top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי שוק ההון

לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

מיסוי שוק ההון
פרסומי המשרד:
היבטי מיסוי של פעילות בשוק ההון 09.06.2017
המצגת סוקרת היבטי מיסוי פרקטיים של פעילות בשוק ההון ובין היתר פעילות עסקית מול פעילות הונית בשוק ההון, סוגיות בקיזוז הפסדים ובפרט הפסדים מירידת שער בעקבות פסקי הדין בעניין בראל ובעניין מוזס, היבטי מע"מ של פעילות בשוק ההון, סיווג פעילות נוסטרו ושאלת מיסויו של המטבע הוירטואלי (ביטקוין ודומיו).
הפסד מנייר ערך זר כתוצאה מירידת שער המט"ח – האם בר קיזוז לצרכי מס? 04.06.2015
ברשימה זו נסקור את השפעת ירידת שער החליפין על חישוב רווח הון בגין ניירות ערך זרים לאור פסיקה חדשה בסוגיה.
כיצד לסחור מהבית בניירות ערך מבלי להיחשב כבעל הכנסה עסקית 13.05.2011
bottom of page