top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

איגוד מקרקעין

לייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

"איגוד מקרקעין" מוגדר בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין כך:

"איגוד מקרקעין" - איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין למעט איגוד שהזכויות בו רשומות למסחר בבורסה כהגדרתה בפקודה; ולענין זה לא יראו כנכסיו של האיגוד - מזומנים, מניות, איגרות חוב, ניירות ערך אחרים, ומטלטלין, שאינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו, או שהם משמשים לייצור הכנסתו אולם לדעת המנהל הם טפלים למטרות העיקריות של האיגוד המבוצעות למעשה ולא בדרך ארעית;"

 

ההגדרה הסבוכה הנ"ל של "איגוד מקרקעין" פורשה בפסיקה כתאגיד שנכסיו, רובם ככולם, הם נכסי מקרקעין, וכל פעילותו סובבת סביב נכסי המקרקעין וההחזקה בהם. 

חוק מיסוי מקרקעין וחוק מע"מ קובעים שמכירה של זכויות באיגוד מקרקעין ("פעולה באיגוד מקרקעין") כמוה כמכירת מקרקעין, והיא חייבת במס שבח, מס רכישה ובמקרים מסוימים גם במע"מ. הקצאת מניות באיגוד מקרקעין חייבת גם במס רכישה.

מס השבח והמע"מ בגין פעולה באיגוד ים לפי שווי הזכויות באיגוד, בעוד מס הרכישה מחושב לפי שווי המקרקעין. 

פרסומי המשרד:
 • איגודי מקרקעין וחברות בית 17.07.2019
  המצגת ליוותה את הרצאתו של עו"ד שי ארז בנושא איגודי מקרקעין וחברות בית. ההרצאה כללה ניתוח של הגדרת "איגוד מקרקעין" בחוק מיסוי מקרקעין וההיסטוריה שלה; היבטי המס של פעולה באיגוד מקרקעין; התנאים לקיומה של "חברת בית" בפקודת מס הכנסה והיבטי המס של היותה חברה שקופה. כמו כן כללה ההרצאה התייחסות לחפיפה שבין שני הסדרי המס הללו, אשר היא קיימת אך בהחלט אינה מלאה.
   
 • על סיווג מרכז קניות כאיגוד מקרקעין בעקבות פסק הדין בעניין גזית גלוב 29.03.2018
  אחת השאלות המעניינות בתחום המיסים היא מה היקפו של המונח "איגוד מקרקעין" בחוק מיסוי מקרקעין, והאם תאגיד המפעיל מרכז קניות נכנס להגדרה זו. לאחרונה פורסם פסק הדין העליון בעניין גזית גלוב (ע"א 74/15), העוסק בכך באופן מקיף ויסודי. ברשימה זו נדון בפסק הדין והשלכותיו.
   
 • חידושים, הבהרות ותהיות ביחס לסיווג איגוד כאיגוד מקרקעין 28.09.2011
  ברשימה זו נבחן בקצרה, מהי ההגדרה של איגוד מקרקעין ומהם המתווים הדרושים על מנת לצאת מתחולת ההגדרה, תוך מתן דגש על החלטת מיסוי 11/4253 ועניין אספן (ו"ע 615-03-10)
   
bottom of page