top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי חברות ארנק

לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017 ו- 2018, נוספו סעיפים 3(ט1), 62א ותוקן סעיף 77 לפקודה, כאשר מטרתם העיקרית היא למסות את בעל המניות המהותי בגין שימוש בחברה על מנת לחסוך בתשלום המס. סעיף 3(ט1) לפקודה ממסה את בעל המניות המהותי על שימוש בנכסי החברה ובכספיה, וזאת גם אם הוא משלם לה ריבית /או דמי השכירות בשוטף עבור השימוש בכספים/נכסים. 
סעיף 62א לפקודה ממסה שימוש בחברה כ"חברת ארנק" במובן "הקלאסי", קרי כאשר בעל מניות מהותי נותן ככלל שירותים באמצעות חברה בבעלותו במקום באופן אישי.
סעיף 77 לפקודה מאפשר לרשות המסים להורות על מיסוי חלוקת דיבידנד במקרים מסוימים.  
פרסומי המשרד:
 • חברות ארנק ומשיכת הלוואות בראי "פרשנות" ביטוח לאומי 30.06.2022
  המצגת מסבירה על הבעייתיות הנוצרת מהיעדר הסדר חקיקתי ביחס לחבות בדמי ביטוח לאומי בעניין "גופים שקופים" וסוקרת בצורה ביקורתית את חוזר והנחיות חוזר ביטוח לאומי מס' 1487 בקשר להכנסות חברות ארנק והכנסות שמקורן בסעיף 3ט1.
   
 • מיסוי חברות ארנק בהקשר של רופאים בעקבות החלטת מיסוי 7615/20 12.01.2021
  לאחרונה פורסמה על ידי החטיבה המקצועית ברשות המיסים החלטת מיסוי 7615/20 אשר קבעה כי הכנסתה של חברה הנובעת ממתן שירותי רפואה על ידי בעל מניות המהותי, לקופת חולים אחת, הינה הכנסה שחלות לגביה הוראות סעיף 62א(א)(2) לפקודה והיא תיוחס לבעל המניות המהותי ותסווג בידיו כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2) לפקודה. במסגרת רשומון מס זה נסקור את עיקרי ההחלטה ואת השלכות המס הנובעות הימנה, תוך טענה כי חזקת ה- 70% בסעיף 62א(3) לפקודה אינה בהכרח חזקה חלוטה כעמדת רשות המסים.

   
 • הרהורים ותהיות לגבי חקיקת סעיף 3(ט1) לפקודה בדבר שימוש בדירה על ידי בעל מניות מהותי 07.03.2017
  ברשימה זו נתייחס לכשלים ותהיות לגבי המס החדש, אשר מוטל על בעל מניות מהותי בחברה, בשל שימוש בכספים ו/או נכסים שבבעלות החברה, ובפרט – דירה שבבעלותה.

   
 • מורה נבוכים לחוק ההסדרים לשנים 2017-2018 - עיקרים במיסוי חברות ארנק ובעלי מניות 07.03.2017
  המצגת עוסקת במיסוי חברות ארנק ובעלי מניות. המצגת כוללת רקע חקיקתי אשר הביא לרפורמה במיסוי חברות ארנק, עיקרי סעיף 62א החדש לפקודה - בעל מניות מהותי בחברת מעטים, סעיף 3(ט1) החדש - שימוש בנכסי החברה על ידי בעל מניות מהותי, תיקון סעיף 77 לפקודה - חלוקת דיבידנד רעיוני והוראת שעה - חלוקת דיבידנד בשיעור מוטב של 25%.
bottom of page