אופציות לעובדים
שאלות ותשובות בקשר למושגי יסוד באופציות לעובדים

מאת: עו"ד(רו"ח) מאורי עמפלי

פרקטיקה נהוגה בחברות, ובעיקר בחברות טכנולוגיה, לתמרוץ עובדים, הינה הענקת אופציות לעובדים לרכוש בעתיד מניות בחברה המעבידה  לפי מחיר מימוש הנקבע מראש בהסכם בין החברה והעובד. 


הענקת אופציות טומנת בחובה יתרונות הן לחברה המעבידה והן לעובד. מצד החברה המעבידה, האופציות אשר נחשבות כבונוס אצל העובד אינן מצריכות הוצאת מזומנים מהקופה. בנוסף, האופציות מהוות תמרוץ לעובד להמשיך ולעבוד בחברה, ובנוסף, מחזקות את הקשר הכלכלי בין העובד ובין החברה, שכן אם מימוש האופציות למניות החברה, העובד הופך באחת להיות גם לבעל מניות בחברה. מצד העובד, מדובר בהזדמנות להיות בעל מניות בחברה ולזכות בתגמול הולם, אם וכאשר החברה תימכר או תצא להנפקה. כפי שנראה להלן ובכפוף לתנאים מסוימים הכנסתו של העובד ממכירת המניות שמומשו מהאופציות איננה מסווגת כהכנסת עבודה אלא כרווח הון הנושא בשיעור מס מופחת. 

 
שאלה: מהו סעיף 102 ישן?
תשובה: סעיף 102 לפקודה בנוסחו עובר לתיקון 132 לפקודה (להלן: "סעיף 102 ישן"), קבע, כי הכנסתו של עובד מהקצאת אופציות תהא פטורה ממס במועד ההקצאה ובמועד מימוש האופציה למנייה, ובלבד שהאופציות יופקדו בידי נאמן לתקופת החזקה של שנתיים לפחות והכל בכפוף לקיומה של תוכנית אופציות ( Option Plan) ולתנאים נוספים שפורטו במסגרת הסעיף ובכללים שהותקנו מכוחו. שיעור המס שחל בעת מכירת המניות הינו שיעור מס פרוגרסיבי בהתאם למדרגות המס הקיימות בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה").


שאלה: מהן אופציות 102 במסלול רווח הון?
תשובה: סעיף 102 לפקודה בנוסחו שלאחר תיקון 132 לפקודה (להלן: "סעיף 102 חדש") על מכלול הוראותיו, מהווה הסדר כולל ובלעדי להקצאת אופציות ומניות לעובדים, לרבות לנושאי משרה ולמעט בעלי שליטה. מסלול רווח הון, המעוגן בסעיף 102(ב)(2) ו-102 (ב)(3) לפקודה מחייב את העובד להפקיד את האופציות בידי נאמן לתקופה שלא תפחת מ-24 חודשים (תקופת חסימה). במועד המימוש, קרי במועד העברת המניה מהנאמן לעובד או במועד מכירת המניה לצד ג' (על ידי הנאמן), לפי המוקדם מביניהם, רווח ההון שנצמח לעובד, ככל שנצמח, יחוב בשיעור מס של 25% ובלבד שימולאו התנאים הנוספים המפורטים בסעיף 102 חדש. מסלול רווח הון איננו מתיר למעביד לנכות כל הוצאה, גם אם העובד מימש את האופציות טרם חלפו 24 החודשים. 

 

שאלה: מי זכאי לקבלת אופציות 102 הוני?
תשובה: כל עובד, לרבות נושא משרה (דירקטור), אך למעט בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה. יודגש, כי עובדים בבעל השליטה בחברה, או בחברה הנשלטת על ידי החברה או בחברה אחות, זכאים לקבל אופציות למניות החברה.


 

שאלה: מהן אופציות 102 במסלול הכנסת עבודה?

תשובה: בחירה של החברה המעבידה להקצות אופציות במסלול הכנסת עבודה, מחייבת את העובד להפקיד את האופציות בידי נאמן לתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים. במועד מימוש המניות שמקורן באופציות שהוקצו לעובד, תיזקף לעובד הכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה בגובה שווי ההטבה והעובד יחוב במס שולי בהתאם לסעיף 121 לפקודה. החברה המעבידה, תוכל לנכות הוצאות בגובה שווי ההטבה שנזקף לעובד. בפועל, מאז תיקון 132 מרבית החברות המקצות אופציות לעובדיהן, מאמצות את מסלול רווח הון.


שאלה: מהן אופציות ללא נאמן?
תשובה: סעיף 102 חדש מאפשר הקצאת אופציות שלא באמצעות נאמן. במקרה זה, יחויב העובד כבר במועד הקצאת האופציות במס בגין הכנסת עבודה ועל הרווח שיצמח ממועד הקצאת האופציות ועד מועד המימוש, יחויב העובד במס רווח הון (סעיף 102(ג)(1) לפקודה). הסדר זה אינו חל בהקצאה של אופציה שאינה רשומה למסחר בבורסה, שאז קובע סעיף 102 חדש, כי מועד החבות במס על הכנסת עבודה ידחה למועד מכירת המניות (סעיף 102(ג)(2) לפקודה).


שאלה: מהי "תקופת הבשלה"?
תשובה: חברות שמקצות אופציות מכפיפות, דרך כלל, את זכותו של העובד לממש אופציות למניות, לתקופת הבשלה (Vesting). קרי, זכאותו של העובד לממש את האופציות שהוקצו לו למניות החברה או חלקן, כפופה להמשך עבודתו של העובד בחברה בהתאם להסכם העובדה שלו עם החברה. תקופת ההבשלה המקובלת בחברות ישראליות, הינה בת 4 שנים. עם תום השנה הראשונה ממועד ההקצאה העובד רשאי לממש 25% מכלל האופציות שהוקצו לו, ולאחר מכן 1/48 מכלל אופציות אלו, כל חודש בחודשו.

 

שאלה: מהו Reverse Vesting?
תשובה: מנגנון הבשלה "במהופך". דהיינו, לעובד (ניתן דרך כלל לעובדים בכירים) מוקצות מניות במועד מסוים, הכפופות לזכות של החברה לרכוש אותן או חלקן, חזרה (בערך נקוב), אם העובד לא עמד במכסת הזמן לה התחייב במסגרת הסכם העבודה שלו עם החברה.


שאלה: מהן Restricted Stock) RS)?
תשובה: מניות הכפופות לזכות רכישה של החברה המקצה בהתאם למנגנון ה- Reverse Vesting.


שאלה: מהן Restricted Stock Units) RSU)?
תשובה: RSU הן מעין יחידות השתתפות המקנות לעובד את הזכות לקבל מניות בחברה, ללא שהוא נדרש לשלם עבורן, בכפוף לתקופת הבשלה. למעשה מדובר בהקצאת אופציות עם מחיר מימוש אפס. רשות המסים פרסמה שתי החלטת מיסוי, אשר מסווגות הקצאת RSU  כהקצאת אופציות רגילות (ראו החלטות מיסוי 139/06 ו- 54/07). בנוסף, רשות המסים פרסמה לאחרונה טופס ( טופס 906), המהווה פורמט לקבלת החלטת מיסוי "במסלול ירוק", דהיינו, חתימה על גבי הטופס ועמידה בתנאים המנויים בו, יאפשרו לחברה המקצה לסווג את הקצאת ה- RSU כהקצאת אופציות, לכל דבר ועניין.


שאלה: מהן Employee Stock Purchace Plan) ESPP)?
תשובה: ESPP הן מעין יחידות השתתפות המקנות לעובד את הזכות לקבל מניות בחברה בסוף כל תקופה (להלן:"תקופת החיסכון") במחיר מוטב, תוך שמימון רכישת המניות מקורו בהפרשה הנעשית מהשכר של העובד במהלך תקופת החיסכון. במסגרת החלטת מיסוי 140/06 סיווגה רשות המסים תוכנית ESPP כתוכנית להקצאת אופציות באמצעות נאמן, כאשר תקופת החסימה בהתאם להחלטת המיסוי מתחילה במועד הנפקת המניות. החלטת מיסוי 141/06 מחילה על תוכנית ESPP  ללא נאמן את הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודה, בשינויים מסוימים.

 

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: