top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

תיקון 197 - נאמנות קרובים

לייעוץ בתחום מיסוי נאמנויות, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

תיקון 197 - נאמנות קרובים
פרסומי המשרד:
נאמנות קרובים בראי האמנות למניעת כפל מס של ישראל - סקירה, מחשבות ומסקנות 20.01.2015
ברשימה זו נסקור את ההסדר של "נאמנות קרובים" אשר נוסף לפקודה במסגרת תיקון 198, ונתמקד בסוגיית התושבות של נאמנות כזו, אשר יש לה השפעה מכרעת על כוחה של מדינת ישראל להטיל מס על הכנסות הנאמנות.
General review of the Revisions to the Israeli Trust Regime Taxation - סקירת הסדרי המיסוי החדשים ביחס לנאמנויות 11.03.2014
ברשימה זו נסקור את השינויים העיקריים במשטר המס החל על נאמנויות, אשר בעיקר מתייחסים לתושבים שאינם ישראליים ועולים חדשים. בנוסף נתייחס להוראות הסדרי המס שפורסמו לאחרונה על ידי רשות המסים ומאפשרים במקרים המתאימים הסדרי מעבר (גילוי מרצון) ביחס לנאמנויות נהנה תושב ישראל.
bottom of page