בחוק, בתקנות ובפסיקה.

תנאי הפסקת פעילות – "שווי של נזק עקיף":

הפסקת פעילות מוגדרת כהפסקת פעילות מלאה שנגרמה עקב הגבלה שהטיל פיקוד העורף.

 • בתעשייה - הנזק הממשי ובתנאי שהייתה הפסקת ייצור של לפחות 24 שעות.

 • במסחר ושירותים - הנזק הממשי ובתנאי שהנזק נגרם בשל הפסקת פעילות של למעלה משבוע.

 • בחקלאות - הנזק הממשי שיוכח – אין דרישה להפסקת פעילות מינימלית.

 • בתיירות - הנזק הממשי שיוכח - אין דרישה להפסקת פעילות מינימלית.

 • "בתי אוכל", "תרבות ופנאי" - הנזק הממשי ובתנאי שהייתה הפסקת פעילות של למעלה מ-24 שעות.

 • עבור ביטול אירועים או קלקול חומרי גלם בשל הפסקת הפעילות – הנזק הממשי שיוכח.

מה צריך לצרף לתביעה?

 • אופן חישוב הנזק הנטען, הכולל התייחסות להוצאה הנחסכת בגיליון אקסל.

 • דו"ח רווח והפסד לשנת הנזק ולשנה שקדמה.

 • אישורים התומכים בנזק הנטען:

  • תיאור נסיבות גרימת הנזק.

  • קיומו של קשר סיבתי.

  • מהות הנזק והיקפו.

 • במקרים בהם צריך לברר פרטים נוספים, רשות המסים יכולה לדרוש מסמכים לבדיקת תנאי הזכאות ותשלום המענק.

ראשי נזק לתביעת נזק עקיף:

 • אובדן רווחים (עתידי).

 • הוצאות קבועות שירדו לטמיון.

 • הוצאות להקטנת הנזק.

 • פגיעה במוניטין.

 • מכירה בשיעורי רווח נמוכים.

קבלת הפיצויים

 • במסלול האדום אין הגבלת סכום לפיצויים.

 • תשלום הפיצויים בשל הנזק העקיף (לאחר ההפחתות כגון: ניכוי מס במקור, עיקולים), יועבר לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה המקוון.

 • לסכום התביעה שיאושר יתווספו ריבית והפרשי הצמדה, החל מתום 30 ימים מיום הנזק ועד יום התשלום.

איך מגישים את התביעה?

יש למלא את טופס התביעה באופן מקוון באתר רשות המסים.

 

מתי צריך להגיש את התביעה?

 • הודעה על נזק תוגש למנהל בתוך שבועיים מיום הנזק – הגשת הודעה על נזק אינה תחליף להגשת תביעה.

 • תביעה לפיצויים תוגש למנהל בתוך שלושה חודשים מיום הנזק.

מקדמות:

 • יש להגיש את הבקשה למקדמות עד לתאריך 30.11.2023.

 • גובה המקדמות הנו הגבוה מבין:

  • מסלול מחזורים – 70% ממחזור אוקטובר 2022 כשהוא מוכפל ב"משלים הוצאה נחסכת" (דומה לשיעור רווח גולמי)

  • מסלול שכר – 70% משכר העבודה (ברוטו) לחודש אוקטובר 2022

ועדת ערר וערעור על החלטת רשות המסים

 • ערר על החלטת המנהל, ניתן להגיש בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה בתביעה, לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף.

 • בהליך הערר, ניזוקים יכולים לייצג את עצמם או באמצעות עורך דין.

 • ערעור על החלטת ועדת הערר, יהיה ערעור בזכות בשאלה משפטית בלבד ויוגש בתוך 30 יום מקבלת החלטת הוועדה, לבית המשפט המחוזי. על הניזוקים להעביר העתק מהערעור, עם הגשתו לפרקליטות המחוז.

 

bottom of page