אופציות לעובדים
שאלות ותשובות ביחס לפרוצדורה הקשורה בהקצאת אופציות לעובדים

מאת: עו"ד(רו"ח) מאורי עמפלי
פרקטיקה נהוגה בחברות, ובעיקר בחברות טכנולוגיה, לתמרוץ עובדים, הינה הענקת אופציות לעובדים לרכוש בעתיד מניות בחברה המעבידה  לפי מחיר מימוש הנקבע מראש בהסכם בין החברה והעובד. כמפורט ברשימות אחרות באתר המשרד, סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה") מעגן הטבות מס ביחס לאופציות ומניות המוקצות לעובדים. ברשימה זו נסקור את עיקרי הפרוצדורה הדרושה לקבלת הטבות המס.

 

שאלה: מהי תוכנית אופציות?
תשובה: תוכנית אופציות (Option Plan), הינה תוכנית, אשר מגדירה את התנאים להקצאת אופציות/מניות לעובדי החברה. התוכנית צריכה להתאים להוראות סעיף 102 לפקודה ולתקנון החברה. בחברות בנות ישראליות של חברות זרות נהוג לאמץ Sub Plan להקצאת אופציות/ מניות לעובדי חברת הבת הישראלית, בחברת האם. ה- Sub Plan כפוף להוראות התוכנית הראשית של חברת האם הזרה וצריך להיות מותאם להוראות סעיף 102 לפקודה.

 

שאלה: אילו החלטות דרושות ברמת החברה על מנת לאמץ תוכנית אופציות?
תשובה: החברה צריכה לאמץ בהחלטת דירקטוריון את ההחלטות הבאות:
(1) אימוץ תוכנית אופציות (Option Plan).
(2) בחירה של מסלול הכנסת עבודה או מסלול רווח הון בהתאם לסעיף 102 לפקודה. על פי רוב הבחירה תהא במסלול רווח הון, אשר ממסה את העובד בגין רווח ההון שנצמח לו במועד המימוש,  בשיעור מס של 25% בלבד. מועד המימוש הינו מועד העברת המניה מהנאמן לעובד או מועד מכירת המניה לצד ג' (על ידי הנאמן), לפי המוקדם.
(3) החלטה על מספר מניות מסוים מתוך ההון הרשום של החברה, אשר ישמש להקצאת מניות/אופציות לעובדים.
(4) למנות נאמן 102, ולהסמיך אורגן בחברה לחתום בשם החברה עם הנאמן על הסכם נאמנות.


שאלה: מתי ניתן להקצות לעובדים אופציות לפי סעיף 102 לפקודה?
תשובה: על מנת להיות זכאים להטבות המס המוסדרות במסגרת סעיף 102 לפקודה ובפרט להטבות המס הניתנות למסלול רווח הון, ניתן להקצות אופציות לעובדים אופציות או מניות , רק לאחר שחלפו 30 יום מהמועד בו נשלחה תוכנית האופציות לאישור רשות המסים.


שאלה: כיצד מוקצות האופציות לעובדים?
תשובה: לאחר חלוף 30 הימים מהמועד בו נשלחה תוכנית האופציות לאישור רשות המסים, רשאי דירקטוריון החברה להקצות אופציות לעובדי החברה. בהחלטת הדירקטוריון צריך שיקבעו כל תנאי ההקצאה, לרבות זהות העובד, מספר האופציות המוקצות, יחס ההמרה, מחיר המימוש, תקופת ההבשלה וכד'.
לאחר אישור הדירקטוריון, נדרש העובד לחתום על הסכם אופציות עם החברה (Option Agreement, Grant Letter), במסגרתו העובד מתחייב לעמוד בתנאי מסלול ריווח הון. הסכם האופציות כולל, דרך כלל שני נספחים: נספח א' - הודעת מימוש (Exercise Notice), שתישלח לחברה במועד בו העובד יבקש להמיר את האופציות שהוקצו לו למניות החברה. נספח ב'(בעיקר בחברות ישראליות) - ייפוי כוח (Proxy), במסגרתו העובד מייפה את כוחו של חבר דירקטוריון להצביע בשמו ובמקומו באסיפת בעלי המניות של החברה. יפויי הכוח מסתיים דרך כלל בעת שהחברה יוצאת להנפקה. 

 
שאלה: מהי ההתנהלות הנדרשת מול נאמן 102 של החברה?
תשובה: לאחר החתימה עם הנאמן על הסכם נאמנות ואישור הנאמן על ידי רשות המסים, נדרש, כי הסכמי האופציות החתומים ו/או כתבי האופציות, ככל שקיימים, ישלחו לנאמן, בהקדם האפשרי, וישארו במשמורתו לאורך כל תקופת החסימה. במידה והעובד מחליט להמיר את האופציות למניות החברה, במהלך תקופת החסימה או אחריה, החברה מחויבת לשלוח  בהקדם האפשרי את כתבי המניות להחזקת הנאמן.


יודגש, כי רשות המסים מייחסת חשיבות רבה לשמירה על הוראות סעיף 102 לפקודה, לרבות הכללים שנקבעו מכוחן (כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים),התשס"ג-2003) ואי עמידה בהוראות וכללים אלו, עלולה לשלול את הטבות המס, הניתנות במסגרת הסעיף. 

 


 

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: