top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

חברת משלח יד זרה

לייעוץ בתחום מיסוי בינלאומי, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

חברת משלח יד זרה (חמי"ז) מוגדרת בסעיף 75ב1(א) לפקודת מס הכנסה, באופן הבא:
"חברת משלח יד זרה" - חבר בני אדם תושב חוץ, שמתקיימים בו כל אלה:
  • אם הוא חברה - הוא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76(א).
  • 75% או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי יחידים תושבי ישראל.
  • בעלי השליטה או קרוביהם, המחזיקים יחד או לחוד, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר באחד או יותר מאמצעי השליטה, עוסקים בעבור החברה במשלח יד מיוחד, במישרין או באמצעות חברה שבה הם מחזיקים במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה בשיעור של 50% לפחות.
  • מרבית הכנסתה או רווחיה של החברה בשנת המס, מקורם במשלח יד מיוחד.
     
הוראות הסעיף קובעות כי אם החמי"ז אינה מחלקת בשנת המס את רווחיה מ"משלח יד מיוחד", יראו את בעל השליטה בה, שהוא תושב ישראל, כאילו חולקו לו הרווחים הללו (דיבידנד רעיוני). בנוסף, כאשר יחולק הדיבידנד בפועל יהיה חייב בעל השליטה הישראלי במס נוסף על הדיבידנד, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ואמנות המס הרלוונטיות. 

הבנת משטר החנ"ז וההשלכות הנובעות ממנו מהווה חובה לכל מי שמבקש ליתן שירותים, לרבות באמצעות האינטרנט, באמצעות חברה זרה. 
פרסומי המשרד:
חברת משלח יד זרה כפתרון אפשרי ופרקטי למיסוי החד-שלבי של חברת ארנק 02.10.2017
רשימה זו מציגה את האפשרות לפעול באמצעות חברת משלח יד זרה כהגדרתה בסעיף 75(ב1) לפקודה לשם יציאה מתחולת סעיף 62א לפקודה, אשר ממסה ככלל את בעלי המניות בחברת ארנק בגין הכנסתה החייבת של החברה.
 
פעילות עסקית מחוץ לישראל - היבטי מיסוי ומלכודות מס 02.10.2017
המצגת סוקרת דגשים מיסויים מרכזיים בפעילות עסקית מחוץ לישראל - הוראות אנטי תכנוניות בפקודה, מוסד קבע, מחירי העברה, סוגיות בזיכוי מס זר, סוגיות במע"מ ודגשים בבחירת מדינת היעד לפעילות העסקית.
bottom of page