top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מועד העלייה/חזרה לישראל

לייעוץ בתחום מיסוי עולים חדשים, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

קביעת מועד העלייה/חזרה לישראל הוא בעל משמעות רבה היות שבין השאר הוא מתחיל את תקופת עשר שנות הטבות המס בישראל.
הפקודה והתקנות אינן מספקות תשובה ברורה לשאלה, באיזה מועד יחיד הופך לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק ובאילו נסיבות. על מנת להגביר את הודאות בסוגיה פרסמה רשות המסים במסגרת חוזר 1/2011 את עמדתה, לפיה המועד המוקדם מבין השניים עשוי להיחשב כמועד העלייה / חזרה לישראל – הימצאותו של בית קבע בישראל ליחיד או למשפחתו הקרובה או המועד בו ניתנה ליחיד תעודת עולה / תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה.
בכל מקרה מבהיר חוזר 1/2011 כי מועד שינוי התושבות מתושב חוץ לתושב ישראל מבוסס על הפרמטרים של מבחן מרכז החיים.
פרסומי המשרד:
bottom of page