אופציות לעובדים
שאלות ותשובות לגבי אופציות שהובשלו מחוץ לישראל ומומשו בישראל

מאת: עו"ד(רו"ח) מאורי עמפלי
 

שאלה: תושב חוזר שעבד בחו"ל ,בתקופת העבודה בחו"ל קיבל אופציות מהמעביד,האופציות הבשילו בזמן שהותו בחו"ל (בשנת 2004) , ב- 2006 חזר לישראל , ב- 2008 היה תושב ישראל והאופציות נפדו והתקבל הכסף בארץ:

1. האם ההכנסה עבור הרווח מעלית האופציות בשנים 2006-2008 הינה שכ"ע או רווח הון?

2. לאיזה מדינה יש זכות מיסוי חיוב ראשונה?

תשובה: מנתוני השאלה ניתן להבין, כי התושב החוזר, קיבל את האופציות מהמעביד הזר, בזמן היותו תושב חוץ לצרכי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה") ושלא במסגרת הטבות המס הגלומות בסעיף 102(ב) לפקודה. בנוסף, תקופת ההבשלה התרחשה במלואה בזמן עבודתו של העובד מחוץ לישראל.

נתחיל בשאלת זכות המיסוי. הגישה המקובלת הינה, כי זכות המיסוי קיימת, ככלל, למדינה בה נעשתה העבודה בזמן הבשלת האופציות. יוער, כי בהתאם לדברי ההסבר (COMMENTARIES )  של אמנת מודל ה- OECD, זכות מיסוי זו חלה לגבי הרווח שנוצר אצל העובד עד למועד מימוש האופציות למניות. לגבי הרווח המופק לאחר מימוש האופציות למניות, יחולו כללי מיסוי ריווח הון, אשר ככלל קובעים זכות מיסוי בלעדית למדינת התושבות בעת מכירת המניות. גישה זו עולה גם מהחלטות מיסוי 61/06 ו- 27/07 שפרסמה רשות המסים.

משמע, ככל שמדינת התושבות של החברה הזרה הינה מדינה גומלת עם מדינת ישראל, הרי שנראה, כי זכות המיסוי הבלעדית קיימת למדינת החוץ, היות והאופציות הובשלו כולן בזמן היותו של העובד תושב חוץ ובמהלך עבודתו מחוץ לישראל. בנוסף, וכעולה מנתוני השאלה, האופציות מומשו למניות ונמכרו באותו מועד, כך שזכות המיסוי של המדינה הזרה, תחול על מלוא ההכנסה של העובד ממכירת האופציה.

סיווג הרווח של העובד במדינה הזרה, אם כהכנסת עבודה או כריווח הון, יעשה על פי דיני המס הפנימיים של מדינת החוץ. 
  
במידה ולא מדובר במדינה גומלת, הרי שיש לבחון כיצד תסווג הכנסתו של העובד בהתאם להוראות הפקודה.

סעיף 102(ג)(1) לפקודה קובע, כי הכנסתו של עובד מקבלת אופציות בחברה ציבורית תחוב, ככלל, כהכנסה מעסק, משלח יד או כהכנסת עבודה (להלן: "הכנסת פירותית"), במועד הקצאת האופציות. ההכנסה המתקבלת לעובד במועד מימוש האופציה למניה ומכירת המניה תסווג כריווח הון. בנסיבות העניין ניתן לטעון, אם כך, כי העובד כלל לא היה תושב ישראל במועד הקצאת האופציה ולכן לא נצמחה לו חבות בהכנסה פירותית בישראל. בהתאם, עליית הערך לאחר מועד ההקצאה ועד למכירת המניות עשויה להיות מסווגת כריווח הון.

אם האופציות ניתנו בחברה פרטית, אזי סעיף 102(ג)(2) לפקודה, מורה, כי במועד ההקצאה לא יחול אירוע מס, ואולם, במועד מימוש האופציה למניה ומכירתה תסווג מלוא עליית הערך כהכנסה פירותית. יישום סעיף 102(ג) לפקודה לענייננו, יסווג, אם כן, את מלוא עליית הערך של האופציות כהכנסה פירותית בישראל. 

יחד עם זאת, כמצוין בשאלה, הקצאת האופציות נעשתה על ידי מעביד זר, שעה שהעובד כלל לא היה תושב ישראל לצרכי מס ואין זאת אלא, שתקופת ההבשלה של האופציות הייתה במהלך עבודתו של העובד מחוץ לישראל.  בנסיבות אלו, יתכן וניתן לטעון, כי סעיף 102 לפקודה אינו חל ויש לראות בכל ההכנסה שנצמחה לעובד במועד פדיון האופציות כרווח הון.

מובן, כי לצד בחינת הוראת אמנת המס הרלוונטית והוראות הפקודה, יש לבחון כאמור את דיני המס הזרים במדינה בה עבד העובד ושבה הובשלו האופציות
השאלות והתשובות פורסמו בירחון "ידע למידע" של חשבים.

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: