top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי בעלי מניות

לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

מיסוי בעלי מניות
פרסומי המשרד:
 • על מורכבות ההבחנה בין הכנסת עבודה לבין הכנסה מדיבידנד לבעלי שליטה בעקבות פסק הדין בעניין דניאל עמרם (ע"א 550/22) - 27.10.2023
  במסגרת רשומון זה נסקור את פסק הדין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בעניין ישראל דניאל עמרם (ע"א 550/22) ופסק הדין שקדם לו בבית המשפט המחוזי (ע"מ 2995-03-17), אשר ממחישים את מורכבות ההבחנה ואופן השפעתה על חבות המס אצל בעלי השליטה.  בתוך שכך נראה כי סעיף 3(ט1) לפקודה שינה את מאזן הכוחות כך שנקודת המוצא היא שכל אימת שישנה יתרת עודפים לחלוקה בחברה ניטה לראות את משיכת הבעלים כדיבידנד ולא כהכנסה מעבודה.
   
 • שיקולי התאגדות ותכנוני מס לבעלי שליטה 19.06.2022
  המצגת סוקרת שיקולים מיסויים פרקטיים למעבר מפעילות כעצמאי לפעילות כבעל שליטה בחברה לרבות לעניין ההגדרות השונות לבעל שליטה, תכנוני מס ומלכודות מס, חברות ארנק ומשיכה מחברה ובכלל זאת היבטי ביטוח לאומי (חוזר ביטוח לאומי 1487), רכישה עצמית של מניות (עניין בית חוסן לעומת עניין מאיר סיידה), חברה משפחתית, חברת בית ושותפות וכן במישור המיסוי הבינלאומי (שליטה וניהול, חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה), לרבות ציון של פסיקה וחוזרי מס וביטוח לאומי רלוונטיים.
   
 • עוד על רווחים ראויים לחלוקה בעקבות פסק הדין בעניין דלק הונגריה בע"מ 22.07.2018
  הרשימה עוסקת בפסק הדין בעניין דלק הונגריה (ע"מ 28212-11-15), בו נקבע לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי באופן תקדימי ועל בסיס הלכת בית המשפט העליון מעניין ז'ורבין כי ניטרול רווחים ראויים לחלוקה מרווח הון בהתאם לסעיף 94ב לפקודה אפשרית גם כאשר הנכס הנמכר הוא מניות בחברה זרה.

   
 • דגשים במיסוי רכישה עצמית של מניות חברה לאור הפער הקיים בין עמדת הפסיקה לבין חוזר 2/2018  29.03.2018
  בחוזר חדש מטעמה קובעת רשות המיסים, באופן מרחיק לכת אשר אינו מתיישב עם הפסיקה, כי כל רכישה עצמית אשר אינה תואמת את שיעורי ההחזקה של בעלי המניות, מהווה חלוקת דיבידנד לכל בעלי המניות בחברה זאת גם אם הרכישה העצמית נעשתה בראש ובראשונה על מנת לשרת את האינטרסים של החברה. רשימה זו דנה בחוזר הנ"ל ובקשיים שהוא מעורר.
bottom of page