top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

הטבות במס רכישה

לייעוץ בתחום מיסוי עולים חדשים, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

תושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק זכאים לרכוש דירת מגורים שנתיים לפני ההגעה/ השיבה לישראל ועדיין דירה זו תיחשב כדירתם היחידה לצרכי מס רכישה, ככל שאין להם נוספת בישראל. משמעות הדבר שהם זכאים בעת רכישת הדירה לשיעורי מס רכישה נמוכים. הטבה זו אינה חלה על תושב חוזר.
כמו כן, "עולה" לצרכי משרד הקליטה זכאי להטבה במס רכישה מכוח תקנה 12 לתקנות מס רכישה בגין דירה אשר תשמש למגוריו. ההטבה ניתנת ל"עולה" ללא קשר למספר הדירות שיש לו בארץ וכן ניתנת לו עבור עסק. 
פרסומי המשרד:
"תושב חוץ" לצרכי חוק מיסוי מקרקעין לאחר תיקון 76 – ודאות, אי ודאות המלצות ומחשבות נוספות – חלק ב' 03.09.2013
בחלק זה של הרשימה נתמקד בהשלכות, בהמלצות ובמחשבות נוספות, העולות מתיקון 76 בהקשרם של תושבי חוץ.
"תושב חוץ" לצרכי חוק מיסוי מקרקעין לאחר תיקון 76 – ודאות, אי ודאות המלצות ומחשבות נוספות – חלק א' 03.09.2013
ברשימה זו נבחן את השינויים, שנעשו במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ביחס למיסוי תושבי חוץ במס רכישה ובמס שבח.
bottom of page