top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

גילוי מרצון בארצות הברית

לייעוץ בתחום גילוי מרצון ודיווח, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

קיימת חובת הגשת דוחות מס שנתיים בארצות הברית (Form 1040)  לכל מי שנחשב לנישום אמריקאי (US Person). נישום אמריקאי הוא ככלל, כל מי שהינו בעל אזרחות אמריקאית (ללא קשר למקום מגוריו), בעל רישיון עבודה קבוע בארצות הברית (Green Card) וכן מי שנופל אל תוך מבחן השהייה בארצות הברית הקבוע בדין האמריקאי (Substantial Presence test). 

אי הגשת דוחות מס שנתיים מהווה עבירה פלילית בארצות הברית. קיימות שתי תכניות מרכזיות להסדרת הדיווח.
streamlined procedures, אשר מיועדת ברובה לתושבי ארצות הברית לצרכי מס אשר מתגוררים מחוץ לארצות הברית (Expat) ו-Offshore Voluntary Disclosure Program, אשר מהווה הליך מלא של גילוי מרצון. 
שתי התוכניות עלולות להשית סנקציות בעת תחילת הדיווח ועל כן מומלץ להיעזר במומחי מס אמריקאים בתהליך.  
פרסומי המשרד:
אפשרויות הדיווח העומדות בפני נישומים אמרקאים בקשר לנכסים והכנסות בלתי מדווחים בארצות הברית ונקודת זווית ישראלית (טופס 5329) והליך הגילוי מרצון 27.07.2014
ברשימה זה נסקור את השינויים בתוכניות השונות העוסקות בהסדרת הדיווח ותשלום המס של נישומים אמרקאים (US Person) ביחס להכנסות ונכסים בלתי מדווחים.
כמו כן, נתייחס לטופס 5329, אשר נשלח לאחרונה לעשרות רבות של יחידים תושבי ישראל (וגם כאלו שלא) ונדון בשאלות פרקטיות הנגזרות ממנו.
bottom of page