top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

הטבות ומלכודות מס

לייעוץ בתחום מיסוי עולים חדשים, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

פקודת מס הכנסה מקנה פטורים נרחבים לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) ולתושב חוזר ותיק ("יחיד מוטב") ובהם פטור ממס הכנסה על הכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל במשך 10 שנים ממועד העלייה/ השיבה לישראל, פטור מרווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל במהלך התקופה האמורה ופטור מחובת דיווח בישראל בגין הכנסות ורווחים אלו במהלך התקופה.
יחד עם זאת, הפטור שמור להכנסות ונכסים מחוץ לישראל ועל כן בשורה של פרסומים (ראו למשל חוזר 1/2011) הבהירה רשות המיסים כי הפטור לא יחול על פעילות שמבוצעת מישראל על ידי היחיד המוטב ("פעילות מעורבת").
יתרה מזאת, לפי עמדת רשות המסים לא רק משכורתו או תמורתו של היחיד המוטב עלולה להתמסות בארץ אלא שפעילות זו אף עלולה להקים לגופים זרים אשר מקבלים שירות מהיחיד המוטב בישראל מוסד קבע בישראל על כל הכרוך בכך. גישה זו של הרשות אף מגובה בעמדה חייבת בדיווח מס 13/2016 אשר מקימה בתנאים מסוימים חובת דיווח לפקיד השומה בישראל.  
פרסומי המשרד:
bottom of page