מיסוי בינלאומי

טכנולוגיית הבלוקצ'יין ועמה המטבעות הוירטואליים (דיגיטליים) ו-ICO (הנפקת מטבע ראשונית) פרצו לחיינו ומבטיחים שינוים גדולים בעת הקרובה בתחומים שונים. עם זאת, רשויות המס ברחבי העולם מתקשים להתמודד עם התופעה. רשומון זה מעלה את הסוגיות העיקריות בתחום מיסוי המטבעות הוירטואליים ונותן דגשים לפועלים בתחום.

לצפייה לחצו כאן

27/12/2017

"מהפכת פרויקט ה-BEPS נמשכת – ארבע דוגמאות מהעת האחרונה הממחישות את השפעתו העמוקה של הפרויקט על סביבת המיסוי הבינלאומי בישראל – וזו רק ההתחלה..."
רשימה זו סוקרת את השפעתו של פרויקט ה- BEPS על דיני המס בישראל באמצעות ארבע דוגמאות: חתימת מדינת ישראל על הסכם ה-MLI (Multilateral Instrument) והשלכות החתימה על מיסוי "מוסד קבע"; תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון ופרסום התקנות בעקבותיו; פסיקת בית המשפט המחוזי בעניין ג'יטקו והצעת החוק הממשלתית בעניין מחירי העברה.

לצפייה לחצו כאן

3/9/2017

ברשימה זו נמשיך ונדון בחובת הגשת הדוח המפרט בעקבות הוראת ביצוע חדשה של רשות המסים וכן בשינוי לרעה שחל במדיניותה של רשות המסים ביחס למיסוי אופציות וזכויות נוספות של עובדי רילוקיישן בעקבות החלטת מיסוי 6539/17.

לצפייה לחצו כאן

9/6/2017

המאמר דן בקצרה בחשיפות המס הקיימות לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים ("יחידים מוטבים") בחלוף עשור לתחילת הטבות המס וסיום תקופת ההטבות לראשוני היחידים המוטבים  – פעילות מעורבת, מוסד קבע ומרעי בישין נוספים.

לצפייה לחצו כאן

15/12/2016

ברשומון זה נעסוק בהיבטי מיסוי הכנסות של ישראלים הפועלים בארצות הברית במסגרת ישות המאוגדת כ- LLC(Limited Liability Company). בפרט, נשוב ונדון בחוזר מס הכנסה 5/2004 על רקע החלטות מיסוי מן השנים האחרונות ובמשמעות הסיווג  של LLC כגוף "שקוף למחצה".

לצפייה לחצו כאן

15/12/2016

לרגל כניסתה של השנה החדשה נסקור שורה של הצעות חקיקה, אשר עלולות להגביר את אי הודאות והחיכוך עם רשות המסים: מס ריבוי נכסים, עסקת אקראי במקרקעין לצרכי מע"מ, חובת דוח מפרט של חברות תושבות חוץ בישראל(חזקת השליטה והניהול), המצאה באמצעים מקוונים ולבסוף נציע להחיל סוף סוף חובת דיווח כללית לצרכי מס.

לצפייה לחצו כאן

29/9/2016

ברשימה זו נבקש להביא דגשים לבחינת מקום תושבות של יחיד לאור פס"ד אמית אשר ניתן לאחרונה.

לצפייה לחצו כאן

18/8/2016

ברשימה זו נדון בהשלכות פרויקט ה-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting Project) וחוזר 4/2016 של רשות המיסים על מושג "מוסד קבע". הרשומון פונה לעסקים ישראלים, הפועלים בחו"ל ולעסקים זרים, הפועלים בישראל.

לצפייה לחצו כאן

4/7/2016

ברשימה זו נדון בהיבטי מס וחובת דיווח חדשה בעת עזיבת ישראל (רילוקיישן) לאור תיקון מספר 223 לפקודת מס הכנסה.

לצפייה לחצו כאן

12/4/2016

ברשימה זו נדון במועד ההגעה לצרכי מס של עולה חדש ותושב חוזר ותיק על רקע החלטות מיסוי חדשות שניתנו בסוגיה ופקיעת ההטבות הקרבה ליחידים שעלו לישראל בשנת 2007

לצפייה לחצו כאן

6/3/2016

ברשימה זו נדון בסעיף 100א לפקודת מס הכנסה (מס הגירה), ובפרט בשאלת כפל המס שעלול להיווצר גם שנים ארוכות לאחר עזיבת ישראל, כתוצאה מהתנגשות אפשרית של הוראות אמנת המס עם הוראות סעיף 100א לפקודה וזאת על רקע פסק הדין בעניין קניג (ע"מ 31489-01-13 ) שניתן לאחרונה.

לצפייה לחצו כאן

22/12/2015

ברשימה זו נדון בישראלים השוהים בחו"ל, המתייחסים לנעשה בישראל באמצעות הרשתות החברתיות ועשויים להיחשב בעקבות זאת כמי שמרכז החיים שלהם נותר בישראל ולסכן את מעמדם כתושבי חוץ.

לצפייה לחצו כאן

21/9/2015

ברשימה זו נסקור ונבקר שתי החלטות מיסוי חדשות, שפורסמו על ידי רשות המיסים, ואשר ממשיכות את המגמה הקיימת ברשות המסים לצמצם ולהגביל את הפטור ממס, אשר ניתן לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים, בין היתר באמצעות מונח "מוסד הקבע".

לצפייה לחצו כאן

20/7/2015

במאמר זה נסקור בקצרה את היבטי המס הנגזרים מהשארת נכסים בישראל לאחר מועד העזיבה לארצות הברית.

לצפייה לחצו כאן

11/3/2015

ברשימה זו נסקור את ההסדר של "נאמנות קרובים" אשר נוסף לפקודה במסגרת תיקון 198, ונתמקד בסוגיית התושבות של נאמנות כזו, אשר יש לה השפעה מכרעת על כוחה של מדינת ישראל להטיל מס על הכנסות הנאמנות.

לצפייה לחצו כאן

20/1/2015

ברשימה זה נסקור את השינויים בתוכניות השונות העוסקות בהסדרת הדיווח ותשלום המס של נישומים אמרקאים (US Person) ביחס להכנסות ונכסים בלתי מדווחים." כמו כן, נתייחס לטופס 5329, אשר נשלח לאחרונה לעשרות רבות של יחידים תושבי ישראל (וגם כאלו שלא) ונדון בשאלות פרקטיות הנגזרות ממנו

לצפייה לחצו כאן

2/8/2014

בהמשך לרשומון מס מס' 51, ברשומון זה נסקור צעדים ופרסומים נוספים, אשר יצאו בחודשים אחרונים ומאיצים את האפשרות, כי ישראל תתחיל בקרוב להעביר מידע אוטומטי למדינות נוספות מלבד ארצות הברית - אימוץ מודל ה-FATCA עם ארצות הברית, הצעת חוק 200 לתיקון פקודת מס הכנסה ואמנת המודל של- OECD להחלפת מידע אוטומטי

לצפייה לחצו כאן

9/5/2014

ברשימה זו נסקור את השינויים העיקריים במשטר המס החל על נאמנויות, אשר בעיקר מתייחסים לתושבים שאינם ישראליים ועולים חדשים. בנוסף נתייחס להוראות הסדרי המס שפורסמו לאחרונה על ידי רשות המסים ומאפשרים במקרים המתאימים הסדרי מעבר (גילוי מרצון) ביחס לנאמנויות נהנה תושב ישראל.

לצפייה לחצו כאן

19/3/2014

ברשימה קצרה זו נסקור את סוגי החלפת המידע הקיימים וניתן הערכתנו לגבי נכונות הידיעות אשר התפרסמו לאחרונה בעיתונות הארצית על כך שמדינת ישראל מתכוונת לחלוק ולהחליף מידע עם מדינות אחרות.

לצפייה לחצו כאן

12/12/2013

ברשימה זו נסקור בקצרה הטבות מס ייחודיות, הניתנות לחברות הייטק בארץ ובעולם (אירלנד, לוקסמבורג, הולנד, בריטניה וקפריסין), לרבות חברות הזנק, תוך מתן דגש על התנהלות נכונה מבחינה מיסויית

לצפייה לחצו כאן

25/3/2013

ברשימה קצרה זו נסקור התפתחויות וחידושים בתחום המיסוי הבינלאומי, אשר עשויות להשפיע על כל מי שמבקש לפעול במישור המיסוי הבינלאומי.

לצפייה לחצו כאן

11/10/2012

רשימה זו תסקור עיקרים במוסד קבע ותבקר את החלטת מיסוי מס' 12/ 253, אשר קבעה קיומו של מוסד קבע לחברה זרה המעסיקה עובד מישראל

לצפייה לחצו כאן

31/7/2012

רשימה זו תעסוק בדוח ה- OECD הדן בסוגיות של גילוי תכנוני מס מורכבים והגברת שיתוף הפעולה בין רשויות המס לציבור הנישומים והמייצגים

לצפייה לחצו כאן

22/6/2012

רשימה זו תעסוק בדוח ה- OECD הדן בסוגיות של גילוי תכנוני מס מורכבים והגברת שיתוף הפעולה בין רשויות המס לציבור הנישומים והמייצגים

לצפייה לחצו כאן

22/6/2012

רשימה זו תעסוק בתושבותה של חברה לצרכי מס, לאור פסק הדין בעניין ניאגו (עמה 1029/00), במסגרתו נקבע, כי לא די בקיומם של דירקטוריון ופעילות מחוץ לישראל על מנת להיחשב כתושב חוץ לצרכי הפקודה.

לצפייה לחצו כאן

25/1/2012

משקיעים ישראלים רבים פועלים בשוק הנדל"ן בארצות הברית באמצעות ישות המאוגדת כ- LLC  (Limited Liability Company). דרך פעולה זו נשענת ככלל על התובנה, כי השקעה ב- LLC מגלמת בארצות הברית יתרונות תאגידיים ומיסויים כאחד.

6/2/2011
ביום 16 לספטמבר פרסמה רשות המסים חוזר מס הכנסה שדן באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאסטוניה. מהוראות החוזר ניתן ללמוד על מגמה להקטין את שיעור ניכוי המס במקור באמנות המס עליהן חתומה ישראל וכן על מגמות נוספות בפרשנות אמנות מס, כמפורט ברשימה.  20/10/2010
התאגדות חברה מחוץ לישראל איננה מספיקה על מנת שהחברה לא תיחשב כתושבת ישראל לצרכי מס. ברשימה זו ננסה לצקת תוכן במבחן השני והחשוב לקביעת תושבותה של חברה- מבחן השליטה והניהול. 4/8/2010
בארצות הברית חלות חובות דיווח רחבות על פוזציות מס הן במישור החשבונאי והן במישור המס. ברשימה זו נסקור בקצרה חובות אלו ונדון בהשלכותיהן האפשריות על הדיווח לצרכי מס בישראל. 4/8/2010
שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: