top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

חברה נשלטת זרה

לייעוץ בתחום מיסוי בינלאומי, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

סעיף 75ב לפקודת מס הכנסה מגדיר חברה נשלטת זרה כחבר בני אדם שהוא תושב חוץ, שמתקיימים בו כל אלה:
  • מניותיו או הזכויות בו אינן רשומות למסחר בבורסה.
  • רוב הכנסתו בשנת המס היא הכנסה פסיבית או שרוב רווחיו נובעים מהכנסה פסיבית.
  • שיעור המס החל על הכנסתו הפסיבית במדינות החוץ אינו עולה על 15%.
  • למעלה מ-50% באחד או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי תושבי ישראל, או שלמעלה מ-40% באחד או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים בידי תושבי ישראל שיחד עם קרוב של אחד או יותר מהם מחזיקים בלמעלה מ-50% באחד או יותר מאמצעי השליטה בו.

במידה ומתקיימים התנאים הקבועים בסעיף, הרי שאף אם החנ"ז אינה מחלקת בשנת המס את רווחיה, עדיין יראו לצרכי מס את רווחיה כאילו חולקו לבעלי השליטה בה שהם תושבי ישראל (דיבידנד רעיוני).  

הבנת משטר החנ"ז וההשלכות הנובעות ממנו מהווה חובה לכל מי שמבקש להקים חברה תושבת חוץ לשם השקעה מחוץ לישראל.  
פרסומי המשרד:
פעילות עסקית מחוץ לישראל - היבטי מיסוי ומלכודות מס 02.10.2017
המצגת סוקרת דגשים מיסויים מרכזיים בפעילות עסקית מחוץ לישראל - הוראות אנטי תכנוניות בפקודה, מוסד קבע, מחירי העברה, סוגיות בזיכוי מס זר, סוגיות במע"מ ודגשים בבחירת מדינת היעד לפעילות העסקית.
bottom of page