מס הכנסה
שאלות ותשובות לגבי היבטי מס הכנסה של מכירת מוניטין

שאלה: מהם מוניטין לצרכי מס?
תשובה: בתי המשפט קבעו, כי המוניטין מבטאים את מכלול היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונותיו - מיקומו, שמו הטוב, דימויו, איכות השירותים שהוא מציע ואיכות המוצרים שהוא מספק והם הסיבה המרכזית בעטיה לקוחות העסק שבים ופוקדים אותו.


שאלה: מהם דרכי ההוכחה למכירת מוניטין?
תשובה: בית המשפט העליון בעניין שרון (ע"א 7493/98), שניתן בשנת 2003, הטעים כי תחילה יש להצביע על עצם קיומם של מוניטין לעסק (רצוי על ידי הבאת עדויות חיצוניות לקיומו של מוניטין).  לאחר-מכן, יש לבחון סממנים נוספים, המצביעים על העברת המוניטין ואשר יבחנו בכל מקרה לגופו ובאופן מצטבר.


שאלה: מהם הסממנים המעידים למכר מוניטין?
תשובה: סממן מרכזי למכירתם של מוניטין קשור לקיומם של תיקי לקוחות (חוג לקוחות) בעסק ולהעברתם לידי אחר. אליבא דבית המשפט "מי שרוכש את תיקי הלקוחות, רוכש לעצמו את הזכות להציג עצמו בפני הלקוחות; הוא רוכש את ההזדמנות לזכות בנאמנותם".
סממן מרכזי אחר למכירת מוניטין דורש, כי המוניטין יועברו במסגרת מכירת העסק כ"עסק חי". לעניין זה די בהעברת היסודות המבטיחים את המשך פעילות העסק, ואין חובה שבמכירה ימכרו כל נכסי העסק החי. כפועל יוצא מכך, נדרשת כוונה של הצדדים להסכם מכירת המוניטין, שמוכר המוניטין ימשוך ידו באופן מוחלט מהעסק ויוותר על הקשר עם לקוחותיו.
סממנים נוספים, אשר צוינו על ידי בית המשפט הינם העברת מרשם הלקוחות של העסק וקיומה של תנית אי-תחרות. לתנית אי-תחרות משנה חשיבות כאשר מוניטין העסק קשור לתכונותיו האישיות של מוכר המוניטין. בהעדרה, מרשם הלקוחות יהיה בגדר "אבן שאין לה הופכין", מאחר והלקוחות יכול וישמרו על קשרים עסקיים עם מוכר המוניטין.
עוד ציין, בית המשפט העליון בעניין שרון, כי לגבי מכר מוניטין שנעשה טרם תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג- 2003 (להלן: "תקנות הפחתת מוניטין"), ניתן אף להוכיח את מכירת המוניטין באמצעות הסתמכות על הצהרת הרוכש בדבר רכישת מוניטין, שכן לא ניתן היה להפחית את המוניטין לצרכי מס.


שאלה: כיצד יחושבו המוניטין לצרכי מס?
תשובה: בית המשפט העליון בעניין שרון אימץ את עקרונות השיטה השיורית, הנהוגה בדיני המס האמריקאיים ובכללי החשבונאות המקובלים ולפיהם, יש לנכות את ערך השוק של כל נכסי העסק האחרים מהתמורה בעת מכירת העסק, כאשר היתרה המתקבלת מהווה את ערך המוניטין וערך העסק כ"עסק חי".   

  
שאלה: מהם הטבות המס ביחס למכר מוניטין?
תשובה: עיקר ההטבות בהקשר של מיסוי מוניטין ניתן עובר לכניסתו לתוקף של החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  132), התשס"ב-2002  (להלן: "תיקון 132"). בהתאם לנוסחה שעוגנה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה טרם תיקון 132 חלקו הארי של רווח ההון שנצמח ממכירתם של המוניטין מוסה בשיעור של 10% בלבד, חלף שיעור מס של 50%, אשר חל ככלל על רווח הון ממכירה של נכסים אחרים.
במסגרת תיקון 132 בוטל שיעור המס המופחת על רווח הון הנצמח  ממכירה של מוניטין. יחד עם זאת, נקבע, כי, מכירתם של מוניטין תתחייב בשיעור מס קבוע של 20% ליחיד ו- 25% לחברות ללא קשר לשאלה מתי החל מועד צמיחתם (סעיף 91(ב1) לפקודה). דהיינו, בעת חישוב רווח ההון הנצמח ממכירתם של מוניטין לא תחול נוסחת החישוב הליניארי, וזאת בניגוד לחישוב ריווח ההון ממכירה של נכסים אחרים שנרכשו או נוצרו לפני שנת 2003. בנוסף, לאחר תיקון 132 הותקנו תקנות הפחתת מוניטין, אשר מאפשרות לרוכש מוניטין להפחית בתנאים מסוימים את המחיר המקורי של המוניטין שנרכשו על פני 10 שנים.

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: