חוות דעת

לייעוץ בתחום גילוי מרצון וציות, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

חובת הדיווח לגבי חוות הדעת תקום אם החוות הדעת הינה בכתב, חתומה על ידי נותן חוות הדעת, המאפשרת או נועדה לאפשר יתרון מס, ובלבד ששכר הטרחה בגינה, כולו או חלקו, תלוי בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת או אם חוות הדעת הינה תכנון מדף.
בנוסף, חובת הדיווח לגבי חוות הדעת תחול רק על יחיד או חבר בני אדם, שמתקיים לגביהם אחד מהתנאים המפורטים להלן:
הכנסתו בשנת המס, למעט הכנסה הונית, עולה על 3 מיליון ₪; הכנסתו הונית, בשנת המס, עולה על מיליון וחצי ₪, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה. 
חובת הדיווח כאמור תחול לגבי חוות דעת שניתנה מיום 1 בינואר 2016 ואילך.
פרסומי המשרד:
הסתמכות על חוות דעת משפטית כהגנה מפני אחריות פלילית בראי תיקון 215 לפקודה ודרישת הכתב 22.12.2015
ברשימה זו נדון במעמדה הנורמטיבי של חוות דעת משפטית, ונסקור את הנסיבות בהן יוכל נישום להסתמך על חוות דעת כדי ליהנות מההגנה מפני אחריות פלילית. הכל, על רקע כניסתה לתוקף של חובת הדיווח על חוות דעת שיינתנו החל מ- 1 בינואר 2016, אשר עוגנה, בין היתר, במסגרת תיקון 215 לפקודת מס הכנסה.