top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

פיצויים חרבות ברזל: המסלול הירוק - לעסקים בכלל הארץ

לייעוץ בנושאי פיצויים חרבות ברזל
חייגו 050-7620239
או מלאו את הטופס הבא:

ההודעה נשלחה. תודה.

מי יכול להגישה את התביעה?

עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת הבסיס (2022) הוא מ-12 אלף ועד 400 מיליון והתקיימו לגביו התנאים הבאים:

 • שיעור הירידה במחזור העסקאות הוא מעל 25% בדיווח חד-חודשי ומעל 12.5% בדיווח דו-חודשי. 

 • הירידה במחזור העסקאות נובעת כתוצאה מנזק עקיף, כהגדרתו בחוק מס רכוש.

 • העסק נפתח עד ה- 30.9.23

 • הוגש דוח תקופתי למע"מ לתקופת הבסיס ולתקופת הזכאות.

 • הוגש דוח ניכויים – טופס 102 לאוקטובר 2023.

 • מי שהיה צריך לנהל פנקסי חשבונות שנת 2023 וניהל אותם והם קבילים.

גובה המענק

 • מענק בסכום קבוע לעסקים שמחזורם אינו עולה על 300 אלף ₪.

 • עסקים בעלי מחזור שעולה על 300 אלף₪ ואינו עולה על 100 מיליון₪ - פיצוי עד 600 אלף₪.

 • עסקים בעלי מחזור שעולה על 100 מליון₪ ואינו עולה על 300 מיליון₪ - פיצוי עד 600 אלף₪ בתוספת 0.3% מגובה המחזור העולה על 100 מיליון₪.

 • עסקים בעלי מחזור שעולה על 300 מיליון₪ ואינו עולה על 400 מיליון₪ - פיצוי עד  1.2 מליון₪.

איך מגישים את התביעה?

 • יש למלא באופן מקוון את התביעה באתר רשות המסים.

 • אם יידרשו מסמכים לבדיקת עמידה בתנאי הזכאות ותשלום הפיצויים, רשות המסים תוכל לבקש אותם ממגישי התביעה.

 • תביעה תיחשב כתביעה מלאה, רק לאחר מסירת כל המסמכים שבעלי העסקים התבקשו לצרף.

 

מתי מגישים את התביעה

מועד ההגשה הוא: החל מ-19.11.2023 ועד 19.2.24

המשך הטיפול בבקשה

עם קבלת התביעה - קרן הפיצויים תחשב את גובה הפיצויים ותעביר אותם תוך 7 ימי עסקים (חוץ ממקרים חריגים בהם נדרשת בדיקה והמצאת מסמכים).

תשלום מקדמות על חשבון הפיצויים

 • אם תוך 21 יום מהגשת התביעה לא התקבלה החלטה - תשולם מקדמה של 60% מסכום הפיצויים המגיעים לפי שיקול דעתו של המנהל.

 • אם תוך 150 יום מהגשת התביעה לא התקבלה החלטה - תשולם מקדמה נוספת של 10% מסכום הפיצויים המגיעים לפי שיקול דעתו של המנהל.

איך מגישים ערעור?

 • השגה על החלטת המנהל בתביעה, תוגש באופן מקוון בתוך 60 יום מקבלת ההחלטה בתביעה.

 • ניתן לערער על ההחלטה בהשגה באמצעות הגשת ערעור  לועדת ערר תוך 60 יום מקבלת ההחלטה בהשגה.

אופן חישוב הפיצויים:

 • לגבי ניזוק המדווח על עסקאותיו בשיטה חד-חודשית - מחזור העסקאות בחודש אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ עד ליום 6 באוקטובר 2023.

 • לגבי ניזוק המדווח על עסקאותיו בשיטה דו-חודשית - מחזור העסקאות בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2022 כפי שדווח למע"מ עד ליום 6 באוקטובר.

 

נוסחת חישוב הפיצוי לעוסקים עם מחזור עסקאות מעל 300 אלף₪ ועד 400 מיליון₪:
 

bottom of page