top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

טופס 5328

לייעוץ בתחום גילוי מרצון ודיווח, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

טופס 5328 (לשעבר טופס 5329) הינו "דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל, אשר מהווה מעין "הצהרת הון". מילוי הטופס נעשה על פי דרישה פרטנית הנשלחת ליחידים אשר אינם מגישים דוחות מס, אך קיימים לגביהם סימנים מחשידים להכנסה לא מדווחת. כך למשל, יחיד אשר שוהה תקופות ניכרות מחוץ לישראל כל שנה או יוצא את ישראל הרבה פעמים במהלך השנה, יחיד המחזיק במספר נכסי נדל"ן בישראל ועוד. הטופס מאפשר לרשות המסים לבחון אם מלוא הכנסותיו ונכסיו של היחיד תואמים למידע אשר מצוי בידה.

בטופס מצוין כי מתבצעות סריקות תקופתיות של עשרות מאגרי מידע ממשלתיים, ציבוריים, פיננסיים ומסחריים, במטרה לאתר חריגות בין הצהרות הנישומים לבין הנתונים שנמצאו בסריקה, וככל שיימצאו חריגות, רשות המסים תהיה רשאית לבחון את הכנסות הנישום בהשוואה לנתוני הסריקה, עד עשר שנים אחורה. 
 
במסגרת הטופס, הנישום נדרש בין היתר למסור את המידע הבא:

  1. האם הוא תושב ישראל או תושב חוץ. לשאלה זו, השפעה רבה על המשך מילוי הטופס.

  2. פירוט הכנסות הנישום ובן או בת הזוג מעבודה כשכירים, הכנסות עבודה נוספות ככל שטרם דווחו, והכנסות מכל מקור אחר, לרבות מחו"ל, של הנישום ובן הזוג בשלוש השנים האחרונות. ביחס להכנסות העבודה הנוספות בישראל או בחו"ל נדרש הנישום להצהיר מהו מקורן.

  3. פירוט חשבונות הבנק בחו"ל של הנישום או בן זוגו, בחמש השנים האחרונות, לרבות פירוט מספר השותפים בחשבון והיתרה הנוכחית, וכן פירוט ההחזקה במטבעות דיגיטליים, לרבות מימוש בשלוש השנים האחרונות ומועדי המכירה.

  4. פירוט לגבי נכסי נדל"ן מכל סוג שבבעלות הנישום או בן הזוג, לרבות שיעורי הבעלות, שנת הרכישה וההכנסה החודשית מהנכס, וכן ביחס לנכסי נדל"ן שאותם הנישום שוכר, לרבות אופן השימוש, התשלום החודשי ופרטי המשכיר. 

  5. הנישום נדרש לצרף לטופס הסכמי שכירות בקשר לנכסי נדל"ן שהוא משכיר או שוכר, ואת טפסי 106 לגבי הכנסות הנישום ובן הזוג כשכירים. 

 
רצוי מאד לקבל ייעוץ משפטי - מקצועי טרם שליחת הטופס בחזרה לרשות המסים ובעת הצורך לפנות להסדרה מיידית של הכנסות ונכסים בלתי מדווחים.

פרסומי המשרד:
bottom of page