top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

פרויקט ה- BEPS וה- MLI

לייעוץ בתחום מיסוי בינלאומי, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

פרויקט ה-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) הינה תכנית פעולה של ארגון ה- OECD ומדינות ה-G20, אשר נועדה להילחם בתופעה של שחיקת בסיס המס והטיית רווחים בצורה מלאכותית ממדינות בהן מבוצעת הפעילות הכלכלית העסקית למדינות המחילות שיעורי מס נמוכים על רווחים ו/או הכנסות.

הפרויקט מורכב מ-15 דוחות אשר הפרסום הסופי שלהם נעשה בחודש אוקטובר 2015 ומהווה מהפכה של ממש בתחום המיסוי הבינלאומי. 
הפרויקט מהווה שינוי תפיסתי בכל הקשור למיסוי עסקאות בינלאומיות באמצעות האינטרנט, במיסוי מוסד קבע, בשימוש לא הולם באמנות מס, בסיכול משטרי מס מיטיבים, במחירי העברה ובשיתוף פעולה בינלאומי בסוגיות אלו ונוספות. 

The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (MLI) הינה אמנה רב לאומית עליה חתומה ישראל מאז חודש יוני 2017, אשר מאפשרת למדינות החתומות על האמנה להטמיע וליישם את עקרונות פרויקט ה- BEPS באמנות מס בילטרליות בצורה יעילה, ללא צורך במשא ומתן פרטני. משמע, בעת קריאה של אמנת מס של ישראל עם מדינה גומלת יש לקרוא גם את עמדת ישראל והמדינה הגומלת ביחס לאימוץ הוראות אמנת ה- MLI. 
פרסומי המשרד:
מהפכת פרויקט ה-BEPS נמשכת 03.09.2017
"מהפכת פרויקט ה-BEPS נמשכת – ארבע דוגמאות מהעת האחרונה הממחישות את השפעתו העמוקה של הפרויקט על סביבת המיסוי הבינלאומי בישראל – וזו רק ההתחלה..."
רשימה זו סוקרת את השפעתו של פרויקט ה- BEPS על דיני המס בישראל באמצעות ארבע דוגמאות: חתימת מדינת ישראל על הסכם ה-MLI (Multilateral Instrument) והשלכות החתימה על מיסוי "מוסד קבע"; תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון ופרסום התקנות בעקבותיו; פסיקת בית המשפט המחוזי בעניין ג'יטקו והצעת החוק הממשלתית בעניין מחירי העברה.
מוסד קבע בעקבות פרויקט ה-BEPS וחוזר 4/2016 של רשות המיסים 04.07.2016
המצגת סוקרת הוראות אנטי תכנוניות בפקודת מס הכנסה והשפעתן על הפעילות הבין לאומית, לרבות שליטה וניהול, מחירי העברה וחובות דיווח חדשות. במישור הבינלאומי, המצגת מתייחסת לשינויים הצפויים במיסוי מוסד קבע ומחירי העברה לאור יישום פרויקט ה- BEPS.
דוחות ה- OECD בקשר לחובות גילוי והסדרים היברידיים ויישומם או שמא אי יישומם בישראל (חלק ב') 06.06.2012
רשימה זו תעסוק בדוח ה- OECD הדן בסוגיות של גילוי תכנוני מס מורכבים והגברת שיתוף הפעולה בין רשויות המס לציבור הנישומים והמייצגים.
דוחות ה- OECD בקשר לחובות גילוי והסדרים היברידיים ויישומם או שמא אי יישומם בישראל (חלק א') 06.06.2012
רשימה זו תעסוק בדוח ה- OECD הדן בסוגיות של גילוי תכנוני מס מורכבים והגברת שיתוף הפעולה בין רשויות המס לציבור הנישומים והמייצגים.

 
bottom of page