חוות דעת

לייעוץ בתחום גילוי מרצון וציות, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

חובת הדיווח לגבי חוות הדעת תקום אם החוות הדעת הינה בכתב, חתומה על ידי נותן חוות הדעת, המאפשרת או נועדה לאפשר יתרון מס, ובלבד ששכר הטרחה בגינה, כולו או חלקו, תלוי בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת או אם חוות הדעת הינה תכנון מדף.
בנוסף, חובת הדיווח לגבי חוות הדעת תחול רק על יחיד או חבר בני אדם, שמתקיים לגביהם אחד מהתנאים המפורטים להלן:
הכנסתו בשנת המס, למעט הכנסה הונית, עולה על 3 מיליון ₪; הכנסתו הונית, בשנת המס, עולה על מיליון וחצי ₪, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בקשר לאותה הכנסה. 
חובת הדיווח כאמור תחול לגבי חוות דעת שניתנה מיום 1 בינואר 2016 ואילך.
פרסומי המשרד: