top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מפעל מועדף

לייעוץ בתחום עידוד השקעות, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון חברה העונה להגדרה של "חברה מועדפת" תהא זכאית לשיעור מס מופחת: במרכז הארץ - 16%, אזור פיתוח א' - 7.5%.
על מנת שחברה תענה להגדרה של "חברה מועדפת" על החברה להיות תושבת ישראל בעלת מפעל מועדף שהינו מפעל תעשייתי בר תחרות. "מפעל תעשייתי" הינו מפעל אשר עיקר פעילותו הינה ייצורית, לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח. מפעל בר תחרות הינו מפעל אשר עומד בתנאים כמותיים הקבועים בחוק עידוד, כגון מכירה של לפחות 25% מסך ההכנסות בשנת המס לשוק מסוים, המונה 14 מיליון תושבים לפחות
פרסומי המשרד:
bottom of page