top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי דירות מגורים

לייעוץ בתחום מיסוי מקרקעין, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

חוק מיסוי מקרקעין קובע משטר מס ייחודי לגבי דירות מגורים.

במישור מס שבח, החוק מעניק פטור ממס במכירת דירה יחידה ובמכירת דירה שהתקבלה בירושה, עד לתקרת שווי של כ-4.5 מיליון ₪. בנוסף, כאשר לא קיימת זכאות לפטור, והדירה נרכשה לפני שנת 2014, החוק מעניק הטבה המכונה "פיצול מוטב", לפיו בגין השבח המיוחס לתקופה שלפני 2014 יחול פטור ממס, בעוד על יתרת השבח יחול מס של 25%. 
ככלל, הטבות מס השבח הנ"ל אינן חלות על זכויות בניה הגלומות בדירת מגורים. לכן, אם התמורה עבור דירת המגורים מושפעת מזכויות בניה לא מנוצלות, אזי יש לאמוד את שווי הדירה ללא זכויות בניה, והפטור/פיצול מוטב יוענקו עד גובה כפל השווי הנ"ל, או עד לסך של 2,042,500 ₪ (נכון לשנת 2018), לפי הנמוך. אם שווי הדירה ללא זכויות בניה עולה על התקרה הנ"ל, הפטור/פיצול מוטב יוענקו עד גובה שווי הדירה. יתרת שווי המכירה תמוסה בשיעור מס "רגילים", שאינם מוטבים, ועשויים להגיע עד 40%.

במישור מס רכישה, חלות מדרגות מס מוטבות ברכישת דירה יחידה, אשר מתחילות ב-0%. כאשר הדירה אינה דירה יחידה, מדרגת מס הרכישה הנמוכה ביותר היא 8%. עם זאת, כאשר הדירה נרכשת מתוך מטרה להרוס אותה, עשויים לחול  שיעורי מס רכישה של 6% או 5%, לפי העניין.
בנוסף, תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ד - 1974 מעניקות הטבות במס רכישה לעולים חדשים ונכים הרוכשים דירה לצורך מגורים.
פרסומי המשרד:
bottom of page