top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

שינויי מבנה (מיזוגים ופיצולים)

לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

סעיפים 103-105 לפקודה הידועים גם בשם "חוק הפיצולים" מאפשרים בתנאים מסוימים ביצוע שינויי מבנה, כמו למשל, העברת נכס לחברה בתמורה להקצאת מניות, מיזוג בין חברות או פיצולן, תוך קבלת דחייה באירוע המס. במסגרת תיקון 242 מחודש אוגוסט 2017 הוסרו חלק ניכר מן התנאים לקבלת הטבות המס וניתנו הקלות ביחס לגיוס כספים ולמימוש זכויות מצד בעלי מניות קיימים בחברה.   
פרסומי המשרד:
bottom of page