top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

שינוי ייעוד במיסוי מקרקעין

לייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי הפיכת זכות במקרקעין מנכס פרטי או מנכס קבוע למלאי עסקי, אם חלפו ארבע שנים מיום הרכישה של הזכות, היא פעולה החייבת במס שבח, ובמסגרתה נקבע לזכות במקרקעין יום ושווי חדשים. אך אם חלפו פחות מארבע שנים, הפעולה אינה חייבת במס שבח, ובמכירת הזכות במקרקעין יחולו שווי ויום הרכישה המקוריים. המועד בו נערך שינוי הייעוד של הזכות במקרקעין נקבע על ידי פקיד השומה, אך שווי הזכות במקרקעין באותו מועד נקבע על ידי מנהל מיסוי מקרקעין.
פרסומי המשרד:
  • מה בין שינוי יעוד לבין סיווג עסקאות אקראי במקרקעין לצרכי מס 14.07.2022
    מסגרת רשומון זה נפרט על חשיבות סיווג ההכנסה במכירת נכס מקרקעין על ידי אדם פרטי, אם כהכנסה הונית או כהכנסה פירותית. בתוך שכך, נעמוד על המבחנים שפותחו בפסיקה להבחנה בין פעילות עסקית לבין פעילות הונית ונראה מהם יחסי הגומלין בסוגיה בין חוק מיסוי מקרקעין לבין פקודת מס הכנסה. חשוב לא פחות נבחן את עמדת בית המשפט בעניין עיון (ע"מ 46744-02-18) לעניין שינוי ייעוד לפי סעיף 5(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, אשר יכולה להוציא את "העוקץ" במקרים המתאימים משינוי סיווג פעילות הונית במקרקעין לפעילות עסקית על ידי פקיד השומה.
     
  • הפיכת זכות במקרקעין מרכוש קבוע למלאי – דואליות פרוצדוראלית המעוררת קשיים מהותיים 11.03.2015
    ברשימה זו נדון בקושי המובנה הקיים בקביעת עיתוי מועד שינוי הייעוד של זכות במקרקעין מרכוש קבוע למלאי עסקי, לאור דואליות פרוצדורלית הקיימת בסמכויות מנהל מיסוי מקרקעין ופקיד השומה.

     
bottom of page