top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

אמנות מס

לייעוץ בתחום מיסוי בינלאומי, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

על מנת למנוע תופעות של כפל מס והימנעות ממס, כרתה ישראל אמנות למניעת כפל מס עם כ- 55 מדינות אחרות. אמנות אלו, המבוססות ברובן על אמנת המודל של ארגון ה-OECD קובעות את חלוקת המס בין ישראל לבין המדינה הגומלת במיסוי רווחי עסקים, נדל"ן, דיבידנד, ריבית, תמלוגים, רווח הון, עבודה ועוד. כן מסדירות אמנות המס, הגדרות שונות ורלוונטיות דוגמת תושבות של יחיד וחברות לצרכי האמנה ומוסד קבע וכן את שיתוף הפעולה בין ישראל לבין המדינה הגומלת בעניינים של אי הפלייה, זיכוי מס זר, החלפת מידע ועוד. סעיף 196 לפקודת מס הכנסה קובע כי הוראות אמנת מס גוברות על הדין הפנימי ("על אף האמור בכל חיקוק").
פרסומי המשרד:
דגשים בפרשנות אמנות מס לאור חוזר 3/2010 של רשות המסים 07.10.2010
ביום 16 לספטמבר פרסמה רשות המסים חוזר מס הכנסה שדן באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאסטוניה. מהוראות החוזר ניתן ללמוד על מגמה להקטין את שיעור ניכוי המס במקור באמנות המס עליהן חתומה ישראל וכן על מגמות נוספות בפרשנות אמנות מס, כמפורט ברשימה.

 
bottom of page