top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

טופס 150

לייעוץ בתחום גילוי מרצון ודיווח, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

טופס מס' 150 שכותרתו "הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין" מהווה נספח לדוח המס השנתי ומיועד לתושבי ישראל המחזיקים בחברות זרות. במסגרת הטופס מתבקשים הנישומים לספק מידע לגבי החברה הזרה. הטופס אינו מסתפק במידע עובדתי על החברה בלבד, אלא מבקש לקבל  מידע הדורש ייעוץ משפטי. כך למשל,  נדרש הנישום הישראלי לציין האם ישנם נושאי משרה/חברי הנהלה/חברי דירקטוריון בחברה הזרה שהינם תושבי ישראל ולהצהיר לגבי מדינת התושבות של החברה הזרה. כמו כן, כך הוא מתבקש להצהיר האם החברה הזרה היא חברת משלח יד זרה (חמי"ז) ו/או חברה נשלטת זרה (חנ"ז).
פרסומי המשרד:
עדכונים במיסוי בינלאומי – גילוי מרצון, החלפת מידע ועוד 09.08.2012
ברשימה קצרה זו נסקור התפתחויות וחידושים בתחום המיסוי הבינלאומי, אשר עשויות להשפיע על כל מי שמבקש לפעול במישור המיסוי הבינלאומי.

 
bottom of page