top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מוסד קבע

לייעוץ בתחום מיסוי בינלאומי, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

מוסד קבע (Permanent Establishment) הוא מושג מרכזי במיסוי בינלאומי. המושג נועד בראש ובראשונה להכריע בין שתי מדינות המתחרות על זכות המיסוי של אותה פעילות. משמעותו של "מוסד קבע", היא שלא כל הכנסה עסקית המופקת במדינה מסוימת (מדינת המקור) מעניקה זכות מיסוי לאותה מדינה, ונדרש שהפעילות העסקית תעלה על רף מסוים בצורה של מקום עסקים קבוע (Fix Place of Business) או שתקיים נוכחות פיזית מסוימת באמצעות סוגן תלוי (Dependent Agent). אם הפעילות העסקית מהווה פעילות של "עזר והכנה" אזי בדרך כלל אין בה די כדי להקים "מוסד קבע" במדינת המקור וזכות המיסוי הבלעדית תוענק למדינת התושבות.

המונח מוסדר במסגרת סעיף 5 לאמנת המודל של ה- OECD  ובכל אמנות המס עליהן חתומה ישראל ולאחרונה תכולתו הורחבה במסגרת פרויקט ה- BEPS, אמנת ה- MLI ובתיקון שוצע לאמנת המודל של ה- OECD. 
הבנת המושג חשובה הן לתושבי ישראל אשר מנהלים עסקים מחוץ לישראל באמצעות גורמים מקומיים במדינות זרות והן לעסקים זרים המבקשים לנהל פעילות עסקית בישראל.  
פרסומי המשרד:
מוסד קבע בעקבות פרויקט ה-BEPS וחוזר 4/2016 של רשות המיסים 04.07.2016
המצגת סוקרת הוראות אנטי תכנוניות בפקודת מס הכנסה והשפעתן על הפעילות הבין לאומית, לרבות שליטה וניהול, מחירי העברה וחובות דיווח חדשות. במישור הבינלאומי, המצגת מתייחסת לשינויים הצפויים במיסוי מוסד קבע ומחירי העברה לאור יישום פרויקט ה- BEPS.
האומנם יחיד העובד בישראל מקים בהכרח מוסד קבע לחברה זרה - הרהורים ורשמים בעקבות החלטת מיסוי 253/12  12.07.2012
רשימה זו תסקור עיקרים במוסד קבע ותבקר את החלטת מיסוי מס' 12/ 253, אשר קבעה קיומו של מוסד קבע לחברה זרה המעסיקה עובד מישראל.
 
bottom of page