top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מטבעות דיגיטליים וקריפטו

לייעוץ בתחום גילוי מרצון ודיווח, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

ביום 31 בדצמבר 2023 פרסמה רשות המסים, בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ובנק ישראל נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר ("הנוהל").


בשנים האחרונות ההשקעה במטבעות וירטואליים הפכה נפוצה במדינות העולם וגם בישראל. עם זאת, בנקים בישראל מסרבים לעתים קרובות לקלוט כספי לקוחות ממימוש מטבעות וירטואליים וכתוצאה מכך, נישומים שנוצר להם רווח ממימוש מטבעות וירטואליים נדרשים לממן את תשלום המס ממקורות אחרים, בהיעדר אפיק להעברת כספים אלה לחשבון בנק ישראלי, וממנו את המס המגיע אל קופת רשות המסים.


הנוהל נועד לאפשר ליחידים בעלי פעילות במטבעות ווירטואליים, לשלם את המס המגיע בגינה באמצעות כספים שמקורם בפעילות זו, ונמצאים בחשבון בבנק זר, לאחר סירוב הבנק לקבל כספים אלה.


אישור לתשלום מס באמצעות חשבון זר מכספי מטבעות ווירטואליים יינתן לאחר בדיקה מקיפה הכוללת בין היתר הצהרות ואסמכתאות לגבי מקור כספי רכישת המטבעות הווירטואליים, אישור נותן השירותים הפיננסיים שטיפל במכירה על הפקדת התמורה לחשבונו, הצגת תיעוד של "נתיב המטבע הווירטואלי", העברת פרטי הנישום הפונה לרשות לאיסור הלבנת הון, משטרת ישראל, בנק ישראל, בדיקת הימצאותו ברשימות סנקציות של מוסדות בישראל ומחוץ לישראל כגון האיחוד האירופי, משרד הביטחון ועוד. אישור לפי הנוהל ינתן לגבי העברות מבנק מפוקח במדינה שאינה בסיכון, ביחס לכספים ממימוש מטבעות וירטואליים נפוצים.


סכום המס המגיע בגין הפעילות במטבעות ווירטואליים ייקבע על ידי פקיד השומה על בסיס דיווחי הנישום במסגרת של שומה בהסכם, או בדרך של אישור הדיווח שהוגש על ידי הנישום, אם טרם נערכה שומה במועד הפנייה במסגרת הנוהל. לאחר השלמת הבדיקה בידי פקיד השומה ומנהל התחום בחטיבה המקצועית, תועבר הפנייה והסכם השומה לבחינת סמנכ"ל מודיעין וחקירות ברשות המסים.


הנוהל נקבע לתקופה של שישה חודשים שסיומה ביום 30 ביוני 2024. רשות המסים הודיעה על כוונתה לפעול להארכת התקופה.


לאחרונה פורסמו הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 06/2024 המפרטת את תהליכי הטיפול בפניות במסגרת הנוהל, וטופס 909 שבאמצעותו תיעשינה פניות נישומים שמבקשים להפעיל את הנוהל בעניינם.

נשמח לסייע.

bottom of page