מס ערך מוסף

ברשימה זו נדון בהיבטי מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין של בעלי דירות Airbnb ומתווכי דירות Airbnb על רקע אי הודאות המיסויית שמקורה בשילוב בין בעלות פרטית לבין פעילות עם סממנים עסקיים.

לצפייה לחצו כאן

3/9/2017

ברשימה זו נסקור שלושה פסקי דין שפורסמו בשנה האחרונה, ואשר עוסקים בהטלת מע"מ בגין מכירת דירות מגורים, שהושכרו למגורים לפני מכירתן - עניין שלום חנוך, קרגד ו-אי.פי.אף. פסקי דין אלו דנו בהקבלה בין מס תשומות למס עסקאות, ובפרט בשאלה, אם שימוש זמני בדירה לצרכי מגורים/השכרה שולל את הזכות לנכות מס תשומות בגין רכישת הדירה, וכתוצאה מכך, מזכה בפטור ממס עסקאות במכירתה.

לצפייה לחצו כאן

8/3/2017

ברשימה זו נבקש לדון בהיבטי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, לאור פסיקה חדשה, שמשרדנו היה מעורב בה וחוזר מס הכנסה 4/16 של רשות המיסים.

לצפייה לחצו כאן

4/7/2016

ברשימה זו נדון בפסיקת בית המשפט שניתנה לאחרונה בעניין איזי פורקס, המהווה פסיקה תקדימית לגבי חברות, אשר פועלות מחוץ לישראל, אך מותירות עקב בקרקע בישראל בדמות חברת שיווק, חברת מו"פ וכו'.

בית המשפט קבע, כי בנסיבות מסוימות, פעילות בישראל, המבוצעת על ידי חברה קשורה לחברה הזרה, עלולה להקים לחברה הזרה פעילות ועסקים בישראל ועל כן תשלול הטבה בדמות מע"מ אפס.

לצפייה לחצו כאן

1/12/2015

ברשימה זו נסקור את החלטת מיסוי 4396/15 בנושא "החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות – סיווג כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מע"מ של פעילות נוסטרו - החלטת מיסוי שלא בהסכם" אשר פורסמה לאחרונה על ידי רשות המיסים. נתמקד בהנמקות שעומדות בבסיס החלטת המיסוי ונפרט את הביקורת של משרדנו על החלטת המיסוי, אשר לטעמנו שגויה בעיקרה.

לצפייה לחצו כאן

21/8/2015

ברשימה זו נדון בהיבטי מס ערך מוסף העולים מתיקון 47 לחוק מע"מ ובמרכזו החלת מס בשיעור אפס בגין עסקאות תמ"א 38 ועסקאות פינוי בינוי.

לצפייה לחצו כאן

12/12/2014

ברשימה זו נסקור את גישת בתי המשפט ורשות המסים ביחס למע"מ בשיעור אפס לאור פסק הדין בעניין רזניק (ת"צ 10601-08-10) בהקשר של סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ ופסק דין בעניין אתגל (ע"מ 55642-10-12) ביחס לסעיף 30(א)(5), תוך ביקורת והפנייה למגמות הקיימות בארגון ה- OECD בסוגיות אלו.

לצפייה לחצו כאן

16/9/2014

ברשימה זו נסקור את פסיקת בתי המשפט ביחס לחבות המס לעוסק בגין מכירת מקרקעין, כאשר קו הגבול בין מכירה במישור העסקי לבין מכירה במישור הפרטי אינו ברור

לצפייה לחצו כאן

2/8/2014

ברשימה זו נדון בפסיקה, שניתנה בפרשנות הוראת סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, לאחר תיקון 23, תוך התמקדות בפסיקה חדשה, אשר ניתנה בסוגיה בחודשים האחרונים.

לצפייה לחצו כאן

12/12/2013

ברשימה זו נסקור את עמדתם של בתי המשפט ביחס לחובות המוטלות על עוסק המבקש לנכות מס תשומות בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין ("חשבונית פיקטיבית")

לצפייה לחצו כאן

11/10/2012

ברשימה זו נסקור את פסק הדין בעניין נ.ד.ל.א (ע"מ 1058-07), אשר מהווה כרסום נוסף בזכאות לקבלת מע"מ בשיעור אפס בגין מתן שירותים לתושב חוץ

לצפייה לחצו כאן

25/1/2012
ברשימה זו נסקור ונבקר את המגמה הקיימת אצל רשות המסים ובית המשפט המחוזי לפסול ספרים לצרכי מע"מ על בסיס סעיף 95 לחוק מע"מ שעוסק בהטלת קנס מנהלי ותו לא. 27/1/2011

פעולה במישור הפרטי של עוסק איננה חייבת, ככלל, במע"מ. ברשימה זו נדון בפרמטרים המשמשים לאבחנה בין המישור העסקי למישור הפרטי על רקע פסק הדין בעניין פריזט (עמ 1271/06)

8/9/2010

סעיפים 30(א)(5) ו- 30(א)(7) לחוק מע"מ מקנים שניהם מס בשיעור אפס על עסקאות של יצוא שירותים. ברשימה זו נסקור פסיקה שיצאה לאחרונה ודנה בנסיבות, אשר שוללות מס בשיעור אפס מכוח הוראת סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, ובד בבד מקיימות מס בשיעור אפס מכוח הוראת סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ.

8/9/2010
שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: