מס הכנסה

רשומון זה עוסק בתיקון לסעיף 64 לפקודה, המציג נוסח חדש ועדכני למנגנון של חברות בית. חברת בית היא תאגיד שקוף, אשר הכנסותיה והפסדיה מיוחסים לבעלי המניות. הנוסח החדש אמנם מונע את תכנון המס הפופולרי של כניסה ויציאה לסירוגין מהתחולה של חברת בית, אך יש בו לא מעט הזדמנויות עבור בעלי חברות המחזיקות נדל"ן בישראל ובחו"ל.

לצפייה לחצו כאן

5/2/2018

רשימה זו מציגה את האפשרות לפעול באמצעות חברת משלח יד זרה כהגדרתה בסעיף 75(ב1) לפקודה לשם יציאה מתחולת סעיף 62א לפקודה, אשר ממסה ככלל את בעלי המניות בחברת ארנק בגין הכנסתה החייבת של החברה.

לצפייה לחצו כאן

2/10/2017

ברשימה זו נדון בהיבטי מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין של בעלי דירות Airbnb ומתווכי דירות Airbnb על רקע אי הודאות המיסויית שמקורה בשילוב בין בעלות פרטית לבין פעילות עם סממנים עסקיים.

לצפייה לחצו כאן

3/9/2017

המצגת עוסקת בהיבטים הפרקטיים של חוק ההסדרים 2017-2018, לרבות מיסוי בעל מניות מהותי שימוש בנכסי חברה (סע' 3(ט1) לפקודה), הוראת שעה – חלוקת דיבידנד בשיעור מוטב, מיסוי חברת ארנק בעל מניות בחברת מעטים, עיקרי תיקון 73 בחוק לעידוד השקעות הון ועוד.

לצפייה לחצו כאן

9/6/2017

המצגת סוקרת היבטי מיסוי פרקטיים של פעילות בשוק ההון ובין היתר פעילות עסקית מול פעילות הונית בשוק ההון, סוגיות בקיזוז הפסדים ובפרט הפסדים מירידת שער בעקבות פסקי הדין בעניין בראל ובעניין מוזס, היבטי מע"מ של פעילות בשוק ההון, סיווג פעילות נוסטרו ושאלת מיסויו של המטבע הוירטואלי (ביטקוין ודומיו).

לצפייה לחצו כאן

9/6/2017

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה "אחד חכם ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול
ברשימה זו נסקור ברוח הבנים ארבע סוגיות מס אקטואליות: "החכם" ידון בהחלטת בית המשפט המחוזי בעניין מיקוד תקשורת; "הרשע" יסקור את החלטתו של בית המשפט העליון בעניין היטל מעסיקים וזכאות לנקודות זכות למבקשי מקלט; "התם" יתהה, מדוע תיקון 73 לחוק עידוד טרם נכנס לתוקף "ושאינו יודע לשאול" – ידון בנוהג הבעייתי והנפסד הקיים ברשות המסים לפרסם שמות חשודים בעבירות מס עוד בשלב החקירה ... קריאה נעימה וחג שמח.

לצפייה לחצו כאן

10/4/2017

ברשימה זו נתייחס לכשלים ותהיות לגבי המס החדש, אשר מוטל על בעל מניות מהותי בחברה, בשל שימוש בכספים ו/או נכסים שבבעלות החברה, ובפרט – דירה שבבעלותה.

לצפייה לחצו כאן

8/3/2017

על רקע פסק דין ברנע (ע"א 5083/13), שעסק בשאלת מיסוים של תקבולים בגין התחייבות לאי תחרות מצד עובד כלפי מעבידו, נטען, כי עדיין נותר פתח צר לטענה כי תקבולים אלו משקפים הכנסה הונית.

לצפייה לחצו כאן

15/12/2016

ברשימה זו נדון במעמדה הנורמטיבי של חוות דעת משפטית, ונסקור את הנסיבות בהן יוכל נישום להסתמך על חוות דעת כדי ליהנות מההגנה מפני אחריות פלילית. הכל, על רקע כניסתה לתוקף של חובת הדיווח על חוות דעת שיינתנו החל מ- 1 בינואר 2016, אשר עוגנה, בין היתר, במסגרת תיקון 215 לפקודת מס הכנסה.

לצפייה לחצו כאן

22/12/2015

ברשימה זו נדון בפסק הדין בעניין שלום חנוך, אשר פורסם לאחרונה במסגרתו הגיע בית המשפט, מטעמי צדק, לתוצאה שאינה "שחור או לבן", והעניק לנישום את מבוקשו באופן חלקי. פסק הדין הנ"ל מצטרף לפסק הדין של בית המשפט העליון שניתן לפני חודשים אחדים בעניין הירשנזון.

לצפייה לחצו כאן

1/12/2015

ברשימה זו נסקור את השפעת ירידת שער החליפין על חישוב רווח הון בגין ניירות ערך זרים לאור פסיקה חדשה בסוגיה.

לצפייה לחצו כאן

4/6/2015

כידוע בליל הסדר מצווים אנו לקרוא על ארבעת האחים, אשר לפי המסורת מייצגים סוגים שונים של אנשים בעם ישראל. ברשימה זו נסקור ברוח הבנים ארבע סוגיות מס אקטואליות: "החכם" בהחלת חובת דיווח כללית; "הרשע" בפסק דין הירשנזון; "התם" בביטולו של השבח האינפלציוני "ושאינו יודע לשאול" – בטקטיקה של פרסום "טיוטת חוזר" על ידי רשות המסים

לצפייה לחצו כאן

9/4/2015

ברשימה זו נעדכן בדבר פסקי דין של בית המשפט העליון מהעת האחרונה, המחזקים את חשיבות ההשגה והטענות המועלות להמשך ההליך המשפטי לצרכי מס.

לצפייה לחצו כאן

11/3/2015

ברשימה זו נדון בניכויים הייחודיים שמוענקים הן לעוסקים בתחום החיפוש וההפקה של נפט וגז, והן למשקיעים ביחידות השתתפות בשותפויות נפט הנסחרות בבורסה.

לצפייה לחצו כאן

20/1/2015

ברשימה זו נסקור את ביקורתם של בתי המשפט במספר פסקי דין שניתנו לאחרונה, ביחס להתנהלות הבעייתית של רשות המסים בהוצאת צווים והחלטת מנהליות בדקה ה- 90 (ולפעמים אף אחריה), תוך התעלמות בוטה מפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין איקאפוד (דנ"א 3393/07)

לצפייה לחצו כאן

5/11/2014

ברשימה זה נדון בבעייתיות הקיימת בפקודת מס הכנסה בקשר להעברת נכסים אגב גירושין בין בני הזוג ונסקור את החלטת מיסוי 7681/14 אשר יוצרת תקדים בסוגיה ומנסה ליצור וודאות ולפתור בעיה זו.

לצפייה לחצו כאן

18/6/2014

ברשימה זו נסקור את החלופות השונות למיסוי פיצויים, המשולמים בגין נזק רכושי בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין תופאפ תעשיות (ע"א 3721/12). רשימה חשובה לציבור המבטחים, המבוטחים ולסוכני הביטוח

לצפייה לחצו כאן

9/5/2014

ברשימה זו נביע עמדתנו לפיה במקרים מסוימים מעסיקים אינם חייבים לשאת בתשלום היטל מעסיקים  בגיןהעסקתם של פליטים ו/או מבקשי מקלט בישראל.

לצפייה לחצו כאן

19/3/2014

בחלק זה של הרשימה נתמקד בהשלכות, בהמלצות ובמחשבות נוספות, העולות מתיקון 76 בהקשרם של תושבי חוץ

לצפייה לחצו כאן

3/9/2013

בפסק הדין בעניין ברנע מיום 21 במאי 2013 קבע בית המשפט לראשונה, כי תקבולים ששולמו בגין התחייבות לאי תחרות מהווים הכנסה הונית בידי העובד – בכך ובדוח ה- OECD בסוגיה נדון ברשימה זו

לצפייה לחצו כאן

7/7/2013

מאמר זה דן בתנאים ובדגשים למיסוי תשלום בגין אי תחרות כתשלום הוני לאור פסיקה חדשה שניתנה בסוגיה

לצפייה לחצו כאן

9/5/2013

ברשימה זו נראה, כי עמדת בית המשפט בעניין שרגאי (ע"מ 1222-03) ופסקי דין נוספים, מחייבת לראות בהליך ההשגה כחלק אינטגראלי מההליך המשפטי על כל המשתמע מכך

לצפייה לחצו כאן

6/2/2013

לאחרונה ניתנו שלושה פסקי דין, אשר שופכים, כל אחד בדרכו, אור חדש על היבטי המס של מחילת החוב, מהיבט ההכרה בהפסד ההון לצרכי מס של הצד המוחל. כפי שנראה מדובר במשימה שאינה פשוטה כלל ועיקר

לצפייה לחצו כאן

25/12/2012

רשימה זו תבקר את הניסיון של רשות המסים להרתיע נישומים מלפנות לערכאות משפטיות במסגרת הצעת חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה

לצפייה לחצו כאן

16/12/2012

ברשימה זו נסקור את הזכאות להטבות המוקנות ל- "מוסד ציבורי" ו- "מטרה ציבורית" בפקודת מס הכנסה ובחוק מיסוי מקרקעין על רקע פסיקה חדשה של בית המשפט העליון בעניין עמותה לויפאסנה בישראל

לצפייה לחצו כאן

16/12/2012
    לדף הקודם   1 2    לדף הבא   
פקודת מס הכנסה שותקת ככלל ביחס לשאלות הקשורות במוניטין, כגון מהם מוניטין לצורכי מס, כיצד ניתן להוכיח את מכירתם ומהי הדרך לחשב את רווח ההון שנצמח ממכירתם. סוגיות אלו ואחרות נדונו בבתי המשפט. 1/8/2010
רקע: עובדה ידועה, כי המונחים "דיבידנד" ו"רכישה עצמית" אינם מוגדרים בפקודה.ברשימה זו ננסה לצקת תוכן במונחים אלו לצרכי מס. 20/7/2010
שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: