מיסוי עסקאות קומבינציה

לייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

עסקת קומבינציה היא מטבעה עסקת חליפין שאינה בכסף, במסגרתה מוכר בעל המקרקעין חלק מהם ליזם ובתמורה מקבל שירותי בניה מהיזם על החלק שנותר ברשותו. עסקה כזו מקימה חבויות במס שבח, מס רכישה ומע"מ. בהעדר כסף המועבר בין הצדדים לעסקה, יש לקבוע את שווי המכירה לצרכי חישוב המיסים על דרך של אומדן, דבר המעורר שאלות רבות בפרקטיקה.
פרסומי המשרד:
שווי המכירה בעסקת קומבינציה – שווי שירותי הבניה או שווי זכויות הבניה 29.09.2016
ברשימה זו נסקור את אחד הנושאים השנויים במחלוקת ביותר בתחום מיסוי עסקאות קומבינציה – אופן קביעת שווי המכירה. לטענתנו, הגישה הנכונה, הנתמכת בפסיקת בית המשפט העליון, היא כי יש לקבוע את שווי המכירה בעסקת קומבינציה לפי שווי שירותי הבניה הניתנים לבעלים ולא לפי שווי זכויות הבניה הנמכרות לקבלן, כגישת רשות המסים.
דגשים במיסוי מכירת דירת מגורים בעסקת קומבינציה לאחר תיקון 76 והשלכות אפשריות על תמ"א 38/2  23.01.2014
ברשימה זו ניתן מספר דגשים במיסוי מכירת דירת מגורים במסגרת עסקת קומבינציה לאחר תיקון 76 ולאור הוראת ביצוע 5/2013 והשלכות מס אפשריות על תמ"א 38/2.