top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי LLC אמריקאי

לייעוץ בתחום מיסוי בינלאומי, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

Limited Liability Company או בקיצור LLC, הינו גוף משפטי לא מאוגד הנוצר מכוח חוקיהן של המדינות בארצות הברית. בעלי הזכויות ב-LLC מכונים חברים (members) ולא בעלי מניות, ואילו הזכויות המוענקות ב-LLC מכונות זכויות חברות (membership interests) ולא מניות. החברים אינם נושאים באחריות אישית לגבי התחייבויות ה-LLC, זאת בדומה לאחריות המוגבלת של בעלי מניות בחברה ולזו של שותפים בשותפות מוגבלת.

בשנת 1997 נכנסו לתוקף תקנות בארצות הברית, שאימצו משטר המאפשר לחברות מסוג LLC לבחור אם להימסות כחברה או כגוף שקוף, כאשר ברירת המחדל היא מיסוי כגוף שקוף, דהיינו, הכנסות ורווחי החברה מיוחסים לחבר ובהתאמה חבות המס בגינם משולמת על ידו במסגרת דוח המס האישי, בהתאם לשיעורי המס החלים על החבר.

הפקודה אינה מסדירה ואינה מגדירה כיצד יש להתייחס ל- LLC  האמריקאי במסגרת הפקודה. אל חלל זה נכנסה רשות המיסים בשני חוזרים שהוצאו על ידה (חוזרי מס הכנסה 2002/3 ו – 2004/5 ) וקבעה כי לשיטתה יש לראות באופן כללי ב-LLC  כ"חבר בני אדם" לצרכי מס ולא כגוף שקוף, גם אם בארצות הברית ה-LLC מסווגת כישות שקופה. יחד עם זאת, לצרכי זיכוי מס זר ניתן להשקיף את ה- LLC גם לצרכי מס בישראל. בשנים האחרונות פורסמו שורה של פסקי דין (גמול אמריקה, יעקב הראל) החלטות מיסוי, ועמדות חייבות בדיווח בסוגיה, אשר מחייבות כל מי שפועל ו/או משקיע בארצות הברית באמצעות LLC להכיר אותם על מנת להימנע מתקלות מס אפשריות.   
פרסומי המשרד:
 • בין הפטיש לבין הסדן: על מלכודות המס והביטוח הלאומי למשקיעים בארצות הברית באמצעות LLC י08.03.2020
  שינוי שנערך לאחרונה בפרשנות המוסד לביטוח לאומי, ואשר זכה לתמיכת בית הדין האזורי לעבודה בעניין נחושתן עלול להקים חיוב בדמי ביטוח לאומי לבעלי המניות בחברות משפחתיות ובחברות בית ביחס להכנסות פטורות מדמי ביטוח לאומי ליחיד, לרבות הכנסות מדמי שכירות שמקורן בחו"ל. ברשימה זו נתמקד בהשלכות השינוי בהקשר של החזקה בנדל"ן ונכסים נוספים בארצות הברית באמצעות תאגיד LLC ונציג את העמדות המנוגדות של רשות המסים מחד והמוסד לביטוח לאומי מאידך, אשר מחייבות במקרים מסוימים בחינה מחדש של מבנה ההשקעה.

   
 • השקעות באמצעות LLC ,גופים שקופים ודוחות אמריקאים 03.03.2019
  המצגת מהווה מורה נבוכים עדכני למשטר המס המורכב החל על מיסוי גופים שקופים אמריקאים בישראל  - LLC ו- S-corp וכוללת סקירה של חוזר 5/2004, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח של רשות המסים וכן את פסיקת בתי המשפט בעניין יעקב הראל וגרינפלד, תוך מתן המלצות לצמצום חשיפת המס בישראל וארצות הברית.
   
 • השלכות יישומיות של הרפורמה במיסוי האמריקאי על מיסוי פעילות של ישראלים בארצות הברית ובישראל 24.02.2019
  רשימה זו נסקור את השלכות הרפורמה ביחס לפעילות נדל"ן של ישראלים בארצות הברית על רקע החקיקה החדשה וכן על רקע פסק דין בעניין יעקב הראל, חוזר 5/2004 ושורת עמדות חייבות בדיווח שיצאו בשנים האחרונות ביחס לחוזר. בחלק השני של הרשימה נסקור את ההשלכות של חקיקת ה- GILTI  (Global Intangible Low-Taxed Income) ביחס לפעילות עסקית של יחידים אמריקאים אשר פועלים באמצעות חברות ישראליות וחברות זרות תוך סקירה של פתרונות אפשריים למלכודת המס שנוצרה אגב חקיקת ה- GILTI.
 • על עיקרי ההסדר החדש של חברות בית ויתרונותיו האפשריים ביחס להחזקת LLC בארצות הברית 05.02.2018
  רשומון זה עוסק בתיקון לסעיף 64 לפקודה, המציג נוסח חדש ועדכני למנגנון של חברות בית. חברת בית היא תאגיד שקוף, אשר הכנסותיה והפסדיה מיוחסים לבעלי המניות. הנוסח החדש אמנם מונע את תכנון המס הפופולרי של כניסה ויציאה לסירוגין מהתחולה של חברת בית, אך יש בו לא מעט הזדמנויות עבור בעלי חברות המחזיקות נדל"ן בישראל ובחו"ל.
   
 • מיסוי בינלאומי: הרהורים נוספים לגבי סיווגה של LLC בדין הישראלי – "חברה שקופה", "שקופה" למחצה או חברה רגילה? 15.12.2016
  ברשומון זה נעסוק בהיבטי מיסוי הכנסות של ישראלים הפועלים בארצות הברית במסגרת ישות המאוגדת כ- LLC(Limited Liability Company). בפרט, נשוב ונדון בחוזר מס הכנסה 5/2004 על רקע החלטות מיסוי מן השנים האחרונות ובמשמעות הסיווג  של LLC כגוף "שקוף למחצה".
   
 • ישות המאוגדת בארצות הברית כ- LLC לצרכי מס ישראלי - יתרונות, חסרונות ותהיות 24.01.2011
  משקיעים ישראלים רבים פועלים בשוק הנדל"ן בארצות הברית באמצעות ישות המאוגדת כ- LLC (Limited Liability Company). דרך פעולה זו נשענת ככלל על התובנה, כי השקעה ב- LLC מגלמת בארצות הברית יתרונות תאגידיים ומיסויים כאחד.


   
bottom of page