top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

התיקון לחוק האנג׳לים

לייעוץ בתחום עידוד השקעות, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

ביום 20 בינואר 2016, פורסם תיקון מס' 5 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012. עיקרי התיקון הם קביעת מסלול חדש וחלופי (התרת השקעה במניות חברה מתחילה) למסלול ההשקעה בחברת מטרה אשר נקבע בחוק האנג'לים והארכת הוראת השעה עד ליום 31 בדצמבר 2019.
התיקון קובע תנאים והוראות להתרת השקעה מזכה של משקיע במניות חברה מתחילה. בשונה מחוק האנג'לים, הקריטריונים שנקבעו לחברה מתחילה הם כאלה הניתנים לבירור במועד ההשקעה.  

 
פרסומי המשרד:
  • היערכות לסוף שנת המס 2018 – יחידים 20.11.2018
    המצגת נותנת דגשים ליחידים תושבי ישראל לקראת סוף שנת המס 2018 ובין היתר סוקרת את היבטי המס של משיכות בעלים, מיסוי מטבעות דיגיטליים, חובות דיווח, מיסוי נוודים דיגיטליים, החזקה ב- LLC, חוק האנג'לים וקיזוז הפסדים.
     
  • חוק אנג'לים, הוצאות מחקר ופיתוח 16.10.2018
    המצגת עוסקת בשורה של הטבות לצרכי מס הניתנות למשקיעים בתחום ההייטק, הסרטים וחיפושי הנפט, לרבות פירוט ביחס להיבטים פרקטיים של חוק האנג'לים - חברת מטרה, חברה מתחילה, השקעה מזכה, תקופת ההטבה -  ניכוי שוטף של הוצאות מו"פ, מהן הוצאות מו"פ, סרט ישראלי לצרכי הטבות מס למשקיעים ועוד.
     
bottom of page