top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מחירי העברה

לייעוץ בתחום מיסוי בינלאומי, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

המונח מחירי העברה (Transfer Pricing) מתייחס למחיר שיש לייחס לעסקאות הנעשות בין צדדים קשורים או צדדים בעלי עניין משותף.
ההנחה היא שבעסקאות בין צדדים לא קשורים, המחיר שנקבע והתנאים שנקבעו הם תנאי השוק, בעוד שבעסקאות בין צדדים קשורים, בשל היחסים המיוחדים בינהם, עשויים להיקבע תנאים שיש בהם להביא להפחתת ההכנסה החייבת במדינה בה שיעור המס גבוה יותר.
לשם כך רשויות המס ברחבי העולם, לרבות רשות המסים בישראל יכולות לחייב נישום להוכיח כי העסקה שלו עם צד קשור מחוץ לאותה מדינה נעשתה בתנאי שוק.
סעיף 85א לפקודת מס הכנסה, תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז- 2006, חוזר מס הכנסה 3/2008 – "מחירי העברה" ושורה של פרסומים בינלאומיים, לרבות דוחות 8-10 ו- 13 של פרויקט ה- BEPS, מסדירים את בדין הישראלי בסוגיה. 
הבנת המונח והשלכותיו חשובה לכל תושב ישראל אשר פועל באמצעות צדדים קשורים מחוץ לישראל ולהיפך.  
bottom of page