top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

אמנות מס להחלפת מידע

לייעוץ בתחום מיסוי בינלאומי, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

החלפת מידע מאפשרת למדינות שונות לקבל נתונים לגבי הכנסות ונכסים של נישומים שלהם מחוץ לגבולות אותה מדינה באמצעות קבלת מידע מרשויות מס של מדינות אחרות. ככלל קיימות שלוש שיטות מרכזיות להחלפת מידע במישור המיסוי הבינלאומי. החלפת מידע אוטומטית, החלפת מידע ספונטנית והחלפת מידע פרטנית (ספציפית). בשנים האחרונות קיימת מהפכה בתחום החלפת המידע האוטומטית. 

FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act) - חוקק בקונגרס אמריקאי במרס 2010.  מטרת ה FATCA למנוע התחמקות מתשלום מס על ידי אמריקאים שמנהלים חשבונות פיננסים מחוץ לארצות הברית ולהגביר את האכיפה והציות שלהם לדיני המס בארצות הברית. בעקבות ה- FATCA חתמה ישראל על הסכם עם משרד האוצר האמריקאי ליישום ה- FATCA בדין הישראלי ("הסכם היישום"). סעיפים 214א – 214ג לפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא), התשע"ו-2016 מסדירים את חבות הדיווח בדיני המס בישראל. גם בנק ישראל ורגולטורים נוספים פרסמו הוראות משלימות. החל מחודש ספטמבר 2014 חייב כל מוסד פיננסי ישראלי (FFI) להעביר מידע אודות תושבי ארצות הברית לצרכי מס אשר מחזיקים אצלו בחשבונות פיננסים. בהתאם להסכם היישום גם ארצות הברית מחויבת להעביר מידע על תושבי ישראל אשר מחזיקים בחשבונות פיננסים במוסדות פיננסים בארצות הברית. 

CRS (Common Report Standard) - בהשראת חקיקת ה- FATCA ובלחץ של מדינות המפותחות ((G20 פרסם ארגון ה-  OECD במהלך שנת 2014 סטנדרט חדש לאמנת מודל להחלפת מידע אוטומטי ביחס לחשבונות פיננסים בין מדינות. הסטנדרט מהווה את הבסיס להחלפת מידע בילטרלית בין שתי מדינות. הסטנדרט מגדיר את חובות הדיווח ובדיקת הנאותות החלות על גופים פיננסים בדומה למנגנון הקיים בהוראות ה- FATCA. ישראל התחייבה להתחיל להעביר מידע במסגרת הסטנדרט בסוף שנת 2018.  

האמנה המולטילטרלית בדבר סיוע מנהלי הדדי בענייני מיסים (Multilateral Convention on Mutual Administrative (Assistance in Tax Matters - פותחה ע"י ארגון ה-OECD -ומועצת האיחוד האירופי בשנת 1988 ככלי לשיתוף פעולה בענייני מס ולהתמודדות בהימנעות ובהתחמקות ממס. ישראל אשררה את האמנה המתוקנת ביום 31 באוגוסט 2016 וחתומה על האמנה  יחד עם עוד למעלה מ- 100 מדינות. האמנה תאפשר לישראל להחליף מידע (אוטומטי, ספונטני וספציפי) גם עם מדינות שאינן מדינות גומלות.
פרסומי המשרד:
רשמים ועדכונים נוספים על החלפת מידע אוטומטי במישור המיסוי הבינלאומי 08.05.2014
ברשומון זה נסקור צעדים ופרסומים נוספים, אשר יצאו בחודשים אחרונים ומאיצים את האפשרות, כי ישראל תתחיל בקרוב להעביר מידע אוטומטי למדינות נוספות מלבד ארצות הברית - אימוץ מודל ה-FATCA עם ארצות הברית, הצעת חוק 200 לתיקון פקודת מס הכנסה ואמנת המודל של- OECD להחלפת מידע אוטומטי.
החלפת מידע במישור המיסוי הבינלאומי – הווה, עתיד ותוכניות פעולה 12.12.2013
ברשימה קצרה זו נסקור את סוגי החלפת המידע הקיימים וניתן הערכתנו לגבי נכונות הידיעות אשר התפרסמו לאחרונה בעיתונות הארצית על כך שמדינת ישראל מתכוונת לחלוק ולהחליף מידע עם מדינות אחרות.
 
bottom of page