top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

תושבות חברה לצרכי מס בישראל - שליטה וניהול

לייעוץ בתחום מיסוי בינלאומי, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

חבר בני אדם (לרבות חברה) ייחשב כ- "תושב ישראל" אם התאגד בישראל (מבחן ההתאגדות), או אם השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים מישראל (מבחן השליטה והניהול).
מבחן השליטה והניהול כפי שעוצב על ידי בתי המשפט  בשורה של פסקי דין (ניאגו, ינקו וייס, שי צמרות) ובפרסומי רשות המסים ( חוזר 4/2002 ובתוספת לחוזר מחודש אוגוסט 2016) בוחן בין היתר היכן מתקבלות ההחלטות האסטרטגיות, מהו מקום ההתאגדות של  הדירקטוריון, מיהם אנשי המפתח בחבר בני האדם, מי מבצע את הניהול השוטף בחברה בני האדם ועוד.
הבנת מבחן השליטה והניהול וההשלכות הנובעות ממנו מהווה חובה לכל מי שמבקש להקים חברה תושבת חוץ במטרה לחסוך מס בישראל. 
פרסומי המשרד:
הקטנת חשיפת המס בפעילות בין-לאומית ומיסוי מחירי העברה 15.12.2016
המצגת סוקרת הוראות אנטי תכנוניות בפקודת מס הכנסה והשפעתן על הפעילות הבין לאומית, לרבות שליטה וניהול, מחירי העברה וחובות דיווח חדשות. במישור הבינלאומי, המצגת מתייחסת לשינויים הצפויים במיסוי מוסד קבע ומחירי העברה לאור יישום פרויקט ה- BEPS.
תושבות יחיד מול תושבות חברה ומה שביניהם 23.01.2014
ברשימה זו נסקור שורה של עדכונים והתפתחויות מהחודשים האחרונים בסוגיה. נתחיל עם תושבות יחיד (פסק דין קולטין והחלטת מיסוי 4387/13) ונמשיך עם תושבות חברה (פסק דין ינקו וייס ותיקון 198 לפקודה לעניין משטר המס של חמי"ז וחנ"ז).
תושבות חברה לצרכי מס – המציאות עולה על כל דמיון 20.01.2012
רשימה זו תעסוק בתושבותה של חברה לצרכי מס, לאור פסק הדין בעניין ניאגו (עמה 1029/00), במסגרתו נקבע, כי לא די בקיומם של דירקטוריון ופעילות מחוץ לישראל על מנת להיחשב כתושב חוץ לצרכי הפקודה.
bottom of page